Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 244769-2019

27/05/2019    S101

България-София: Услуги, свързани с обучение на персонала

2019/S 101-244769

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Български институт по метрология
Национален регистрационен номер: 175092070
Пощенски адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Калоян Георгиев Стаматов
Електронна поща: k.stamatov@bim.government.bg
Телефон: +359 29702746
Факс: +359 29702777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bim.government.bg
Адрес на профила на купувача: www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli-za-osiguryavane-na-logistika-kompetentnostta-na-personala-na-bim
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/otkriti%20proceduri%202019/izbor-na-izpalniteli-za-osiguryavane-na-logistika-kompetentnostta-na-personala-na-bim
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Метрология

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения във връзка с повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология“

II.1.2)Основен CPV код
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Организация и провеждане на обучения по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“, финансирана от ОПДУ;

Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини — оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“, финансирана от ОПДУ;

Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“, финансирана от ОПДУ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 224 726.66 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 бр. спец. обуч. „Зап. на сл. с посл. тенд. за м/унар. екв. и просл. на ет. за разх. на фл. и практ. обуч. на перс. за разр. на бюдж. за неоп. при кал. на разх. за газ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Запознаване на служителите с последните тенденции за международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид и практическо обучение на персонала за разработване на бюджет за неопределеност при калибриране на разходомери за газ“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0012-C01/6.7.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 872.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG05SFOP001-2.006-0012-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 брой спец. Обуч. „Калиб. на ср. за изм. на магн. вел. – оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Калибриране на средства за измерване на магнитни величини — оценяване на приносите на неопределеност и подробен бюджет за изчисляване на неопределеността“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/6.7.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59 927.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

По договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изб. на изп. за орг. и пров. на 1 бр. спец. обуч. „Изм. на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

В сградата на Български институт по метрология (БИМ), находяща се в гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Избор на изпълнител за организация и провеждане на един брой специализирано обучение „Измерване на структура на повърхност, методи за измерване, еталони и оценяване на неопределеността от измерване“ по договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/6.7.2018 г. и Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59 927.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

По договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по този критерий.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Реализиран минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има за последните 3 финансови години, минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения в размер по всяка от обособените позиции, както следва:

— По Обособена позиция № 1 — 110 000 BGN,

— По Обособена позиция № 2 — 60 000 BGN,

— По Обособена позиция № 3 — 60 000 BGN.

*Забележка: в случай, че участник кандидатства по 2 или повече обособени позиции, той следва да докаже минимален оборот от осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения равен на сбора от минималните общи обороти по всяка от обособените позиции, по които е избрал да участва.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. По всяка една от обособените позиции, за които участникът е избрал да кандидатства, същият следва да е изпълнил през изтеклите 3 години от датата на подаване на офертата минимум 1 дейност с предмет и обем, сходен или идентичен с този на настоящата поръчка.

2. Участниците трябва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват организиране и провеждане на обучения.

3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Под дейности с предмет, сходен или идентичен с този на настоящата поръчка, следва да се разбират дейности по осигуряване на логистика, организация и провеждане на обучения.

Под дейности с обем, сходен или идентичен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира:

— По обособена позиция № 1 — организирано и проведено минимум 1 обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, с минимум 10 обучени и сертифицирани лица за последните 3 години,

— По обособена позиция № 2 — организирано и проведено минимум 1 обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, с минимум 5 обучени и сертифицирани лица за последните 3 години,

— По обособена позиция № 3 — организирано и проведено минимум 1 обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, с минимум 5 обучени и сертифицирани лица за последните 3 години.

*За обучение, включващо организиране на изхранване на обучаемите, ще се приема всяко обучение, на което са организирани минимум по 2 кафе-паузи и един работен обяд и/или вечеря на ден, без оглед на дните, през които е продължило обучението.

2. Минимални изисквания за персонала по всяка една от обособените позиции:

2.1.Ръководител на екипа:

Изисквания към експерта:

Образование: висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.

Специфичен опит: участие в организацията и/или провеждането на минимум 3(три) обучения или семинари или други публични събития, от които в поне едно от събитията да е участвал като Ръководител екип/проект;

2.2.Координатор „Организиране/логистика на обученията“:

Изисквания към експерта:

Образование: висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентно, или по-висока образователно-квалификационна степен в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените.

Специфичен опит: да е участвал в организацията и/или логистиката на минимум едно (едно) обучение или семинар, или други публични събития.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/07/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/12/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/07/2019
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, бул „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП — +359 70018700; интернет адрес: www.nap.bg;

б) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ:

Работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: +359 29406331;

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;

София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: +359 28119443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават, съгласно срока в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2019