Usługi - 244007-2016

16/07/2016    S136

Belgia-Bruksela: Relacje i kontakty z mediami – wydarzenia informacyjne dla mediów, PO/2016-12/A2

2016/S 136-244007

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Adres pocztowy: rue de la Loi 56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Adres pocztowy: rond-point Schuman 9A
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Adres pocztowy: rue Belliard 99
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eurojust
Adres pocztowy: Maanweg 174
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Kod pocztowy: 2516 AB
Państwo: Niderlandy
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: Covent Garden, place Charles Rogier
Miejscowość: Saint-Josse-ten-Noode
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erc.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Europejskiego GNSS
Adres pocztowy: Janovského 438/2
Miejscowość: Prague 7-Holešovice
Kod NUTS: CZ01 Praha
Kod pocztowy: 170 00
Państwo: Czechy
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
Adres pocztowy: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Miejscowość: Heraklion
Kod NUTS: GR431 Irakleio
Kod pocztowy: 700 13
Państwo: Grecja
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)
Adres pocztowy: Eisenhowerlaan 73
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Kod pocztowy: 2517 KK
Państwo: Niderlandy
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: rue de la Science 27
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://srb.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
Adres pocztowy: 12, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 1882
Państwo: Luksemburg
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsiębiorstwo IMI
Adres pocztowy: avenue de la Toison d'Or 56–60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.imi.europa.eu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

instytucje/agencje Unii Europejskiej.

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1697
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Relacje i kontakty z mediami – wydarzenia informacyjne dla mediów, PO/2016-12/A2

Numer referencyjny: PO/2016-12/A2.
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Na potrzeby tego zamówienia opracowano 3 moduły.

Pierwszy moduł obejmuje stworzenie projektu i organizację seminariów informacyjnych oraz wizyt studyjnych dla mediów. Wydarzenia te będą odbywać się przede wszystkim w siedzibach instytucji europejskich w Brukseli lub w jednym z 28 państw członkowskich UE, niemniej mogą być one także organizowane w państwach objętych unijną polityką sąsiedztwa bądź w dowolnym innym państwie na świecie.

Na drugi moduł składa się opracowanie i zorganizowanie wydarzeń online skierowanych do mediów o bardziej specjalistycznym charakterze. W zależności od przedmiotu i dostępnych środków wydarzenia te mogą być otwarte dla szerszej grupy zainteresowanych wnioskodawców.

Moduł trzeci obejmuje działania przygotowawcze i następcze dotyczące wydarzeń informacyjnych i sesji organizowanych w ramach modułów 1 i 2 lub inne działania związane z relacjami z mediami służące wspieraniu procesu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji pomiędzy mediami w oparciu o wspólne zainteresowanie sprawami UE i jej polityką.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: korporacyjne działania komunikacyjne.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2016
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2 przedstawicieli każdego oferenta. Prosimy o przesłanie imion i nazwisk na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I.1).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2016