Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 245114-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Białogard: Services sylvicoles

2022/S 089-245114

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białogard
Numéro national d'identification: 672-000-75-65
Adresse postale: ul. Koszalińska 3 A
Ville: Białogard
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Renata Romanowska
Courriel: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 943120710
Fax: +48 943121115
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białogard w roku 2022

Numéro de référence: SA.270.1.5.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Leśnictwo Zbytki

Lot nº: Pakiet XIII
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60100000 Services de transport routier
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Lieu principal d'exécution:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictwa Zbytki.

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Białogard w roku 2022.

Zakres rzeczowy przed. zamów. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego wynikające z Zał. nr 3 do SWZ, na który składają się:

Zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji;

Zał.nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał. nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Zał. nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozys. maszynowego;

Zał. nr 3.5. – inf. o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zał. nr 3.6. – lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przed. zamówienia zostały opisane w Zał. nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Białogard. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Zał. nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszcz. prac leśnych wchodzących w zakres Przed.Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszcz. prac wchodzących w zakres Przed. Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeż. iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrod.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przed. zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonom., Zam. zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejsza., korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzym. dokonania czynności wskazanych w poszcz. wierszach tabel opis. przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadz. nowych prac, nieobjętych zakresem zamów., a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obsz. Realizacji Pakietu (w tym również w lokaliz. na Obsz. Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obsz. Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodząc. w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obsz. Realiz. Pakietu. Konieczność zwiększ. rozmiaru niektórych elementów realizow. zamówienia w toku wyko. przed. zamów. może wystąpić również po to aby zreali. pełny zakres prac opis. przedm. zam. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przed. zam., przy czym zawsze wył. na Obszarze Realiz. Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopusz. jest wykorzyst. maszyn wielooper.) w szcz. uzasadn. przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zama. dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Zamaw. zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudni. przez Wyk. lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakr. realizacji zamów. polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w spos. okreś. w art. 22 § 1 ustawy K.P.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 025-063298

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 4-271-ZG/2022
Lot nº: Pakiet XIII
Intitulé:

Leśnictwo Zbytki

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
11/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Zbigniew Borowski
Numéro national d'identification: 6721013823
Adresse postale: Biała Góra 19, 78-331 Rąbino
Ville: Rąbino
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-331
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 541 275.35 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/05/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
90511300 Services de collecte des déchets sauvages
60100000 Services de transport routier
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Lieu principal d'exécution:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictwa Zbytki.

VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Białogard w roku 2022.

Zakres rzeczowy przed. zamów. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania turystycznego wynikające z Zał. nr 3 do SWZ, na który składają się:

Zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji;

Zał.nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał. nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Zał. nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozys. maszynowego;

Zał. nr 3.5. – inf. o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zał. nr 3.6. – lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przed. zamówienia zostały opisane w Zał. nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Białogard. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Zał. nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszcz. prac leśnych wchodzących w zakres Przed.Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszcz. prac wchodzących w zakres Przed. Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeż. iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrod.-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przed. zamów., a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gosp.-ekonom., Zam. zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejsza., korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzym. dokonania czynności wskazanych w poszcz. wierszach tabel opis. przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadz. nowych prac, nieobjętych zakresem zamów., a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obsz. Realizacji Pakietu (w tym również w lokaliz. na Obsz. Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obsz. Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodząc. w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obsz. Realiz. Pakietu. Konieczność zwiększ. rozmiaru niektórych elementów realizow. zamówienia w toku wyko. przed. zamów. może wystąpić również po to aby zreali. pełny zakres prac opis. przedm. zam. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przed. zam., przy czym zawsze wył. na Obszarze Realiz. Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopusz. jest wykorzyst. maszyn wielooper.) w szcz. uzasadn. przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zama. dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Zamaw. zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudni. przez Wyk. lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakr. realizacji zamów. polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w spos. okreś. w art. 22 § 1 ustawy K.P.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 11/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 541 275.35 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Zbigniew Borowski
Numéro national d'identification: 6721013823
Adresse postale: Biała Góra 19, 78-331 Rąbino
Ville: Rąbino
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-331
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego – tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy.

Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy wartości 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z par. 10 ust. 1 Umowy.

Na potrzeby niniejszego ogłoszenia Zamawiający w pkt VII.2.3) przyjął maksymalną (50%) wartość zmiany Wynagrodzenia. Zamawiający przyjął maksymalną wartość zmiany na poziomie 50% wysokości wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, że rozlicznie za wykonane usługi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zależności od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, stąd dokładne określenie wysokości zmiany przed zleceniem określonych prac jest niemożliwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 541 275.35 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 811 913.03 PLN