Usługi - 244378-2020

Submission deadline has been amended by:  304696-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 101-244378

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Monika Kowalewska – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mf.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi serwisu sieci LAN, w tym: serwis pogwarancyjny urządzeń aktywnych sieci oraz serwis pogwarancyjny systemu paszportyzacji połączeń

Numer referencyjny: C/831/19/DI/B/547
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego urządzeń aktywnych sieci LAN

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą Usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia dla sprzętu zainstalowanego:

1) w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 Usługi świadczone będą od dnia zawarcia umowy określonej we wzorze umowy dla części 1 i trwać będą przez 36 miesięcy;

2) w Warszawie przy ul. Moniuszki 1 Usługi świadczone będą od dnia 16 stycznia 2022 r. i zakończą się z upływem terminu 15.9.2023.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego systemu paszportyzacji połączeń

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale I ust. 1 pkt 2 w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy określonej we wzorze umowy dla części 2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób złożenia JEDZ został określony w rozdział XVIII.

3. Zakres – JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków zamówienia dla Części zamówienia, której oferta dotyczy.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia JEDZ dotyczące podwykonawców.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.).

10. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia – SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, dla każdej części zamówienia oddzielnie, będzie żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) dla części 1 – serwisu pogwarancyjnego wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego urządzeń aktywnych sieci LAN:

i) wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie co najmniej 1 usługi serwisowej o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto, polegającej na serwisowaniu sprzętu informatycznego w postaci przełączników sieciowych i firewall’i sprzętowych; przy czym jeśli:

— Wykonawca wykonywał usługę wspólnie z innym Wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie, w przypadku wykazania doświadczenia drugiego konsorcjanta stosuje się zapisy rozdziału X,

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie Wykonawców się nie sumuje;

ii) wykażą się dysponowaniem co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi wiedzę dotyczącą:

— konfigurowania i zarządzania wykorzystywanymi u Zamawiającego przełącznikami Cisco Catalyst serii 2960, 3750, 4500, 6500,

— znajomości protokołów i mechanizmów działających w sieciach LAN, a w szczególności: spannig-tree, standardu 802.1x, VPC, IRF, LACP,

— procedur serwisowych Cisco zapewniających rozwiązywanie problemów sprzętowych, naprawę oraz wymianę podzespołów w zakresie urządzeń wskazanych w Załączniku 1 we wzorze umowy dla części 1;

b) dla części 2 – serwisu pogwarancyjnego wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego systemu paszportyzacji połączeń:

i) wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie co najmniej 1 usługi serwisowej o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto polegającej na serwisowaniu sprzętu informatycznego w postaci sprzętowych analizatorów połączeń w sieci LAN; Przy czym jeśli:

— Wykonawca wykonywał usługę wspólnie z innym Wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie, w przypadku wykazania doświadczenia drugiego konsorcjanta stosuje się zapisy rozdziału X,

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie Wykonawców się nie sumuje;

ii) wykażą się dysponowaniem co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą wiedzę w zakresie:

— konfigurowania i zarządzania sprzętowymi analizatorami połączeń w sieci LAN w wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii CommScope / iTRACS.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych oddzielnie dla każdej części zamówienia we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę na instancji platformy zakupowej dostępnej pod adresem internatowym: https:// mf.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) dla części 2 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium dla każdej części zamówienia wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium dla każdej części zamówienia może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

4. Wniesione wadium, dla każdej części zamówienia, musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

5. Wadium, dla każdej części zamówienia, wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:

BGK Oddział w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002.

6. Wadium, dla każdej części zamówienia, wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.

II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w części 1 lub w części 2, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oddzielnie dla każdej części zamówienia, w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania. Kwota stanowiąca 100 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

III. Termin związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć jako 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020