Servicios - 244382-2020

26/05/2020    S101

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 101-244382

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Inneko Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5990206400
Dirección postal: ul. Teatralna 49
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Adriana Chodarcewicz
Correo electrónico: a.chodarcewicz@inneko.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.inneko.pl
Dirección del perfil de comprador: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.inneko.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://inneko.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka odpadami

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R

Número de referencia: PZP.281/15.2020-PN
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Wykonawcy) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie dla dwóch części zamówienia w przedziale od 8 000 Mg do 10 800 Mg w tym dla:

— części I zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg,

— części II zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Wykonawcy) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie dla dwóch części zamówienia w przedziale od 8 000 Mg do 10 800 Mg w tym dla:

— części I zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg,

— części II zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia dla każdej z części może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji Zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

Odpady o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność

Odpady o kodzie 19 12 10 będą przekazywane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia do 35 mm.

Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność około 20–22 GJ/Mg,

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy,

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %,

— zawartość popiołu poniżej 20 %,

— zawartość wilgoci do 20 %,

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3.

Odbiór odpadów odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela Wykonawcy.

Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w Miejscu Zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020.

Transport odpadów zapewnia Wykonawca.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Wykonawcy) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie dla dwóch części zamówienia w przedziale od 8 000 Mg do 10 800 Mg w tym dla:

— części I zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg,

— części II zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia dla każdej z części może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji Zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium (pkt 14 SIWZ) na cały okres związania ofertą.

Wadium należy wnieść w wysokości:

— dla I części 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

— dla II części 20 000,00 PL (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający zastosuje procedurę art. 24aa. ust. 1.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Wykonawcy) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie dla dwóch części zamówienia w przedziale od 8 000 Mg do 10 800 Mg w tym dla:

— części I zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg,

— części II zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia dla każdej z części może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji Zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

Odpady o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność

Odpady o kodzie 19 12 10 będą przekazywane przez Zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia do 35 mm.

Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez Zamawiającego:

— kaloryczność około 20–22 GJ/Mg,

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy,

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %,

— zawartość popiołu poniżej 20 %,

— zawartość wilgoci do 20 %,

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3.

Odbiór odpadów odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela Wykonawcy.

Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w Miejscu Zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie Wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020.

Transport odpadów zapewnia Wykonawca.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie Wykonawcy) do zagospodarowania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie dla dwóch części zamówienia w przedziale od 8 000 Mg do 10 800 Mg w tym dla:

— części I zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg,

— części II zamówienia w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia dla każdej z części może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji Zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium (pkt 14 SIWZ) na cały okres związania ofertą.

Wadium należy wnieść w wysokości:

— dla I części 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

— dla II części 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający zastosuje procedurę art. 24aa. ust. 1.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku R, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) w ilości [Mg/rok] nie mniejszej niż ilość określona w przedmiocie zamówienia (tj. min. 5 400 Mg/rok dla jednej części zamówienia i min. 10 800 Mg/rok dla dwóch części zamówienia);

b) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że posiada zdolności ekonomiczne lub finansowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia – wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (odbiór, transport i zagospodarowanie) w ilości nie mniejszej niż 5 400 Mg w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części zamówienia Wykonawca musi wykazać dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia w ilości nie mniejszej niż 5 400 Mg lub jedną usługę w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg.

Uwaga! W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki umowy, w tym zmiana zostały szczegółowo opisane w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/06/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/08/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/06/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego poprzez wczytanie ofert złożonych na platformie zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 Pzp. Ofertę, w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, podpisaną przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wraz z dokumentami o których mowa w pkt 11.1.2–11.1.6 SIWZ. Jednolity europejski dokument zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z pkt 14. Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert: Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyższy dokument należy zamieścić na platformie. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ (pkt 11.3).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób– w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2020