Leveringen - 244131-2019

27/05/2019    S101

Polen-Opole: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2019/S 101-244131

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Nationaal identificatienummer: 7541026256
Postadres: ul. Ozimska 19
Plaats: Opole
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 45-057
Land: Polen
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl
Telefoon: +48 774540068
Fax: +48 774564313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres van het kopersprofiel: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administracja rządowa terenowa niezespolona
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego

Referentienummer: 1601-ILZ.260.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych bloczkami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000 Divers drukwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych dalej bloczkami.

2. Zamówienie polega na wykonaniu:

— 311 200 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 3 175 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 15 025 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 1 500 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego.

3. Szczegółowe ilości oraz miejsca dystrybucji poszczególnych rodzajów bloczków wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem zostały zawarte w rozdzielniku ilościowo-adresowym bloczków, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i IPU.

4. Bloczki należy wykonać według wzoru formularza mandatu karnego określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.4.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 807). Format to dwie litery (pierwsza duża, druga mała) oraz 7 cyfr. Kolejnym zestawem liter dla serii powinna być kombinacja liter De. Pierwszym numerem ma być 0000001 (seria De od numeru 0000001).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry graniczne mandatów karnych, treść pouczenia oraz inne parametry zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe zabezpieczenie druku / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należycie wykonuje), co najmniej 1 zamówienie (dostawę/umowę), polegające na wydrukowaniu dokumentów posiadających zabezpieczenia dwupoziomowe (po minimum 2 zabezpieczenia do każdego poziomu) wraz z ich dostawą, o wartości kontaktu na minimum 500 000,00 PLN brutto.

2. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie dostaw okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać w wykazie dostaw ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

3. Wykonawca powołując się na doświadczenie nabyte w ramach zamówień, w których uczestniczył wspólnie z innymi wykonawcami jako członek konsorcjum, musi wykazać, że faktycznie uczestniczył w jego realizacji jak również wskazać jaką część faktycznie realizował.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczające jest łączne wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. gdy co najmniej jeden z tych Wykonawców wykonał/uje należycie zamówienie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zakres i warunki zmiany umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w IPU stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w IPU, zmianie może ulec termin realizacji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ozimska 19,

45-057 Opole, POLSKA, IV piętro, pokój nr 412

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole, POLSKA, tel. +48 77454 00 67 do 70, sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.opole@mf.gov.pl, tel. +48 774403277.

Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajdzie Pan/Pani na stronie BIP www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja/Ochrona Danych Osobowych, a także na tablicach informacyjnych w siedzibach: Izby Administracji Skarbowej w Opolu, urzędów skarbowych województwa opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2019