Services - 245144-2017

28/06/2017    S121    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Technicko-inženýrské služby

2017/S 121-245144

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Městská část Praha 3
00063517
Havlíčkovo nám. 700/9
Praha 3
130 85
Česká republika
Kontaktní osoba: Otidea avz s.r.o., Ing. Dagmar Lešnerová (budova Meteor C), Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 295565120
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha3.cz

Adresa profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Městská část Praha 3
00063517
Havlíčkovo nám. 700/9
Praha 3
130 85
Česká republika
Kontaktní osoba: podatelna MČ Praha 3
Tel.: +420 222116429
E-mail: dagmar.lesnerova@otidea.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha3.cz

Adresa profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71300000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbách, kde je investorem zadavatel. Bližší specifikace předmětu plnění – viz příloha č. 4 Technická specifikace Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou dohodu (dále jen „rámcovou dohodu“ nebo „smlouvu“) se třemi dodavateli. Plnění z rámcové dohody bude probíhat postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na § 135 zákona – bližší informace jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu 3 ZD.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71315400
71317210
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:

MČ Praha 3.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbách, kde je investorem zadavatel. Bližší specifikace předmětu plnění – viz příloha č. 4 Technická specifikace Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou dohodu (dále jen „rámcovou dohodu“ nebo „smlouvu“) se třemi dodavateli. Plnění z rámcové dohody bude probíhat postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na § 135 zákona – bližší informace jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu 3 ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti členů realizačního týmu – výkon technického dozoru stavebníka / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Zkušenosti členů realizačního týmu – výkon BOZP / Váha: 15
Cena - Váha: 65
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Plnění z rámcové dohody bude probíhat postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na § 135 zákona – bližší informace jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu 3ZD.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Plnění z rámcové dohody bude probíhat postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na § 135 zákona – bližší informace jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody, která tvoří přílohu 3 této ZD.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání způsobilosti dle § 74 a § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona.

Zadavatel požaduje předložení – dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník doloží v rámci daného kvalifikačního předpokladu osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, že min. dva členové realizačního týmu jsou autorizovanými inženýry v oboru „pozemní stavby“.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/08/2017
Místní čas: 13:00
Místo:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek v listinné podobě jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží originálem plné moci vystavené osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2017