A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 245258-2022

06/05/2022    S89

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2022/S 089-245258

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tünde
E-mail: tunde.kovacs@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 162/2020. (IV. 30.) Kr. szerinti tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezés-keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR001620272021
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátására a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott érintett szervezetek számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 50 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92620000 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
NUTS-kód: HUZ Extra-Regio NUTS 1
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, de adott esetben, más országok is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretmegállapodás különféle rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek és a konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződés(ek)ben foglaltak szerint. Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására: eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott esemény tervezése, előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen: rendezvénykoncepció kialakítás, rendezvényhez kapcsolódó prezentáció (ideértve a sportprezentációt is), rendezvény koordináció, helyszínbiztosítás, őrzés, rendezvénytechnika (ideértve a hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnikát, a televízió- és biztonságtechnikát is) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás, rendezvénytechnikai eszközbiztosítás, berendezés, dekoráció, catering biztosítás, kiegészítő programelem és előadó biztosítás, szállásbiztosítás, rendezvényhez kapcsolódó szállítás és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.

A kiegészítő szolgáltatások körét az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel II.2.2) és II.2.4) pontja tartalmazza.

A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokra, valamint kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől és a pénzügyi források rendelkezésre állásától is függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen nem meghatározható.

Ennek megfelelően ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés(ek) megkötése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

A szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek különösen a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, az e szervezetek által alapított vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok, azok a szervezetek, amelyek javára mindezen szervezetek eljárhatnak, valamint a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan, kiemelt kommunikációs feladatot megvalósító vagy a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez önként csatlakozó egyéb szervezetek lesznek, amely legalább 1000 szervezetet jelent.

A keretmegállapodás hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre, kivéve, azokat, akik a beszerzési rendszerhez vagy a beszerzéshez való csatlakozást önként vállalják.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések szerinti feladatokat, hanem ezen túlmenően, az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi szerződések teljesítésének vonatkozásában. A keretmegállapodás időtartama alatt éppen ezért előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégíteni a nyertes ajánlattevőnek, így a párhuzamos munkavégzés, több egyedi ajánlat egyidejű benyújtása és/vagy a különböző szerződések összehangolása, egyidejű lebonyolítása elvárás, ennek hiányában az egyidejűleg fellépő több beszerzési igényt nem lehetne rugalmas módon, kellő időben kielégíteni. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a fokozott rendelkezésre állás, illetőleg a fokozott teljesítési képesség a megkötendő keretmegállapodás időtartama alatt, elvárás.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevővel szemben a megfelelő információvédelemi rendszer és a megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartása elvárás.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a dokumentáció tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékelte az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre. Ár - Súlyszám: 362

1.Hangtechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15

2.Világítástechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15

3.Színpadtechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15

4.Műszaki háttérszolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

5.Videotechnikai szolgáltatások, vizuáltechnika, virtuális rendezvény vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16

6.Televíziótechnika vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16

7.Bútorok, berendezések vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár /Súlysz.:14

8.Rendezvénykellékek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

9.Rendezvénydekoráció vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

10.Kerítések, kordonok, konténerek, szaniterek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

11.Sátrak, aljzatok, színpadelemek, standelemek vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

12.Catering vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:17

13.Rendezvény programlehetőségek, foglalkozások, fellépők vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:17

14.Rendezvényszervezési szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:20

15.Szállás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:15

16.Biztonságtechnikai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:16

17.Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9

18.Stratégiai tervezés és tanácsadás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:10

19.Kreatív koncepcióalkotás, szövegírás és grafikai tervezés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

20.Nyomdai szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9

21.Fotózás, videófelvétel készítés, rendezvénydokumentálás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:11

22.Film- és rádióreklám gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:14

23.Reklámajándékok és ruházat gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9

24.Marketing és dekorációs elemek gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:9

25.Online ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.:12

26.PR ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár/Súlysz.: 12

27.Kutatási feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár /Súlysz.:7

Minőségi szempontok:

28. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11

29. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

30. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12

31. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

32. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12

33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

34. Médiavásárlás (hiperlokális médiumok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12

35. Médiavásárlás (hiperlokális médiumok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

36. Médiavásárlás (közterületi és mozi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 14

37. Médiavásárlás (közterületi és mozi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

38. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 15

39. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

40. Médiavásárlás (közösségi média) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3

41. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám:

15

42. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

43. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) /

Súlyszám: 15

44. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5

45. Külföldi médiavásárlás (EU-n belüli országok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító

kedvezmény (%) / Súlyszám: 3

46. Külföldi médiavásárlás (Európai Unió-n kívüli európai ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett

összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3

47. Külföldi médiavásárlás (egyéb ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény

(%) / Súlyszám: 3

48. Rendezvényszervezés ügyviteli díja vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító mérték (%) / Súlyszám: 20

49. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke (fő) / Súlyszám: 20

50. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 20

51. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók

foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5

52. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 241-636317
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Rendezvényszervezés-keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft
Nemzeti azonosító szám: 23444030241
Postai cím: Tövis utca Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@moonlightevent.hu
Telefon: +36 305447884
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25319721210
Postai cím: Gábor Áron Utca 22
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
E-mail: sarolta.odrobina@vegroup.hu
Telefon: +36 14300408
Internetcím: http://www.vegroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Moonlight Event Szolgáltató Rendezvényszervező Kft.: III.1.4) M1) b) alkalm.köv., III.1.4) M2) b)szerinti stratégiai tervezési feladatok, III.1.4) M2) c) pont szerinti vezető biztonság technikus feladatok, III.1.4) M2) e) minőségbiztosítási feladatok, médiatervezés és vásárlás

Visual Europe Zrt.: műszaki-technikai feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/05/2022