Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 244249-2017

28/06/2017    S121    Banca Europeană de Investiții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Servicii de gestionare și de distribuire a corespondenței

2017/S 121-244249

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eib.org

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1404.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2628
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de gestionare și de distribuire a corespondenței.

Număr de referinţă: OP-1404.
II.1.2)Cod CPV principal
64100000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este de a atribui 2 acorduri-cadru pentru prestarea de servicii de corespondență internă și de distribuire și de curierat expres. Această licitație este împărțită în 2 loturi:

lotul 1 – servicii de corespondență internă și de distribuire;

lotul 2 – servicii de curierat expres.

Pentru fiecare lot, BEI va atribui un acord-cadru cu un singur prestator de servicii.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 100 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de corespondență internă și de distribuire

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30131000
72512000
64122000
79571000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000
Locul principal de executare:

Sediul BEI din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1 – serviciile de gestionare a corespondenței interne și a distribuirii constau în următoarele activități operaționale:

activitatea 1.1 – servicii de distribuire a corespondenței interne;

activitatea 1.2 – servicii de birouri centrale de corespondență;

activitatea 1.3 – susținere în materie de documentație și de publicații;

activitatea 1.4 – servicii de birou de corespondență digitală (opțiune).

Termenii de referință oferă o descriere aprofundată a cerințelor serviciilor, precum și a serviciilor existente în prezent.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 840 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curierat expres

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64121000
64121100
64121200
79223000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000
Locul principal de executare:

Sediul BEI din Luxemburg și în întreaga lume.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 – serviciile de curierat expres constau în următoarele activități operaționale:

activitatea 2.1 – servicii de curierat expres;

activitatea 2.2 – servicii vamale și legate de vize.

Termenii de referință oferă o descriere aprofundată a cerințelor serviciilor, precum și a serviciilor existente în prezent.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/08/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/08/2017
Ora locală: 16:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/06/2017