Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 245210-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Jeżewo: Services sylvicoles

2022/S 089-245210

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa
Numéro national d'identification: 559-000-20-65
Adresse postale: ul. Leśna 25
Ville: Jeżewo
Code NUTS: PL618 Świecki
Code postal: 86-131
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kamil Zasadowski
Courriel: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 523318713
Fax: +48 523318716
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dabrowa.torun.lasy.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-dabrowa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa w roku 2022.

Numéro de référence: ZG.270.2.6.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 2 – LEŚNICTWO CZERSK ŚWIECKI

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL618 Świecki
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/01/2022
Fin: 31/12/2022

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 016-038755

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: ZG.270.2.6.2022
Lot nº: 2
Intitulé:

Pakiet nr 2 – LEŚNICTWO CZERSK ŚWIECKI

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL618 Świecki
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i obserwacji lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dabrowa w roku 2022.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 164 297.50 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Bona
Numéro national d'identification: 5611427606
Adresse postale: Małe Gacno
Ville: Zielonka 1A
Code NUTS: PL618 Świecki
Code postal: 89-505
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Kazimierz Musolf
Numéro national d'identification: 5611069124
Adresse postale: Lubiewo
Ville: Lubiewice 41
Code NUTS: PL618 Świecki
Code postal: 89-526
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen pali płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 164 297.50 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 246 446.25 PLN