Dostawy - 243826-2020

26/05/2020    S101

Polska-Kraków: Nośniki do przechowywania

2020/S 101-243826

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-004
Państwo: Polska
E-mail: info@um.krakow.pl
Tel.: +48 126161508
Faks: +48 126161236

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.krakow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową dla Urzędu Miasta Krakowa wraz ze wsparciem technicznym producenta

Numer referencyjny: OR-10.271.45.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30234000 Nośniki do przechowywania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 sztuk dysków do rozbudowy macierzy dyskowej wraz z odpowiednimi elementami montażowymi i wsparciem na poziomie zgodnym z obecnym dla posiadanej macierzy, tj. do końca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „Specyfikacją”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 073 170.73 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 sztuk dysków do rozbudowy macierzy dyskowej wraz z odpowiednimi elementami montażowymi i wsparciem na poziomie zgodnym z obecnym dla posiadanej macierzy, tj. do końca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy wraz z montażem / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 073 170.73 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II.2.7) winna brzmieć: Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym wsparcie techniczne producenta do 31 grudnia 2021 r. Termin realizacji dostawy, o którym mowa w § 2 wzoru umowy będzie pozostawał zgodny z ofertą Wykonawcy stosownie do kryterium „termin realizacji dostawy wraz z montażem”, opisanego w pkt 18 specyfikacji. Maksymalny termin dostawy wynosi 90 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Pole jest wykorzystywane na inne zapisy ze względu na techniczne ograniczenia we wprowadzaniu znaków w pozostałych polach: Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na zasadach określonych w pkt 6 i 8 specyfikacji:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do tego formularza:

1. W celu skutecznego złożenia oferty:

1.1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

1.2. pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – aktualne na dzień składania ofert.

Wykonawca składa osobne oświadczenia dotyczące:

2.1.1. samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2.1.2. innego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jedynie w zakresie części II, sekcji A i B oraz części III formularza JEDZ – jeżeli dotyczy.

Uwaga! W części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji) Wykonawca / podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, winien wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji);

2.2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia – jeżeli dotyczy.

3. W celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w pkt 24. specyfikacji, oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do specyfikacji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pole jest wykorzystywane na inne zapisy ze względu na techniczne ograniczenia we wprowadzaniu znaków w pozostałych polach: dalszy ciąg wykazu oświadczeń i dokumentów składanych na zasadach określonych w pkt 6 i 8 specyfikacji: Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnione go również na miniPortalu, jako załącznik do ww. formularza lub za pomocą poczty elektronicznej, na adresinfo@um.krakow.pl:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20897 (pod odnośnikiem dotyczącym przedmiotowego postępowania) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Wykonawca składa bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego: – oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co którykolwiek z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty, Zamawiający w załączniku nr 4 do specyfikacji zamieścił wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z którego może skorzystać Wykonawca. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przekazać wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego: – wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunków posiadania doświadczenia, o których mowa w sekcji III.1.3 niniejszego głoszenia.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy – Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:

3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy – podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca PLN; na wezwanie Zamawiającego:

4.1. dokumenty wymienione w pkt 3.1. – 3.3. powyżej dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie zrealizowali (rozpoczęli i zakończyli) co najmniej dwie (2) dostawy (każda zrealizowana w ramach osobnej umowy) sprzętu służącego do rozbudowy macierzy dyskowej na kwotę minimum 300 000,00 PLN brutto (każda z nich).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy). Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Budynek Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3–4, w sali nr 306, Kraków, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 8 specyfikacji.

2. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: Gmina Miejska Kraków – miasto naprawach powiatu (31-004 Kraków, woj. małopolskie). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP. Adres poczty elektronicznej: info@umk.krakow.pl

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz formy i zasady ich składania szczegółowo opisane są w pkt 6 i 8 specyfikacji.

4. W specyfikacji znajdują się również informacje na temat zasad składania dokumentów przez: podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000 PLN.

Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 12. specyfikacji.

6. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

7. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia winien brzmieć: „Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jak w sekcji VI.4.1 niniejszego ogłoszenia
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020