Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 243817-2020

26/05/2020    S101

Frankrijk-Belfort: Verf

2020/S 101-243817

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Territoire habitat (OPH)
Nationaal identificatienummer: 279 000 038
Postadres: 44 bis rue Parant — CS 40 189
Plaats: Belfort
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 90004
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service juridique, à l'attention de Madame Florence DUGA
E-mail: marches@th90.fr
Telefoon: +33 384367034
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.th90.fr
Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconsultation du lot six (peinture) du marché no2019-0093: fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire habitat

Referentienummer: 2020-33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44810000 Verf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC24 Territoire de Belfort
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.1.2021 jusqu'au 31.12.2021. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de période de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de trois ans (sans que le délai ne puisse excéder le 31.12.2023).

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2020