С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 245168-2020

27/05/2020    S102

Полша-Варшава: Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги

2020/S 102-245168

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги

Референтен номер: Frontex/OP/561/2019/MS
II.1.2)Основен CPV код
79411000 Консултантски услуги по общо управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на този многостранен рамков договор е предоставянето на консултантски услуги за следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти.

Обособена позиция 2: Консултации по интегрирана логистична подкрепа

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултации по управление на проекти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72224000 Консултантски услуги по управление на компютърни проекти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят:

• на място в седалището на Frontex (Варшава, Полша),

• в оперативните зони на Frontex, което означава в останалата част от Европа, включително трети държави.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти

Услугите, които трябва да бъдат предоставени, ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:

— стартиране на проекти и определяне на целите на проектите, концепции и дизайн (напр. самолети, плавателни съдове, фериботи, дистанционно управляеми летателни системи, аеростатични системи за въздушно наблюдение, мобилни системи за наблюдение, превозни средства за управление на миграцията, биометрични системи, осветително оборудване, контейнери, оръжия, униформи и т.н.),

— подпомагане на Frontex при разбиране на пазарните условия и практическата приложимост на нейните предстоящи ангажименти за намаляване на рисковете и гарантиране на рентабилността,

— създаване, поддръжка и контролиране на плановете на проекта и друга документация, необходима за изпълнението на проекта (напр. разбивка на дейностите, разходи, управление на ресурсите, срещи, графици, бюджетно планиране и т.н.),

— мониторинг на целите на проекта по отношение на крайните срокове, разходите и качеството,

— подкрепа за създаването на подходяща система за докладване (образци, документи и различни отчети),

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на промените,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на качеството,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на конфигурациите,

— подкрепа за координирането на конкретните екипи за проектите,

— помощ при изготвянето на бюджета, като се вземат предвид разходите във връзка с жизнения цикъл.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо качество / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултации по управление на проекти

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72224000 Консултантски услуги по управление на компютърни проекти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се предоставят:

• на място в седалището на Frontex (Варшава, Полша),

• в оперативните зони на Frontex, което означава в останалата част от Европа, включително трети държави.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти:

Услугите, които трябва да бъдат предоставени, ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:

— стартиране на проекти и определяне на целите на проектите, концепции и дизайн (напр. самолети, плавателни съдове, фериботи, дистанционно управляеми летателни системи, аеростатични системи за въздушно наблюдение, мобилни системи за наблюдение, превозни средства за управление на миграцията, биометрични системи, осветително оборудване, контейнери, оръжия, униформи и т.н.),

— подпомагане на Frontex при разбиране на пазарните условия и практическата приложимост на нейните предстоящи ангажименти за намаляване на рисковете и гарантиране на рентабилността,

— създаване, поддръжка и контролиране на плановете на проекта и друга документация, необходима за изпълнението на проекта (напр. разбивка на дейностите, разходи, управление на ресурсите, срещи, графици, бюджетно планиране и т.н.),

— мониторинг на целите на проекта по отношение на крайните срокове, разходите и качеството,

— подкрепа за създаването на подходяща система за докладване (образци, документи и различни отчети),

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на промените,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на качеството,

— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на конфигурациите,

— подкрепа за координирането на съответните екипи по конкретните проекти,

— помощ при изготвянето на бюджета, като се вземат предвид разходите във връзка с жизнения цикъл.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо качество / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 159-391876
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Frontex/OP/561/2019/MS
Обособена позиция №: 1 and 2
Наименование:

Консултации по управление на проекти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Ingenieria De Sistemas Para La Defensa De Espana S.A., S.M.E., M.P.
Пощенски адрес: Calle Beatriz De Bobadilla 3
Град: Madrid
код NUTS: ES ESPAÑA
Пощенски код: 28040
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2
Обособена позиция №: 1 and 2
Наименование:

Консултации по интегрирана логистична подкрепа

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: IDOM Consulting, Engineering and Architecture
Пощенски адрес: Avinguda Zarandoa
Град: Bilbao
код NUTS: ES ESPAÑA
Пощенски код: 48015
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Frontex/OP/561/2019/MS
Обособена позиция №: 1 and 2
Наименование:

Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: PricewaterhouseCoopers EU Services EESV
Пощенски адрес: Woluwedal 18
Град: Zaventem
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1932
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 600 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2020