TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 245034-2021

Submission deadline has been amended by:  340781-2021
14/05/2021    S93

Hungary-Budapest: Substation construction work

2021/S 093-245034

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 12550753244
Postal address: Anikó utca 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1031
Country: Hungary
Contact person: Harsányi Katalin
E-mail: harsanyik@mavir.hu
Telephone: +36 202865120
Fax: +36 13041118
Internet address(es):
Main address: https://www.mavir.hu
Address of the buyer profile: https://www.mavir.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000284842021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000284842021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése

Reference number: EKR000284842021
II.1.2)Main CPV code
45232220 Substation construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés a meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítésére.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231400 Construction work for electricity power lines
45232200 Ancillary works for electricity power lines
45310000 Electrical installation work
45315300 Electricity supply installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Kerepes

II.2.4)Description of the procurement:

A meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítése

A meglévő Kerepes 400/132 kV-os alállomás létesítésekor úgy került megvalósításra, hogy az alállomás távlatilag alkalmas legyen további 400 kV-os távvezetékek fogadására, illetve lehetőség legyen az alállomás területének bővítésével a 220 kV-os kapcsolóberendezés távlati kiépítésére.

A területbővítés megtörtént.

A tárgyi közbeszerzés keretében az alállomásban az Ócsa – Zugló egyrendszerű 220 kV-os távvezeték felhasításával, illetve Zugló irányba még egy 220 kV-os távvezetéki csatlakozással létesítésre kerül egy új, kétgyűjtősínes elrendezésű, távlatilag hét mezős 220 kV-os szabadtéri kapcsolóberendezés.

A 220 kV-os és a 400 kV-os kapcsolóberendezések egy új másfélmegszakítós mezőn keresztül kapcsolódnak egymáshoz jelen kiépítésben egy (távlatilag két) 400/231/35 kV-os 500 MVA transzformátoron keresztül, amely az alállomás új bővítéssel megnövelt területén kap helyet.

Az új 400/220/132 kV-os alállomás távlati 220 kV-os hálózati kapcsolata számára egy tartalék mező lesz biztosítva a létesítendő bővítési területen.

Vállalkozó feladata – a műszaki leírásban rögzített, Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokon és berendezések biztosításán kívül – a Kerepes 400/132 kV-os alállomás bővítésével összefüggő építési és villamostechnológiai szerelési munkáinak megvalósítása az alábbiak szerint:

— Az állomás bővítéséhez szükséges felvonulási terület kiépítése, konténer telepítés villamos betáplálás kiépítésével,

— Építési munkák elvégzése, majd a villamos technológiai berendezések (primer, védelem, irányítástechnika, hírközlés, tűz- és vagyonvédelem) telepítése, szerelése, üzembe helyezése,

— 400 kV-os másfélmegszakítós kialakítású mezősor kiépítése, a 3TR (és távlatilag 4TR) jelű 400/231/35 kV-os, 500 MVA-es transzformátorok csatlakoztatására, jelenleg két megszakítós kiépítéssel,

— 220 kV-os két gyűjtősínes gyűjtősín kialakítása,

— 1. sz. Tartalék távvezetéki mező részleges kiépítése

— 2. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló II. 220 kV-os távvezeték fogadására

— 3. sz. Transzformátor mező kiépítése a 3. sz. 400/220 kV-os transzformátor csatlakoztatására

— 4. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló I. 220 kV-os távvezeték fogadására

— 5. sz. Sínáthidaló mező kiépítése

— 6. sz. Transzformátor mező részleges kiépítése a 4. sz. 400/220 kV-os transzformátor távlati csatlakoztatására

— 7. sz. Távvezetéki mező kiépítése az Ócsa 220 kV-os távvezeték fogadására

— Földelő háló bővítése,

— A bővítés KEK (Kezelő Központ) – KKEK (Központi Kezelő Központ) rendszerbe integrálás,

— A bővítéshez szükséges vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer megvalósítása, üzembe helyezése

— A bővítéssel érintett kapcsoló berendezések üzembe helyezése,

— A felvonulási területről a konténerek elszállítása, a felvonulási terület megszüntetése, végül a terület rekultivációja,

— Járulékos szolgáltatások:

O adatszolgáltatási és árukísérő dokumentációk szolgáltatása,

O egyedi részlettervek készítése,

O üzemviteli dokumentáció készítése,

O ceruzás megvalósulási dokumentáció készítése,

O Megrendelő üzemeltető személyzetének oktatása.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. A III.1.3) M/2/A. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. A III.1.3) M/2/B. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. A III.1.3) M/2/C. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani.

II.2.14)Additional information

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdései alapján feltételesen kerül megindításra.

Kötbérterhes határidők: szerződéstervezet 14.4. pontja szerint.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12–16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzés eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is szükséges).

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

SZ/1. alkalmassági követelmény

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

a) MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,

b) nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. #Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont, 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdés#

A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni:

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményeket az alábbiak szerint kell igazolni:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (nagyfeszültségű transzformátor állomás építése és/vagy bővítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nagyfeszültségű transzformátor állomás alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: minimum 132 kV vagy annál nagyobb feszültségszinten üzemelő transzformátor állomás.

Az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három év alatt összesen nem éri el az 5 264 000 000 HUF értéket, és a közbeszerzés tárgyából (nagyfeszültségű transzformátor állomás építése és/vagy bővítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a 3 945 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.

A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább:

— a szerződést kötő másik fél adatait (név, székhely),

— az építési beruházás tárgyát (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

— az építési beruházás mennyiségét,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal)

— a teljesítés helyét,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Benyújtandó iratok:

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony),

— szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata,

— felelős műszaki vezetői jogosultság megléte esetén az önéletrajzban a kamarai nyilvántartási szám, a jogosultság elérési útvonala és a nyilvántartásba vétel időpontja feltüntetése szükséges,

— végzettséget igazoló dokumentum.

Az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult) egy vagy több referenciával, mely(ek) tárgya legalább 132 kV-os, két gyűjtősínes, 5 mezős kapcsoló berendezés bővítése és/vagy építése.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2/A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel, és min 132 kV-os nagyfeszültségű kapcsoló-berendezés létesítése területén min. 36 hó kivitelezési projektekben szerzett szakmai gyakorlattal,

M/2/B. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,

M/2/C) 1 fő, aki rendelkezik felsőfokú biztonságtechnikai mérnök végzettséggel, és legalább 36 hónap biztonságtechnikai rendszerek beüzemelésére és / vagy kivitelezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal,

M/2/D) 1 fő, aki rendelkezik villamos mérnök, vagy villamos üzemmérnök végzettséggel, és minimum 36 hónap alállomási védelem-automatika szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal,

Ajánlatkérő a megjelölt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Egyenértékű végzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Az előírt jogosultsággal az M/2/B. pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

Amennyiben az M/2/B. pont szerinti szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja.

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, a szakmai gyakorlattal érintett (tört) hónapot ajánlatkérő egész hónapnak veszi figyelembe. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.

Alállomási védelem-automatika szakterületen szerzett szakmai gyakorlat alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: transzformátor állomások és villamos hálózat tekintetében védelem-automatika rendszer telepítése, paraméterezése, üzembe helyezése területén szerzett tapasztalat.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér kötbér terhes részhatáridők kapcsán: alap: a késedelemmel érintett teljesítés ellenértéke; mérték: 0,25 %; maximum: 10 %.

Késedelmi kötbér jótállási igény kapcsán: alap: a késedelemmel érintett teljesítés ellenértéke; mérték: 0,2 %; maximum: 10 %.

Meghiúsulási kötbér: áfa és tartalékkeret nélkül számított Szerződéses Ár 25 %-a.

Jótállás: 24 hó.

Teljesítési biztosíték: a Szerződéses Ár áfa és tartalékkeret nélkül számított 5 %-a, nyújtása: a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.

Jótállási biztosíték: a Szerződéses Ár áfa és tartalékkeret nélkül számított 5 %-a, nyújtása: a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint.

Előleg visszafizetési biztosíték: szállítói finanszírozás esetén az RRF-re vonatkozó külön jogszabály szerint, figyelemmel a Kbt. 135. § (9) bekezdésében foglaltakra is

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

A finanszírozás tervezett forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

Finanszírozás módja: RRF-re vonatkozó külön jogszabály szerint; adott esetben saját finanszírozás (Ld.: szerződéstervezet 11.4.pont)

Tartalékkeret: szerződéstervezet 11.2. pontja szerint

A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30–32/B. §, Kbt. 135. § (3) és (5)–(6) bekezdés, valamint adott esetben a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)–(2) bekezdése, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja, adott esetben az RRF-re vonatkozó külön jogszabály. 5 résszámla és egy végszámla a szerződéstervezet 11.4.1. pontja szerint; az előleg elszámolása: 1–5. részszámlákban arányosan.

Előleg: Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint, adott esetben az RRF-re vonatkozó külön jogszabály szerint, szállítói finanszírozás esetén figyelemmel a Kbt. 135. § (9) bek.-ben foglaltakra is (Ld.: szerződéstervezet 11.3. pont)

Az ajánlattétel, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2021
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Kbt. 68. § (1b)–(1c) és (4) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.-ben és a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi dokumentumot.

2. Az ajánlatokat a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bekezdése, 35. § (2a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése alapján vizsgálja. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – .pdf fájlformátumban (tömörített formátum: .zip vagy .rar) kell benyújtani.

3. Az ajánlati biztosíték: 10 000 000 HUF. Teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az Ajánlatkérő 10918001-00000024-90010211 (IBAN: HU95 1091 8001 0000 0024 9001 0211 SWIFT: BACXHUHB) bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson kérjük feltüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

4. Irányadó jog: magyar jogszabályok, különösen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet, 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését.

9. Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

10. A III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

11. Értékelés: Legjobb ár-érték. Értékelés módszere: 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2–4. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Az értékelési módszerek részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

12. Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://www.mavir.hu/web/mavir/adatvedelem linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.

13. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen az alábbi darabszámú és műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökkel:

— Megszakító analizátor (együttfutás, kapcsolási idők, út-idő görbe vizsgálatához): 1 db

— Szakaszolók vizsgálatára alkalmas diagnosztikai eszköz: 1 db

— Mérőváltók vizsgálatára alkalmas diagnosztikai eszköz: 1 db

— Hordozható SF6 gázvizsgáló készülék: 1 db

Igazolás módja: a rendelkezésre állást igazoló dokumentum (pl. eszköz nyilvántartó lap, számla, bérleti szerződés).

14. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2/B. pontjában megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-VI felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO9001 független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) nagyfeszültségű alállomások kivitelezése tevékenységi területre vonatkozó, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. Közös ajánlattevők nyertessége esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevő megfelel jelen szerződéskötési feltételnek.

16. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy tanúsítvány hiánya esetén a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával. Közös ajánlattevők nyertessége esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevők megfelel jelen szerződéskötési feltételnek.

17. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO 45001 vagy MSZ 28001 független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer működtetésére vonatkozó, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéseknek a leírásával. Közös ajánlattevők nyertessége esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevők megfelel jelen szerződéskötési feltételnek.

18. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény kártérítési limitre szóló, építési- és szerelési felelősségbiztosítással.

19. Részajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzés keretében megvalósításra kerülő kapcsoló berendezés bővítés műszaki szempontból funkcionalitásában, üzembe helyezésében és rendszerszintű garanciájában egy egységet képez.

20. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdései alapján feltételesen kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti. Amennyiben a hatályba léptető feltétel beálltára legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés megszűnik.

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sipos Ágnes (01184), dr. Takács Éva (00526).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2021