Dostawy - 245512-2020

Submission deadline has been amended by:  286426-2020
27/05/2020    S102

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 102-245512

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Duralska
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana przełączników dostępowych

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0054/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury sieciowej Zamawiającego poprzez:

1.1. wykonanie Projektu technicznego w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu technicznego, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych;

1.2. zakup i dostarczenie urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego, z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz niezbędnymi licencjami na okres 36-miesięcy, a jeżeli elementy oprogramowania są w modelu subskrypcji również z subskrypcjami na okres 36-miesięcy niezbędnymi do wdrożenia urządzeń, systemu NAC i Systemu wspomagającego w dwóch turach do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1.2.1. „Dostawa 1” – Centrala Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie (lokalizacja nr 1);

1.2.2. „Dostawa 2” – ul. Warecka 11A w Warszawie (lokalizacja nr 5).

1.3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym:

1.3.1. relokacja urządzeń przez Wykonawcę i na jego koszt i ryzyko z lokalizacji nr 1 odpowiednio do lokalizacji nr 1, lokalizacji nr 2, lokalizacji nr 3, lokalizacji nr 4, zgodnie z Projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz wymiana urządzeń oraz wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń: w lokalizacji nr 1; lokalizacji nr 2; lokalizacji nr 3; lokalizacji nr 4;

1.3.2. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w lokalizacji nr 5.

1.4. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu NAC w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym instalacja urządzeń w lokalizacji nr 1 i lokalizacji nr 6 oraz podłączenie do systemu NAC Urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wraz z konfiguracją systemu NAC na każdym urządzeniu, zgodnie z Projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1.5. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu wspomagającego, w tym instalacja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 oraz konfiguracja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 i podłączenie do systemu wspomagającego urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, zgodnie z Projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1.6. Dostarczenie voucherów potwierdzających możliwość uczestnictwa w warsztatach powdrożeniowych z zakresu obsługi i administracji wdrożonych urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego oraz przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy.

1.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

1.8. Świadczenie 36-miesięcznych usług serwisowych dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

1.9. Zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego rozszerzonego serwisu producenta urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 125 203.25 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje NBP:

1. ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie, POLSKA;

2. ul. Siedmiogrodzka 5A w Warszawie, POLSKA;

3. ul. Białej Brzozy 7 w Zalesiu Górnym, POLSKA;

4. al. T. Kościuszki 14 w Łodzi, POLSKA;

5. ul. Warecka 11A w Warszawie, POLSKA;

6. ul. Samorządowa 1 w Radomiu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury sieciowej Zamawiającego poprzez:

1.1. wykonanie Projektu technicznego w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu technicznego, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych;

1.2. zakup i dostarczenie urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego, z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz niezbędnymi licencjami na okres 36-miesięcy, a jeżeli elementy oprogramowania są w modelu subskrypcji również z subskrypcjami na okres 36-miesięcy niezbędnymi do wdrożenia urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego w dwóch turach do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1.2.1. „Dostawa 1” – Centrala Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie (Lokalizacja nr 1);

1.2.2. „Dostawa 2” – ul. Warecka 11A w Warszawie (Lokalizacja nr 5).

1.3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym:

1.3.1. relokacja urządzeń przez Wykonawcę i na jego koszt i ryzyko z lokalizacji nr 1 odpowiednio do lokalizacji nr 1, lokalizacji nr 2, lokalizacji nr 3, lokalizacji nr 4, zgodnie z Projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz wymiana urządzeń oraz wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń: w lokalizacji nr 1; lokalizacji nr 2; lokalizacji nr 3; lokalizacji nr 4;

1.3.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w lokalizacji nr 5.

1.4. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu NAC w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym instalacja urządzeń w lokalizacji nr 1 i lokalizacji nr 6 oraz podłączenie do systemu NAC urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wraz z konfiguracją systemu NAC na każdym urządzeniu, zgodnie z Projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1.5. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu wspomagającego, w tym instalacja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 oraz konfiguracja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 i podłączenie do systemu wspomagającego urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, zgodnie z Projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

1.6. Dostarczenie voucherów potwierdzających możliwość uczestnictwa w warsztatach powdrożeniowych z zakresu obsługi i administracji wdrożonych urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego oraz przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy.

1.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

1.8. Świadczenie 36-miesięcznych usług serwisowych dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

1.9. Zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego rozszerzonego serwisu producenta urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 125 203.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę przez okres 48-miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy do końca okresu świadczenia usług serwisu oraz rozszerzonego serwisu dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowe terminy dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia:

1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), gdzie:

1.1. co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowa), którego wartość wynosiła co najmniej 3 500 000,00 PLN brutto* i obejmowało:

a) dostawę urządzeń sieci LAN i usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń, w tym integrację dostarczonych urządzeń sieci LAN z systemami Zamawiającego oraz migrację konfiguracji przełączników posiadanych przez Zamawiającego na dostarczone w ramach zamówienia (umowy) urządzenia sieci LAN;

b) dostawę urządzeń sieci LAN posiadających co najmniej 10 000 portów dostępowych;

c) wykonanie lub wykonywanie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi serwisowej Wykonawcy dla dostarczonych urządzeń sieci LAN;

i

1.2. co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowa), którego wartość wynosiła co najmniej 3 500 000,00 PLN brutto* i obejmowało:

a) dostawę urządzeń sieci LAN i usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń, w tym integrację dostarczonych urządzeń sieci LAN z systemami Zamawiającego oraz migrację konfiguracji przełączników posiadanych przez Zamawiającego na dostarczone w ramach zamówienia (umowy) urządzenia sieci LAN;

b) wykonanie lub wykonywanie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi serwisowej Wykonawcy dla dostarczonych urządzeń sieci LAN;

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na PLN – na podstawie średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności będą świadczyć usługi instalacyjno-wdrożeniowe, posiadające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych urządzeń, w tym:

a) co najmniej 3 osobami (inżynierami) posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń do sieci LAN.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń sieci LAN.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu producenta oferowanych urządzeń sieci LAN z obszaru technologii routing & switching, np. certyfikatCCIE Routing&Switching, certyfikat JNCIE Enterprise Routing&Switching, certyfikat HCIE Routing&Switching, certyfikat BDA Routing&Switching lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzeń sieci LAN z obszaru technologii routing & switching;

b) co najmniej 2 osobami (inżynierami) posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanego Systemu AAA/NAC z obszaru technologii security.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanego systemu AAA/NAC z obszaru technologii security.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu producenta systemu AAA/NAC z obszaru technologii security np. certyfikat CCIE Security, certyfikat Forescout FSCE; certyfikat Aruba Certified ClearPass Expert lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta Systemu ACC/NAC z obszaru technologii security;

c) co najmniej 2 osobami (inżynierami), które będą uczestniczyły w migracji konfiguracji urządzeń Cisco Catalyst posiadanych przez Zamawiającego na nowe dostarczane urządzenia sieci LAN, posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w zakresie migracji konfiguracji ze starych urządzeń sieci LAN na nowe urządzenia sieci LAN, bez utraty dotychczasowych funkcjonalności urządzeń.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu CCIE R&S producenta Cisco urządzeń sieci LAN – w zakresie technologii routing & switching lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzeń sieci LAN;

d) co najmniej 2 osobami (inżynierami), które będą uczestniczyły w integracji oferowanego systemu AAA/NAC z urządzeniami sieci LAN producenta Brocade ICX- posiadanymi przez Zamawiającego, posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w zakresie integracji oferowanego systemu AAA/NAC z urządzeniami sieci LAN producenta Brocade ICX.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu producenta Brocade BDA lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzeń sieci LAN;

e) co najmniej 2 osobami (inżynierami), które będą uczestniczyły w integracji oferowanego systemu AAA/NAC z urządzeniami WiFi Ruckus SmartZone posiadanymi przez Zamawiającego, posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje w tym zakresie.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w zakresie integracji systemu AAA/NAC z urządzeniami WiFi Ruckus SmartZone.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu Ruckus WiSE oraz certyfikatu CWNA (Certified Wireless Network Administrator) lub innych równoważnych dokumentów wystawionych przez producentów urządzeń sieci LAN;

f) co najmniej 2 osobami (inżynierami), które będą uczestniczyły w integracji urządzeń rdzeniowych Brocade VDX posiadanych przez Zamawiającego z oferowanymi urządzeniami sieci LAN, posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej jednym przedsięwzięciu w integracji urządzeń rdzeniowych Brocade VDX z oferowanymi urządzeniami sieci LAN.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez każdą z tych osób certyfikatu producenta Brocade BDA lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzeń sieci LAN;

g) co najmniej 1 osobą (inżynierem), która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie przez osobę uprawnienia w zakresie projektowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na poziomie zaawansowanych umiejętności inżynierskich z obszaru bezpieczeństwa IT – poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem: CISSP – Certified Information Systems Security Professional) lub innym równoważnym dokumentem wystawionym przez podmiot do tego upoważniony.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarto w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci internet.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura otwarcia ofert została szczegółowo określona w pkt 3 rozdz. 15 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 i pkt 10 oraz par. 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem ws. dokumentów.

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

6.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”;

6.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

6.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

7. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą Platformy zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

8. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) Platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

11. Zamawiający informuje, że planuje przeprowadzenie wizji lokalnych, zgodnie z rozdz. 3 ust. 5 SIWZ.

12. Stosownie do treści art. 26 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumentację techniczną producenta oferowanego rozwiązania potwierdzającą spełnienie wymogów opisanych w pkt 8 Załącznika nr 1 do Istotnych postanowień umowy.

13. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczegółowe zasady, na których może zostań udzielona zaliczka opisane zostały w § 9 Istotnych postanowień umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020