Dostawy - 245204-2021

14/05/2021    S93

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny do cięcia węgla lub skał

2021/S 093-245204

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 085-220900)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Norbert Ceglarek
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564944
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem trzech nowych lub poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o min. wytrzymałości na ściskanie Rc 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”

Numer referencyjny: 28/P/21
II.1.2)Główny kod CPV
43122000 Maszyny do cięcia węgla lub skał
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Najem trzech nowych lub poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o min. wytrzymałości na ściskanie Rc 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 085-220900

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Powinno być:
Data: 17/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: