Diensten - 244469-2018

07/06/2018    S107    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 107-244469

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agentschap Facilitair Bedrijf
Havenlaan 88 bus 60
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290237

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311099

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Referentienummer: HFB-2017/HFB/OP/33408-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek (Lennik).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: referenties / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: ontwerpteam / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 238-494631
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ORIGIN Architecture and Engineering
Kartuizersstraat 17
Brussel
1000
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek:

Een plaatsbezoek is mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. Boudewijn Goossens, medewerker Kasteel van Gaasbeek- tel. 02/531.01.39, ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de offertes.

Het plaatsbezoek is verplicht. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek. Het ontbreken van het attest leidt tot de onregelmatigheid van de offerte.

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018