Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 245126-2022

06/05/2022    S89

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2022/S 089-245126

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 831605806
Пощенски адрес: ул. „Бяло море“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1527
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Доганова
Електронна поща: dogovori@isul.eu
Телефон: +359 29432106
Факс: +359 29432279
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.isul.eu
Адрес на профила на купувача: https://www.isul.eu/profile.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и поддръжка на кухненски блок на територията на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)Основен CPV код
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и поддръжка на кухненски блок на територията на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и поддръжка на кухненски блок на територията на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 135-332888

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 242
Наименование:

Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и поддръжка на кухненски блок на територията на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
09/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Болкан Мийл“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131325345
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 1
Град: с. Лакатник
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2273
Държава: България
Електронна поща: bolkanmeal@abv.bg
Телефон: +359 28294333
Факс: +359 28294333
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1 500 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете, посочени в чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Приготвяне на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения, експлоатация и поддръжка на кухненски блок на територията на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 1 500 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Болкан Мийл“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131325345
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 1
Град: с. Лакатник
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2273
Държава: България
Електронна поща: bolkanmeal@abv.bg
Телефон: +359 28294333
Факс: +359 28294333
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Увеличаване с 25 % цените на хранодните, посочени в приложение 2 към договора, както следва:

• храноден за възрастни пациенти от 4,20 лв. на 5,25 лв. без ДДС;

• храноден за пациенти на хемодиализа от 1,40 лв. на 1,75 лв. без ДДС;

• храноден за детска кухня/пациенти на КДКХО от 5,20 лв. на 6,50 лв. без ДДС;

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Динамичното увеличаване цената на електроенергията за бизнеса, както и цените на основните продукти, формиращи стойността на приготвяните храни по диети за стационарно болни пациенти на лечебното заведение - общата средна цена на хранителни продукти, ястия, плодове и зеленчуци за сезони пролет/ лято и есен/зима - от 0,72 лв. на 0,90 лв. без ДДС, и представена от„Болкан Мийл" ЕООД икономическа обосновка.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN