Dostawy - 245530-2020

Submission deadline has been amended by:  266974-2020
27/05/2020    S102

Polska-Warszawa: Telefony komórkowe

2020/S 102-245530

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Statystycznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźnak-Gać
E-mail: A.Gac@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083227
Faks: +48 226083866

Adresy internetowe:

Główny adres: http://cis.stat.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://cis.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-biezace/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jedn. budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podporządkowana jedn. administracji rządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka statystyczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup 6 000 sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020)

Numer referencyjny: CIS-WAZ.271.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 000 sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), w tym:

1) dostawa do 18 jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej 6 000 sztuk urządzeń mobilnych typu smartfon, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ;

2) wdrożenie, uruchomienie i świadczenie usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla dostarczanych smartfonów;

3) zestawienie i aktywacja dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN Wykonawcy, a siecią Zamawiającego;

4) świadczenie usług telekomunikacyjnych: transmisja danych z wykorzystaniem uruchomionego łącza APN (pakiet danych 30 TB), nielimitowany czas połączeń głosowych oraz SMS;

5) przeszkolenie 6 pracowników Zamawiającego z obsługi, konfiguracji i kanału realizacji zgłoszeń serwisowych usługi MDM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64211000 Publiczne usługi telefoniczne
64212000 Usługi telefonii komórkowej
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 000 sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Dostawa do 18 jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej 6 000 sztuk urządzeń mobilnych typu smartfon wraz z dodatkowym wyposażeniem, w tym:

a. objęcie urządzeń gwarancją;

b. objęcie urządzeń obsługą serwisową;

c. urządzenia należy dostarczyć w postaci przygotowanej do użytkowania, tzn. sprawdzone pod względem sprawności technicznej, z zainstalowaną kartą SIM oraz skonfigurowane do pracy w ramach usługi MDM (zainstalowany agent MDM).

2. Wdrożenie i świadczenie usług do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), w tym:

a. zapewnienie wymaganych funkcjonalności MDM;

b. wdrożenie usługi na dostarczanych urządzeniach;

c. przeprowadzenie testów powdrożeniowych w celu potwierdzenia, że urządzenia są prawidłowo rejestrowane i obsługiwane w MDM;

d. zapewnienie licencji na korzystanie z usług MDM (jeśli jest wymagana);

e. przeszkolenie 6 pracowników Zamawiającego z obsługi i konfiguracji usługi MDM, a także wprowadzania zgłoszeń serwisowych związanych z jej funkcjonowaniem;

f. zapewnienie wymaganego SLA dla usługi.

3. Wdrożenie i świadczenie usług telekomunikacyjnych na kartach SIM z wykorzystaniem dedykowanego punktu dostępowego APN, w tym:

a. dostawa 6 000 kart SIM;

b. zapewnienie transmisji danych w ramach wymaganego pakietu danych;

c. zapewnienie usługi połączeń głosowych i SMS;

d. przeprowadzenia testów usługi transmisji danych oraz połączeń głosowych i SMS;

e. zapewnienie jednego numeru spisowego wraz z pozostawieniem go do dyspozycji Zamawiającego do dnia 30 czerwca 2021 r.;

f. zapewnienie dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN Wykonawcy, a siecią Zamawiającego, z wykorzystaniem łączy kablowych lub światłowodowych;

g. dostarczenie niezbędnego sprzętu do uruchomienia APN;

h. przeprowadzenia testów powdrożeniowych dedykowanego łącza międzysystemowego;

i. zapewnienie wymaganego SLA dla usług telekomunikacyjnych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwierają załączniki nr 1 i 3 do SIWZ.

5. Zatrudnienie na umowę o pracę:

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę koordynatora ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnego za obsługę kontaktu, w tym wykonywanie czynności polegających na uzgadnianiu na bieżąco spraw związanych logistyką dostaw smartfonów do odbiorców, sprawdzaniem poprawności i kompletowaniem protokołów odbioru poszczególnych zakresów realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę – art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymiarze co najmniej ½ etatu, przez cały okres trwania umowy.

W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby wykonującej czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Sposób wykonywania kontroli określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na smartfon (G) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania usługi serwisowej dla smartfonów (S) / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość pamięci RAM smartfona (P) / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Struktura telefonicznego numeru spisowego (N) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/08/2020
Koniec: 16/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji.

Przedmiotem prawa opcji jest zakup dodatkowych licencji na usługi MDM oraz dodatkowe karty SIM wraz z usługami telekomunikacyjnymi (transmisji danych z wykorzystaniem uruchomionego łącza APN) dla nie więcej niż 1 000 szt. urządzeń mobilnych (tabletów) zakupionych dla jednostek służb statystyki publicznej w odrębnie prowadzonym postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania opcji, w takim zakresie, w jakim to będzie technicznie możliwe dla konkretnego typu tych urządzeń.

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji faktycznymi potrzebami oraz możliwościami technicznymi konkretnego typu urządzeń.

b) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

c) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

e) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji poprzez złożenie oświadczenia najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem realizacji umowy, co będzie oznaczało obowiązek realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

f) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia opcjonalnego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W pkt II.2.7 podano jedynie sugerowany początkowy termin realizacji umowy, rozpoczęcie umowy nastąpi z chwilą jej zawarcia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dostawca usług telekomunikacyjnych winien spełniać wymagania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.), dotyczące posiadania aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dwa zamówienia obejmujące realizację dostaw urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto każde.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin wykonania: do dnia 16 grudnia 2020 r. w tym:

1) wdrożenie usługi MDM, wdrożenie dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN Wykonawcy a siecią Zamawiającego oraz wdrożenie usług telekomunikacyjnych: do 17.8.2020;

2) dostawa urządzeń mobilnych typu smartfon do wszystkich siedzib odbiorców: do 45 dni od podpisania umowy, nie później niż do 28.8.2020;

3) szkolenie dla 6 pracowników Zamawiającego z obsługi, konfiguracji i kanału realizacji zgłoszeń serwisowych usługi MDM: nie później niż do 28.8.2020;

4) świadczenie usług MDM oraz usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem łącza APN: 4 miesiące od dnia 17.8.2020 r.

2. Opłaty z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, będą realizowane po dostarczeniu podpisanych bez zastrzeżeń częściowych protokołów wykonania, które będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur.

3. Opłaty z tytułu realizacji przedmiotu umowy z ust. 1 pkt 4 będą dokonywane z dołu, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pok. 644, poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym transmisji „na żywo” z sesji otwarcia ofert. Transmisja „na żywo” z sesji otwarcia ofert będzie dostępna w terminie otwarcia ofert pod hiperłączem (linkiem): (https://www.youtube.com/channel/UC8UMnjhhOEQF1GVmshTO5Bw)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, oraz na podstawie przesłanki określonej na podstawie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów:

1) aktualny na dzień składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz) ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia w obecnych podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ, dla każdego z tych podmiotów(każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz);

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip;

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w pkt 5.1.3 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— odpis z właściwego rejestru,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa powyżej w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty odpowiadające dokumentom wymienionym powyżej zgodnie z wymaganiami w pkt 7.9 SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto oferty.

7. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-384
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2020