Leveringen - 24493-2017

21/01/2017    S15    - - Доставки - Квалификационна система с покана за участие в конкурс - Не е приложимо 

България-София: Уплътнители

2017/S 015-024493

Квалификационна система – комунални услуги

Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
бул. „Ситняково“ № 48, ет. 9
София
1505
България
Лице за контакт: Валентина Манева
Телефон: +359 42663602
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Факс: +359 42663610
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Медникарово
6294
България
Лице за контакт: Илиана Желязкова
Телефон: +359 42663616
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Факс: +359 42663610
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
130020522
обл. Стара Загора о-л ОП и Снабдяване
Медникарово
6294
България
Лице за контакт: Илиана Желязкова
Телефон: +359 42663616
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Факс: +359 42663610
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на уплътнителни материали: набивки, уплътнителни листи и други уплътнителни и изолационни материали за нуждите на електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Референтен номер: 7-141-17
II.1.2)Основен CPV код
35121500
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, обл. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Квалификационната система за доставчици на уплътнителни материали съдържа следните позиции:

1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане; 2. Набивки за помпи; 3. Уплътнителни листи за пара; 4. Уплътнителни листи за вода; 5. Графитни пръстени на салников пакет.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Неограничен срок на действие
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Кандидатът да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на заявлението, доставки с предмет, идентичен или сходен* с предмета на квалификационната система, считано от датата на подаване на заявление за участие.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Минималните изисквания са кандидатите да са изпълнили за последните 3 години минимум три доставки. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Производителят на стоките да прилага системи за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Заинтересованите лица доказват съответствието си с изискванията с представяне на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Допълнителни изисквания за квалифициране са посочени в документацията за участие в квалификационната система.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Методите за проверка на съответствията с условията за квалифициране са посочени в документацията.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Кандидатите трябва да отговарят на условията за подбор посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в квалификационната система в „Профил на купувача“ на възложителя: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/ Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, ще бъдат описани в техническа спецификация, приложена към поканата за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

При изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговори, ще бъде предоставена допълнителна информация относно начина и метод за провеждане на договаряне на ценовите оферти с електронен търг за определяне на изпълнител.

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Заинтересованите лица, по всяко време след публикуване на обявлението в сайта на АОП, подготвят и изпращат заявление за участие в квалификационната система. Заявлението се изпраща в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Заявление за участие в квалификационна система № 7-141-17 с предмет: Доставка на уплътнителни материали на адрес: ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, о-л „ОП и Снабдяване“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора. Получените заявления се регистрират с входящ номер в регистъра на кандидатите за участие в о-л „ОП и Снабдяване“ и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на кандидата в квалификационната система в 6-месечен срок от подаване на заявлението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/01/2017