Services - 243864-2017

Display compact view

27/06/2017    S120

România-Bucuresti: Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

2017/S 120-243864

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Adresă: B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050706
Țară: România
În atenția: Adela Steliana Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 372111478
Fax: +40 372111445

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.mdrap.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului Interreg V-a România-Ungaria.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti si sediul Secretariatului Comun - Oradea.

Cod NUTS RO32 Bucureşti - Ilfov

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 1 205 920 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se vor încheia un numar estimativ de minim 1 si maxim 4 contracte subsecvente pentru lotul 1 si de minim 1 si maxim 7 contracte subsecvente pentru lotul 2.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Lotul 1 - Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punctul de vedere al incidentei ajutorului de stat si a conteastatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere al incidentei ajutorului de stat, pentru CF1/CF;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru pentru lotul 1 apartine contractului subsecvent nr. 1, cu o valoare minima estimata de 137 700 RON fara TVA (163 863 RON cu TVA) si o valoare maxima de 277 100 RON fara TVA (329 749 RON cu TVA).
Cantitati estimate ale unui contract subsecvent(contractul subsecvent nr. 1):
— Evaluare din punct de vedere a incidentei ajutorului de stat în cadrul Apelului 3 deschis a Cererilor de Finantare = între 68 si 136 propuneri de proiecte evaluate;
— Evaluare din punct de vedere a incidentei ajutorului de stat în cadrul Apelului 3 deschis a contestatiilor la Cererile de Finantare = între 13 si 27 propuneri de proiecte evaluate;
Lotul 2-Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punctul de vedere calitativ(tehnico-financiar) si a conteastatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
Lotul 2:
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru pentru lotul 2 apartine contractului subsecvent nr. 6, cu o valoare minima estimata de 175 780 RON fara TVA (209 178,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 353 260 RON fara TVA (420 379,40 RON cu TVA).
Cantitati estimate ale unui contract subsecvent (contractul subsecvent nr. 6).
— Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 deschis a Cererilor de Finantare = între 68 si 136 propuneri de proiecte evaluate;
— Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 deschis a contestatiilor la Cererile de Finantare = între 13 si 27 propuneri de proiecte evaluate;
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea minima estimata a acordului-cadru:
— pentru lot 1: 159 800 RON fara TVA (190 162 RON cu TVA);
— pentru lot 2: 466 920 RON fara TVA (555 634,80 RON cu TVA).
Total valoare minima estimata pentru lot 1 si lot 2: 626 720 RON fara TVA (745 796,80 RON cu TVA).
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru:
— pentru lot 1: 297 500 RON fara TVA (354 025 RON cu TVA);
— pentru lot 2: 908 420 RON fara TVA (1 081 019,80 RON cu TVA).
Total valoare maxima estimata pentru lot 1 si lot 2: 1 205 920 RON fara TVA (1 435 044,80 RON cu TVA).
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru:
— pentru lot 1 – 94 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate:
— 78 cereri de finantare evaluate;
— 16 contestatii la cererile de finantare evaluate.
— Pentru lot 2 – 218 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate:
— 12 cereri de finantare etapa 1 evaluate;
— 172 cereri de finantare evaluate;
— 34 contestatii la cererile de finantare evaluate.
Total cantitate minima estimata pentru lot 1 si lot 2: 312 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru:
— pentru lot 1 – 175 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate:
— 146 cereri de finantare evaluate;
— 29 contestatii la cererile de finantre evaluate.
— pentru lot 2 – 425 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate:
— 24 cereri de finantare etapa 1 evaluate;
— 332 cereri de finantare evaluate;
— 69 contestatii la cererile de finantare evaluate.
Total cantitate maxima estimata pentru lot 1 si lot 2: 600 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate lotul 2.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru pentru lotul 2 apartine contractului subsecvent nr. 6, cu o valoare minima estimata de 175 780 RON fara TVA (209 178,20 RONcu TVA) si o valoare maxima de 353 260 RON fara TVA (420 379,40 RON cu TVA).
cantitati estimate ale unui contract subsecvent (contractul subsecvent nr. 6).
— Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 deschis a Cererilor de Finantare = între 68 si 136 propuneri de proiecte evaluate;
— Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 deschis a contestatiilor la Cererile de Finantare = între 13 si 27 propuneri de proiecte evaluate.
Valoarea estimată fără TVA: 1 205 920 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punctul de vedere al incidentei ajutorului de stat si a contestatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere al incidentei ajutorului de stat, pentru CF1/CF
1)Descriere succintă
— Pentru lot 1 – minim estimat 94 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate: 78 cereri de finantare evaluate; 16 contestatii la cererile de finantare evaluate.
Maxim estimat 175 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate: 146 cereri de finantare evaluate; 29 contestatii la cererile de finantare evaluate.
Detalierea activitatilor se regaseste detaliat in caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 297 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punctul de vedere calitativ (tehnico-financiar) si a contestatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar), pentru CF1 si respectiv pentru CF2/CF
1)Descriere succintă
Detalierea fiecarei activitati se regaseste în prezentul Caiet de sarcini la Sectiunea 5.4.2. Descrierea propriu-zisa a activitatilor derulate de Promitent-prestatori.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

3)Cantitate sau domeniu
218 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea estimată fără TVA: 908 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este în cuantum de: 2 770 RON pentru lotul 1 si de 3 500 RON pentru lotul 2.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: depunerea virament bancar/ instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii precum si conform art. 36 alin. 6 din HG nr. 395/2016, prin depunerea in numerar, la casieria autoritatii contractante. Garantia de buna executie este în cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 40 alin. (1-3) din HG 395/2016: depunerea la casierie în sumerar, daca valoarea este mai mica de 5 000 RON, virament bancar un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fiecarui contract subsecvent, conform art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga 2 luni.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de Asistenta Tehnica aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz
II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE si Formularul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
1. Shhaideh Sevil, viceprim-ministru, ministru;
2. Plumb Rovana, ministru delegat;
3. Caraman Sirma, secretar de stat;
4. Zezeanu Luminita, secretar de stat;
5. Gâdea Adrian Ionut, secretar de stat;
6. Chirila Virgil Alin, secretar de stat;
7. Rosca Ciprian-Lucian, secretar de stat;
8. Udroiu Adriana Mihaela, subsecretar de stat;
9. Stoica Marcel-Alexandru, subsecretar de stat;
10. Gheorghiu Angel, subsecretar de stat;
11. Grigore Mihai, subsecretar de stat;
12. Stoian Ionela, secretar general;
13. Coporan Iuliana, Camelia, secretar general adjunct;
14. Dinca Mihaela, secretar general adjunct;
15. Rusnac Melania, director general, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;
16. Voinea Mihaela, director general, Directia generala achizitii;
1. Hertzog Iulia Stela, director, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
2. Mantog Ioana Cristina, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Bulgaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
3. Cristea Oana Veronica, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Serbia, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
4. Popescu Daniela Antoaneta, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management pentru cooperarea Romania, Ucraina, Moldova, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
5. Bobârnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Bazinul Marii Negre, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
6. Panaite Racovita Jalova Roxana-Valeria, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Ungaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
7. Para Lorant, director, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
8. Coman George, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
9. Enache Marieta, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENI, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
10. Racovita Jalova Voinea Maria-Magdalena, sef serviciu, Serviciul autoritati nationale pentru programe europene, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
11. Muresan Irina Oana, sef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
12. Calotita Alexandra Gina, sef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
13. Radu Maria Cristina, sef serviciu, Serviciul plati si contabilitate proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
14. Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul constatare nereguli si antifrauda, Directia generala cooperare teritoriala europeana Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens. (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). In cazul in care oferta va fi depusa in asociere/ avand tert sustinator/ avand subcontractant, o data cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,din partea tertului, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. 2. Tehnic. Pondere 60

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 24.7.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.8.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Bugetul de Asistenta Tehnica aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria.
VI.3)Informații suplimentare

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Adresă: B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Telefon: +40 0372111437

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.6.2017