Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 245067-2022

06/05/2022    S89

България-Търговище: Услуги на обществения пътен транспорт

2022/S 089-245067

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Национален регистрационен номер: 000875920
Пощенски адрес: пл. СВОБОДА
Град: гр.Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Лице за контакт: Янка Петрова Николова
Електронна поща: nikolova.yanka@targovishte.bg
Телефон: +359 60168751
Факс: +359 60162212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.targovishte.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18192

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Търговище - Лиляк

Обособена позиция №: 2
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

община Търговище

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Автобусна линия Търговище - Лиляк

Маршрут: АГ Търговище – бул. “29-ти януари” – ул. “В. Левски” – ул. „Кюстенджа” – ул. „Паисий” – бул. “М. Андрей” – бул. “Ал. Стамболийски” – кв. “Запад 3” – Чокя – Помпена - Лиляк

Делнично разписание: по 8 курса в двете посоки

Празнично разписание: по 6 курса в двете посоки

Дължина на маршрута в едната посока – 12,5 км, в т.ч. в града 6,3 км и извънградско 6.2 км.

Общ дневен пробег: градско – 140.1 км; извънградско – 137.9 км

Общ месечен пробег: градско – 4 203 км; извънградски – 4 137 км

Годишен пробег: градско – 50 436 км; извънградски – 49 644 км

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 002-003086

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 757
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема по обособени позиции, Обособена позиция 2: Търговище – Лиляк

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
17/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А - ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №.29 вх.Б ет.3 ап.9
Град: гр. Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: ali.hasanov1961@gmail.com
Телефон: +359 899930340
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
60112000 Услуги на обществения пътен транспорт
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Основно място на изпълнение:

община Търговище

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Автобусна линия Търговище - Лиляк

Маршрут: АГ Търговище – бул. “29-ти януари” – ул. “В. Левски” – ул. „Кюстенджа” – ул. „Паисий” – бул. “М. Андрей” – бул. “Ал. Стамболийски” – кв. “Запад 3” – Чокя – Помпена - Лиляк

Делнично разписание: по 8 курса в двете посоки

Празнично разписание: по 6 курса в двете посоки

Дължина на маршрута в едната посока – 12,5 км, в т.ч. в града 6,3 км и извънградско 6.2 км.

Общ дневен пробег: градско – 140.1 км; извънградско – 137.9 км

Общ месечен пробег: градско – 4 203 км; извънградски – 4 137 км

Годишен пробег: градско – 50 436 км; извънградски – 49 644 км

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 02/01/2024
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: А - ТУР ЕООД
Национален регистрационен номер: 125539992
Пощенски адрес: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №.29 вх.Б ет.3 ап.9
Град: гр. Търговище
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7700
Държава: България
Електронна поща: ali.hasanov1961@gmail.com
Телефон: +359 899930340
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, в чл.6, ал.1 от Договора, посочените цени се увеличават с 25% , както следва:

Автобусна линия Търговище – Лиляк

0,14 (нула лева и четиринадесет стотинки) лв. без ДДС

0,17 (нула лева и седемнадесет стотинки) лв. с ДДС.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.44 от Договор №Д-ОП-65/17.12.2020 година, във връзка с Искане на Изпълнителя и предвид възникнала необходимост от изменения поради настъпили обективни обстоятелства.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN