Dostawy - 243989-2020

26/05/2020    S101

Polska-Radom: Komputery osobiste

2020/S 101-243989

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 670223451
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Paprocka
E-mail: bzp@umradom.pl
Tel.: +48 483620876/+48 483620283
Faks: +48 483620282/+48 483620289
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieogr. na dostawę sprz. komput., multimed., audiowiz., pomiar. i oprogr. w ramach proj. „Wyprac. modeli współpracy szkoły zawod. z uczelnią wyższą dla zawodów tech. elektr. i tech. mechatr.”

Numer referencyjny: BZP.271.1.661.2019.AP
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, pomiarowego i oprogramowania w ramach projektu „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”. Zam. zostało podzielone na 7 części: cz. 1: stacje robocze CAD – 14 szt., monitory – 14 szt., klawiatury – 14 szt., myszy przewodowe – 14 szt., projektor stereoskopowy – 1 szt., okulary 3D – 14 szt., drukarka 3D – 1 szt., ploter drukujący – 1 szt; cz. 2: zestawy komputerowe – 2 zest.; cz. 3: zestawy komputerowe – 4 zest., projektor multimed. – 1 szt., ekran elektr. – 1 szt.; cz. 4: laptop – 1 szt., program do tworzenia i symulowania w czasie rzeczywistym systemów przem. – 14 szt., przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni – 1 szt.; cz. 5: zestawy komputerowe – 5 zest.; cz. 6: zestawy komputerowe – 6 zest., drukarka laserowa monochrom. – 1 szt., projektor z uchwytem – 1 szt., ekran elektr. – 1 szt.; cz. 7: urz. wielofunkcyjne – 1 szt., laptop –1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 89 507.33 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stacji roboczych CAD – 14 szt., monitorów – 14 szt., klawiatur – 14 szt., myszy przewodowych – 14 szt., projektora stereoskopowego – 1 szt., okularów 3D – 14 szt., drukarki 3D – 1 szt., plotera drukującego – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
30232100 Drukarki i plotery
30237400 Akcesoria do wprowadzania danych
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Radomia, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych CAD – 14 szt., monitorów – 14 szt., klawiatur – 14 szt., myszy przewodowych – 14 szt., projektora stereoskopowego – 1 szt., okularów 3D – 14 szt., drukarki 3D 1szt., plotera drukującego – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe informacje:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Szczegółowe wymagania dot. wniesienia wadium określone zostały w pkt XVI SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu: (https://epuap.gov.pl/wps/portal), (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia) oraz poczty elektronicznej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.02.15.00-00-2006/18 „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert (uzupełnienie pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia):

— cena – 60 % – max. 60 pkt,

— gwarancja – 20 % – max. 20 pkt,

— termin dostawy – 20 % – max. 20 pkt.

2. Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 242-594291
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa stacji roboczych CAD – 14 szt., monitorów – 14 szt., klawiatur – 14 szt., myszy przewodowych – 14 szt., projektora stereoskopowego – 1 szt., okularów 3D – 14 szt., drukarki 3D – 1 szt., plotera drukującego – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „WIP” Małgorzata Szczepanik-Grzywocz
Adres pocztowy: ul. Wł. Reymonta 23
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 89 507.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 67 760.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Inf. ogólne:

1) Ofertę wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w postaci elektr. opatrzonej kwalifik. podpisem elektr. a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2) Z niniejszego postęp. wyklucza się Wyk., których dot. przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3) W celu wstępnego potw. spełn. braku podstaw wykluczenia Wyk. zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. – aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie JEDZ. JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik. podpisem elektr. osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinien zostać przekazany Zam. zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zam. przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. złożenia JEDZ drogą elektr. zawiera w pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać spełnianie braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykon. wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

5) Jeżeli Wyk. zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst. art. 25a ust. 5 pkt 1) i 36b ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ, dot. tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich wypełnionych.

B. W celu potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zam. będzie wymagał złożenia ośw. i dok. wym. w § 5 pkt 1–6 i 9 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postęp. o udziel. zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z poźn. zm.).

C. Inne dok.:

1) Ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

3) W przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomoc., o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

4) Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok. określonych w pkt B Zam. będzie wymagał dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodz. dok., jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

D. Inf. dot. oceny procesora i karty graficznej zawarte są w pkt III.C SIWZ. Zamaw. nie wymaga od Wyk. przedłożenia wydruku wyniku testu ze wskazanych w pkt III.C SIWZ stron. Zam. samodzielnie dokona weryfikacji na podst. danych pobranych ze wskazanych w pkt III.C SIWZ stron.

E. Inf. dod.:

W celu potw. przez Wyk. że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zam., Wyk. musi złożyć na wezwanie Zam. następujące dok. – w zakresie części 1 (dot. stacji roboczej CAD), 2, 3 (dot. zestawu komputerowego), 4 (dot. laptopa), 5, 6 (dot. zestawu komputerowego) i 7 (dot. laptopa) zamówienia (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego – dotyczącego systemu operacyjnego) oraz w zakresie części 2, 3 (dot. zestawu komputerowego), 4 (dot. laptopa), 5, 6 (dot. zestawu komputerowego) i 7 (dot. laptopa) zamówienia (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego – dotyczącego oprogramowania):

1. dokumentacja systemu operacyjnego/oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzenia spełnianie przez zaoferowane oprogramowanie opis. w SIWZ wymagań;

2. zestaw. opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokument. systemu operacyjnego/oprogramowania (nr. stron), w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020