Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Marché de travaux - 245408-2022

06/05/2022    S89

България-София: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

2022/S 089-245408

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 201
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Якимова Пашинова
Електронна поща: teodora.yakimova@eso.bg
Телефон: +359 9696842
Факс: +359 9626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на комплексни дейности по въвеждане на САУП в п/ст „Хисар“

Референтен номер: ЕСОИ/2022/46
II.1.2)Основен CPV код
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция „Хисар“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 106 585.60 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Подстанция „Хисар“ 110/20 kV се намира в област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, с адрес гр. Хисаря ул. ”Илин Паунов” №7, с координати - 42.4985941 24.7150701

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция Хисар“ .

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Предвидено е поръчката да е част от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, Подпроект 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции".

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5, буква “в“ и чл. 15, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 41768
Наименование:

„Изпълнение на комплексни дейности по въвеждане на САУП в п/ст „Хисар“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206401308
Пощенски адрес: бул. П.Ю. Тодоров № 24
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1408
Държава: България
Електронна поща: office@engineering.eso.bg
Телефон: +359 29696869
Факс: +359 29696129
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 215 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 106 585.60 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената прогнозна стойност на поръчката - 215 000,00 лв., без ДДС, е с включена стойност на всички доставки от ЕСО ЕАД в размер на 105 270,00 лв. без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2022