Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 245552-2022

06/05/2022    S89

România-Sibiu: Autovehicule cu utilizare specială

2022/S 089-245552

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APA CANAL SIBIU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 2684940
Adresă: Strada: Eschile, nr. 6
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550096
Țară: România
Persoană de contact: ALEXANDRU AVRAM
E-mail: achizitii@apacansb.ro
Telefon: +40 269222916
Fax: +40 269223468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.apacansb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CP - UTILAJE TEHNOLOGICE SI DE TRANSPORT

Număr de referinţă: CP
II.1.2)Cod CPV principal
34144000 Autovehicule cu utilizare specială
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare contoare de apa rece si accesorii ( emitatoare - receptoare, aparat portabil de emisie-receptie), conform caiet de sarcini nr.17278/25.06.2021

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 10 021 470.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2 Excavator pe pneuri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43262000 Utilaje excavatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu strada Eschile nr. 6 , Județul Sibiu, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Excavator pe pneuri masa minimmă 19 tone - 1 bucată

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată echipamentelor livrate / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020 ” cod SMIS 146332

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1 Utilaje de Întreținere , spălare și inspecție și rețele de apă și canalizare și transport nămol

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144000 Autovehicule cu utilizare specială
34131000 Camionete
34134000 Camioane cu platformă şi camioane basculante
34144410 Vidanjoare
35123500 Sisteme de identificare video
42997100 Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu strada Eschile nr. 6 , Județul Sibiu, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autolaborator detectare pierderi MTMA max 3,5 t - 3 bucăți

Masini transport namol skiploader - 2 bucăți

Masina transport basculanta 6+1 locuri MTMA min. 5t - 1 bucată

Autospeciala vidanja capacitate rezervor 6 mc namol - 2 bucăți

Autoutilitara vidanja 9 mc - 1 bucată

Autoutilitara curatitor combinat autocuratitor - vidanja cu perete deplasabil - 1 bucată

Autolaborator CCTV MTMA max 3,5 t - 1 bucată

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată echipamentelor livrate / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020 ” cod SMIS 146332

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 226-596025
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 75
Lot nr.: 1
Titlu:

Lotul 1 Utilaje de Întreținere , spălare și inspecție și rețele de apă și canalizare și transport nămol

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VESTRA INDUSTRY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO15969249
Adresă: Strada Mihai Eminescu, Nr. 85
Localitate: Catamaresti-Deal
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Țară: România
E-mail: contact@vestra.ro
Telefon: +40 231507060
Fax: +40 231532905
Adresă internet: www.vestra.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 023 234.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 021 470.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/05/2022