Tjenesteydelser - 245642-2019

27/05/2019    S101    - - Tjenesteydelser - Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud- - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Istandsættelse af personvogne

2019/S 101-245642

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Metro Service A/S
21263834
Metrovej 3
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Pernille Haugaard
E-mail: hau@metroservice.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106684770.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106684770.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106684770.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afmontering og montering af sæder i 31 togsæt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50224200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forlængelse af et projekt for at optimere passager flowet i myldretiden skal placering af sæder i 31 togsæt redesignes, således at placeringen og fordelingen mellem de forskellige typer af sæder ændres.

Udover selve ændringerne i sædelayoutet foranlediger projektet justeringer i indretningen af togene, f.eks. i forhold til håndbøjlernes placering og udformning, etablering af ekstra pladser ved vinduer af hensyn til brandsikkerhed, placering af brandslukker og flytning og ny opsætning af glasskærme.

Opgaven vil hovedsageligt bestå af følgende:

— Komplet afmontering af eksisterende sæder og div. håndbøjler,

— Ny placering og montering af eksisterende sæder og nye håndbøjler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der skal i 31 togsæt udføres følgende:

— Komplet afmontering af eksisterende sæder og div. håndbøjler,

— Ny placering og montering af eksisterende sæder og nye håndbøjler.

Opgaven forventes at opstarte i primo august og skal være færdiggjort inden udgangen af 2019. Der skal som minimum færdiggøres 2 togsæt om ugen inkl. weekend.

Opgaven vil foregå på Metro Service's vedligeholdelsescenter Metrovej 3, 2300 København SV.

Det er muligt, at arbejdet kan foregå 24/7.

For at kunne udføre arbejdet skal virksomhedens medarbejdere bl.a. have følgende kompetencer:

— Svejsecertifikat iht. norm EN15085,

— Kendskab til arbejde på tog.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/06/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud eller oplæg til forhandling / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2019