Usługi - 245166-2017

28/06/2017    S121    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ciechanów: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 121-245166

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów
ul. Powstańców Warszawskich 11
Ciechanów
06-400
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Bilicki
Tel.: +48 236742450
E-mail: o.ciechanow@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 236742451
Kod NUTS: PL922

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Oddziału WZMiUW Ciechanów.

Numer referencyjny: UW/C-4103.3.20/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa znajdujących się w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej przez inspektoraty tut. oddziału-działania na terenie Inspektoratu WZMiUW Ciechanów, Inspektoratu WZMiUW Mława, Inspektoratu WZMiUW Płońsk, Inspektoratu WZMiUW Pułtusk i Inspektoratu WZMiUW Żuromin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Ciechanów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu ciechanowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 71,395 km rzek jak niżej:

1) rzeka Sona Główna od km 20+245 do km 36+115

2) rzeka Sona Zachodnia od km 0+000 do km 11+962 i od 12+462 do km 22+805

3) rzeka Tatarka od km 4+105 do km 4+870 i od km 5+890 do km 7+080

4) rzeka Sona Wschodnia od 0+000 do km 30+025 i od km 35+630 do km 36+720

5) rzeka Struga Sońsk od km 0+670 do km 0+820.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Ciechanów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu ciechanowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 28,736 km rzek jak niżej:

1) rzeka Łydynia od km 22+235 do km 23+235, od km 25+685 do km 27+685, od km 27+970 do km 28+630, od km 32+260 do km 40+245, od km 40+345 do km 41+935, od km 42+035 do km 49+990, od km 56+654 do km 59+890 i od km 60+816 do km 64+726

2) rzeka Stawnica od km 1+035 do km 1+135

3) rzeka Struga Grudusk od km 4+070 do km 4+270 i od km 5+945 do km 6+045.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Mława

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu mławskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 59,262 km rzek jak niżej:

1) rzeka Przylepnica od km 1+349 do km 5+330

2) rzeka Miłotczanka od km 0+000 do km 2+780

3) rzeka Kozak od km 0+000 do km 2+181, w km 2+190 i od km 4+180 do km 9+312

4) rzeka Gryczak od km 0+000 do km 5+890

5) rzeka Mławka od km 0+000 do km 16+270, od km 21+225 do km 29+764 i w km 29+800

6) rzeka Seracz od km 0+000 do km 13+745, od km 13+945 do km 14+200, od km 14+531 do km 14+800 i od km 17+480 do km 17+700.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Mława

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 48,065 km rzek jak niżej:

1) rzeka Orzyc od km 125+460 do km 143+350

2) rzeka Dąbrówka od km 0+000 do km 4+470 i od km 4+490 do km 6+880

3) rzeka Tamka od km 0+000 do km 8+508, od km 8+558 do km 8+621 i od km 8+671 do km 11+525

4) rzeka Łydynia od km 64+726 do km 67+515 i od km 67+615 do km 75+780

5) rzeka Krupianka od km 0+000 do km 0+936.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Mława

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu mławskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 56,598 km rzek jak niżej:

1) rzeka Sewerynka od km 0+000 do km 15+030

2) rzeka Topielica od km 0+300 do km 0+800 i od km 1+345 do km 12+700

3) rzeka Dunajczyk od km 0+000 do km 13+100

4) rzeka Wisiołka od km 1+200 do km 5+200, od km 6+050 do km 7+600 i od km 8+100 do km 10+600

5) rzeka Rosica 5+000 do km 5+170 i od km 6+300 do km 7+390

6) rzeka Ciek Ożumiech od km 4+298 do km 5+320

7) rzeka Gedniówka od km 0+000 do km 2+642, od km 2+800 do km 4+400, w km 6+650, od km 7+410 do km 8+600 i od km 10+897 do km 11+746.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Płońsk

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu płońskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 54,819 km rzek i 4,400 km wału przeciwpowodziowego jak niżej:

1) rzeka Dobrzyca od km 0+000 do km 14+844

2) rzeka Kanał Goszczyce od km 0+000 do km 4+455

3) rzeka Karsówka od km 0+000 do km 6+819

4) rzeka Potok Zadębie od km 0+000 do km 3+210 i od km 13+600 do km 14+987

5) rzeka Raciążnica od km 13+630 do km 15+270, od km 31+170 do km 31+930, od km 31+960 do km 32+850 i od km 37+905 do km 43+630

6) rzeka Rokitnica od km 0+000 do km 9+808 i od km 10+808 do km 16+090

7) wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły od km 0+000 do km 4+400.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Płońsk

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu płońskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 57,782 km rzek jak niżej:

1) rzeka Dzierzążnica od km 0+000 do km 7+096

2) rzeka Kanał Piaski od km 0+000 do km 0+015 i od km 0+165 do km 0+550

3) rzeka Płonka od km 7+068 do km 25+664

4) rzeka Sona Główna od km 18+946 do km 20+245

5) rzeka Tatarka od km 0+000 do km 0+141, od km 3+157 do km 4+105 i od km 4+870 do km 5+890

6) rzeka Żurawianka Główna od km 0+000 do km 17+686

7) rzeka Żurawianka Południowa od km 0+000 do km 2+738, od km 3+911 do km 5+879, od km 7+979 do km 8+884 i od km 9+639 do km 14+624.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Pułtusk

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu pułtuskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 72,369 km rzek, 4,548 km wału przeciwpowodziowego, 0,291 km rurociągu ciśnieniowego i 0,192 km rowu R 1 jak niżej:

1) lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy od km 0+000 do km 2+400 rzeki Narew (km 62+500 –64+870 jej biegu) wraz z rowami przywałowymi

2) lewobrzeżny wał wsteczny od km 0+000 do km 1+113 rzeki Prut (km 0+000 – 1+580 jej biegu)

3) prawobrzeżny wał wsteczny od km 0+000 do km 1+035 rzeki Prut (km 0+000 – 1+680 jej biegu)

4) rurociąg ciśnieniowy 2x100 od km 0+192 do km 0+483

5) rów nr R 1 od km 0+000 do km 0+192

6) rzeka Niestępówka od km 0+000 do km 8+534 i od km 12+400 do km 16+215

7) rzeka Pokrzywnica od km 0+000 do km 6+500 i od km 8+200 do km 17+147

8) rzeka Przewodówka od km 0+000 do km 21+370 i od km 24+090 do km 32+099

9) rzeka Kolnica od km 9+800 do km 13+395 i od km 14+750 do km 23+976

10) rzeka Tąsewka od km 0+000 do km 2+373.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód terenie Inspektoratu WZMiUW Pułtusk

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu pułtuskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 52,617 km rzek i 4,100 km wału przeciwpowodziowego jak niżej:

1) prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy od km 0+000 do km 4+100 rzeki Narew (km 62+500 –66+800 jej biegu) wraz z rowami przywałowymi

2) rzeka Kanał A od km 0+733 do km 2+161

3) rzeka Kanał A-2 od km 0+900 do km 1+223

4) rzeka Kanał A-3 od km 0+470 do km 0+787

5) rzeka Kanał B 1/1 od km 0+000 do km 2+494

6) rzeka Kanał B XI od km 0+000 do km 2+839

7) rzeka Kanał B-2 od km 0+000 do km 0+471

8) rzeka Kanał Borsuki od km 0+000 do km 3+156 i od km 3+416 do km 5+519

9) rzeka Kanał C od km 0+000 do km 1+201

10) rzeka Ciek Psary od km 0+000 do km 0+301, od km 1+196 do km 7+140 i od km 8+850 do km 12+090

11) rzeka Kanał Gostkowo od km 0+000 do km 5+275

12) rzeka Kanał Zambski od km 0+000 do km 5+000 i od km 6+430 do km 9+680

13) rzeka Prut od km 0+000 do km 2+250, od km 3+500 do km 15+275.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Żuromin

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu żuromińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 52,413 km rzek i 1,240 km kanału jak niżej:

1) rzeka Luta od km 0+000 do km 8+219 i od km 10+219 do km 16+978

2) kanał Luta-Wkra od km 0+500 do km 1+740

3) rzeka Mak od km 0+000 do km 10+670

4) rzeka Pijawnia od km 0+000 do km 14+080

5) rzeka Potok Zadębie od km 3+210 do km 13+600

6) rzeka Raciążnica od km 43+630 do km 45+925.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Działania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód na terenie Inspektoratu WZMiUW Żuromin

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tren powiatu zuromińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zakres robót obejmuje 55,806 km rzek i 0,910 km kanału jak niżej:

1) rzeka Chraponianka od km 3+460 do km 19+340

2) rzeka Miłotczanka od km 2+780 do km 4+800

3) rzeka Przylepnica od km 5+330 do km 16+160

4) rzeka Skrwa od km 115+380 do km 121+420

5) rzeka Swojęcianka od km 0+000 do km 19+479 i od km 22+323 do km 23+880

6) kanał Swojęcianki od km 0+000 do km 0+910.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 08/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem utrzymanie wód lub urządzeń melioracji wodnych.

Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, pokój nr 18-sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przez

wykonawcę lub podwykonawcę minimum 2 osób na każdą część zamówienia, które będą wykonywać

czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania w zakresie opisanym

w rozdziale III SIWZ.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy pzp.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla

każdej części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe warunki czynności odwoławczych określenie terminów związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy pzp - Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2017