Usługi - 244249-2017

28/06/2017    S121    Europejski Bank Inwestycyjny - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Usługi zarządzania korespondencją i dystrybucją

2017/S 121-244249

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000
Kod pocztowy: 2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eib.org

Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi zarządzania korespondencją i dystrybucją

Numer referencyjny: OP-1404.
II.1.2)Główny kod CPV
64100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest udzielenie 2 umów ramowych o świadczenie usług wewnętrznej korespondencji i dystrybucji oraz przesyłek ekspresowych. Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 2 części:

część 1 – usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji;

część 2 – usługi przesyłek ekspresowych.

EBI zawrze umowę ramową z jednym usługodawcą na każdą z części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30131000
72512000
64122000
79571000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba EBI w Luksemburgu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć 1 – w zakres usług wewnętrznej korespondencji i dystrybucji wchodzą następujące działania:

działanie 1.1 – usługi wewnętrznej korespondencji i dystrybucji;

działanie 1.2 — usługi centralnej kancelarii pocztowej;

działanie 1.3 — wsparcie w zakresie dokumentacji i publikacji;

działanie 1.4 — usługi cyfrowej kancelarii pocztowej (opcja).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera szczegółowy opis wymagań dotyczących usług oraz aktualnie świadczonych usług.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi przesyłek ekspresowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64121000
64121100
64121200
79223000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba EBI w Luksemburgu oraz cały świat.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 — usługi przesyłek ekspresowych obejmują następujące działania:

działanie 2.1 – przesyłki ekspresowe;

działanie 2.2 — usługi w zakresie formalności wizowych i odprawy celnej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera szczegółowy opis wymagań dotyczących usług oraz aktualnie świadczonych usług.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 16:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

wykonawcy, którzy złożyli ofertę, otrzymają na wniosek pisemną dokumentację otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

4 lata.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2017