Supplies - 243865-2023

Display compact view

25/04/2023    S81

România-București: Vehicule aeriene fără pilot

2023/S 081-243865

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Apărării Naționale, U.M. 02550 București prin Compania Nationala Romtehnica S.A.
Adresă: Strada Bd. Timisoara, Nr. 5C, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 061301
Țară: România
Persoană de contact: Bogdana Paun
E-mail: sma@romtehnica.com.ro
Telefon: +40 213185044
Fax: +40 213185009

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: www.romtehnica.com.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Altele: Caen - 4614
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Sistem UAS Bayraktar TB2
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Achiziționare cu plata în rate
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Timisoara, Romania

Cod NUTS RO424 Timiş

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Contract pentru achizitia produsului Sistem UAS Bayraktar TB2
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35613000 Vehicule aeriene fără pilot

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 321000000 USD
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Negociere fără publicarea unui anunț de participare
Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
Directiva 2009/81/CE
1) Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în JOUE în conformitate cu articolul 28 din Directiva 2009/81/CE
Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca răspuns la: o procedură restrânsă
Toate ofertele transmise pentru o procedură deschisă, o procedură restrânsă sau pentru dialog competitiv au fost neconforme sau inacceptabile. Au fost luate în considerare la negocieri numai acele oferte care au respectat criteriile calitative de selecție: nu
Perioadele pentru procedura de licitație restrânsă și pentru procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sunt incompatibile cu urgența care rezultă dintr-o situație de criză: da
Situație de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea/entitatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte stabilite în directiva relevantă: nu
Lucrările/produsele/serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive:
Contractul se referă la servicii de cercetare și dezvoltare, altele decât cele menționate la articolul 13 din Directiva 2009/81/CE: nu
Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directiva: nu
Lucrările/livrările/serviciile suplimentare sunt comandate în condițiile stricte stabilite de directivă: nu
Pentru produse cotate și achiziționate la o bursă de mărfuri: nu
Pentru achiziție de produse în condiții deosebit de avantajoase
Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă: nu
Contract privind furnizarea de servicii de transport aerian și maritim destinate forțelor armate ale unui stat membru mobilizate sau care urmează a fi mobilizate în străinătate, în condițiile stricte stabilite de directivă: nu
2) Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în JOUE
Contractul are ca obiect serviciile enumerate în anexa II B la directivă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
SA-34-19.01.2023
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 02/306/2023 Denumire: Sistem UAS Bayraktar TB2
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
20.4.2023
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Adresă: Orhangazi Mahallesi, Hadimkoy-Istanbul Caddesi nr. 258 Esenyurt
Localitate: Istanbul
Cod poștal: 34522
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 324000000 USD
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 321000000 USD
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
20.4.2023