Usługi - 244378-2020

Submission deadline has been amended by:  304696-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2020/S 101-244378

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Monika Kowalewska – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mf.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi serwisu sieci LAN, w tym: serwis pogwarancyjny urządzeń aktywnych sieci oraz serwis pogwarancyjny systemu paszportyzacji połączeń

Numer referencyjny: C/831/19/DI/B/547
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego urządzeń aktywnych sieci LAN

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą Usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia dla sprzętu zainstalowanego:

1) w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 Usługi świadczone będą od dnia zawarcia umowy określonej we wzorze umowy dla części 1 i trwać będą przez 36 miesięcy;

2) w Warszawie przy ul. Moniuszki 1 Usługi świadczone będą od dnia 16 stycznia 2022 r. i zakończą się z upływem terminu 15.9.2023.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego systemu paszportyzacji połączeń

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego – z podziałem na dwie części:

1) części 1 – urządzeń aktywnych sieci LAN, w siedzibie Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie oraz w lokalizacji ul. Moniuszki 1 w Warszawie;

2) części 2 – systemu paszportyzacji połączeń.

2. Wykaz i specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem miejsca ich instalacji określa Załącznik nr 1 „Specyfikacja sprzętu, względem którego świadczone będą usługi” we wzorach umowy odpowiednio dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia stanowiących łącznie Załącznik J do SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji oddzielnie dla każdej części zamówienia, został określony odpowiednio we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale I ust. 1 pkt 2 w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy określonej we wzorze umowy dla części 2.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą. Zamawiający stosuje w postępowaniu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–7 Ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób złożenia JEDZ został określony w rozdział XVIII.

3. Zakres – JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków zamówienia dla Części zamówienia, której oferta dotyczy.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia JEDZ dotyczące podwykonawców.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.).

10. Szczegółowe informacje dotyczące ww. dokumentów zawarte są w dokumentach zamówienia – SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, dla każdej części zamówienia oddzielnie, będzie żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) dla części 1 – serwisu pogwarancyjnego wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego urządzeń aktywnych sieci LAN:

i) wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie co najmniej 1 usługi serwisowej o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto, polegającej na serwisowaniu sprzętu informatycznego w postaci przełączników sieciowych i firewall’i sprzętowych; przy czym jeśli:

— Wykonawca wykonywał usługę wspólnie z innym Wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie, w przypadku wykazania doświadczenia drugiego konsorcjanta stosuje się zapisy rozdziału X,

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie Wykonawców się nie sumuje;

ii) wykażą się dysponowaniem co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającymi wiedzę dotyczącą:

— konfigurowania i zarządzania wykorzystywanymi u Zamawiającego przełącznikami Cisco Catalyst serii 2960, 3750, 4500, 6500,

— znajomości protokołów i mechanizmów działających w sieciach LAN, a w szczególności: spannig-tree, standardu 802.1x, VPC, IRF, LACP,

— procedur serwisowych Cisco zapewniających rozwiązywanie problemów sprzętowych, naprawę oraz wymianę podzespołów w zakresie urządzeń wskazanych w Załączniku 1 we wzorze umowy dla części 1;

b) dla części 2 – serwisu pogwarancyjnego wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego systemu paszportyzacji połączeń:

i) wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie co najmniej 1 usługi serwisowej o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto polegającej na serwisowaniu sprzętu informatycznego w postaci sprzętowych analizatorów połączeń w sieci LAN; Przy czym jeśli:

— Wykonawca wykonywał usługę wspólnie z innym Wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie, w przypadku wykazania doświadczenia drugiego konsorcjanta stosuje się zapisy rozdziału X,

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się, mogą wykazywać się doświadczeniem jednego z nich lub każdego z nich osobno – doświadczenie Wykonawców się nie sumuje;

ii) wykażą się dysponowaniem co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadającą wiedzę w zakresie:

— konfigurowania i zarządzania sprzętowymi analizatorami połączeń w sieci LAN w wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii CommScope / iTRACS.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych oddzielnie dla każdej części zamówienia we wzorach umowy dla części 1 i dla części 2 stanowiących Załącznik J do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę na instancji platformy zakupowej dostępnej pod adresem internatowym: https:// mf.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2) dla części 2 – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Wadium dla każdej części zamówienia wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium dla każdej części zamówienia może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

4. Wniesione wadium, dla każdej części zamówienia, musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

5. Wadium, dla każdej części zamówienia, wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:

BGK Oddział w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002.

6. Wadium, dla każdej części zamówienia, wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.

II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w części 1 lub w części 2, zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oddzielnie dla każdej części zamówienia, w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania. Kwota stanowiąca 100 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

III. Termin związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć jako 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020