Diensten - 244569-2019

27/05/2019    S101

Frankrijk-Brest: Uitkeringsdiensten

2019/S 101-244569

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brest Métropole
Postadres: Division de la commande publique — 24 rue Coat ar Gueven — CS 73826
Plaats: Brest Cedex 02
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29238
Land: Frankrijk
E-mail: marches@brest-metropole.fr
Telefoon: +33 298335411
Fax: +33 298335415
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.brest.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches.megalisbretagne.org
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations techniques et assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du programme d'intérêt général habitat durable de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique

Referentienummer: Brest-M-DCP-2019-0029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75310000 Uitkeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra faire l'objet de 2 reconductions pour une durée de 1 an chacune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission d'auto réhabilitation

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre pourra faire l'objet de 2 reconductions pour une durée de 1 an.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2019