Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 245164-2020

27/05/2020    S102

Franţa-Paris: Servicii de agenți de personal temporar

2020/S 102-245164

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 201-203 rue de Bercy
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75012
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq BP 20392
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.era.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)
Adresă: 3 boulevard du Maréchal Foch, CS 10121
Localitate: Angers Cedex 2
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 49101
Țară: Franţa
E-mail: procurement@cpvo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://cpvo.europa.eu/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Adresă: Europlaza, 20 avenue André Prothin
Localitate: Courbevoie
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 92400
Țară: Franţa
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eba.europa.eu/
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6499
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de agenți de personal temporar

Număr de referinţă: PROC/2020/04
II.1.2)Cod CPV principal
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a oferi agenți intermediari diferitelor agenții situate în Franța (ESMA, ERA, CPVO, ABE), în conformitate cu profilurile solicitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 814 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Locul principal de executare:

Paris, Courbevoie. Angers, Valenciennes.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a oferi agenți intermediari diferitelor agenții situate în Franța (ESMA, ERA, CPVO, ABE), în conformitate cu profilurile solicitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 814 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Poate fi reînnoit de cel mult trei ori, pe perioade de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/07/2020
Ora locală: 11:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

Sediul actual al ESMA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot trimite un reprezentant la ședința de deschidere, cu toate acestea, ESMA trebuie notificată cu privire la participarea acestora cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței de deschidere. Pe durata ședinței de deschidere, se verifică numai integritatea fizică și punctualitatea livrării ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: gc.registery@curia.europa.eu
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/05/2020