29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 245090-2021

14/05/2021    S93

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 093-245090

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 071-182026)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550
Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100
Miejscowość: Wągrowiec
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 62-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Kapałczyński
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
Tel.: +48 672622661
Faks: +48 672620126
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada

Numer referencyjny: 1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, w tym modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 071-182026

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Powinno być:
Data: 06/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/06/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 08/06/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: