Prekės - 245656-2018

08/06/2018    S108    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Katowice: Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai

2018/S 108-245656

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Katowice
Adresas: ul. Młyńska 4
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-098
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dominika Kania
El. paštas: in@katowice.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.katowice.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.katowice.eu
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice
Adresas: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, p.364
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-006
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dominika Kania
El. paštas: in@katowice.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://bip.katowice.eu

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Nuorodos numeris: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34996000 Kelių valdymo, saugos ir signalizacijos įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają PKT 11 SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób- art. 29 ust 3 a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca zloży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45316210 Eismo stebėsenos įrenginių montavimas
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
71247000 Statybos darbų priežiūra
45311000 Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai
45314300 Kabelių infrastruktūros įrengimas
45300000 Pastatų įrengimo darbai
51610000 Kompiuterių ir informacijos apdorojimo įrangos montavimo paslaugos
72240000 Sisteminės analizės ir programavimo paslaugos
80510000 Specialistų mokymo paslaugos
31321700 Signaliniai kebeliai
34942000 Signalizacijos įrenginiai
34942100 Signalizacijos punktai
45233294 Šviesoforų montavimas
45316200 Signalizacijos įrenginių montavimas
50232200 Šviesoforų priežiūros paslaugos
48821000 Tinklo serveriai
34972000 Eismo srautų matavimo sistema
34970000 Eismo stebėsenos įrenginiai
32500000 Telekomunikacijų įranga ir reikmenys
32520000 Telekomunikacijų kabeliai ir įranga
34996300 Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo, saugos ar signalizacijos įrenginiai
72250000 Sistemų ir aptarnavimo paslaugos
72251000 Atstatymo po gedimų paslaugos
72252000 Kompiuterinio archyvavimo paslaugos
32562000 Šviesolaidžių kabeliai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Katowice.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy:

ETAP I W zakresie zaprojektowania i wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

ETAP II W zakresie utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

Etap I obejmujący przedmiot zamówienia pn.:,,Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem", dotyczy wdrożenia Projektu ITS Katowice opartego o System I. Zarządzania Ruchem (SZR) usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w szerokim zakresie w obszarze całego miasta Katowice PKT 11.I SIWZ. Etap II dotyczy bieżącego utrzymania i konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści zlokalizowanych na terenie m.Katowic, jak również pozostałych urządzeń systemowych w całym obszarze wdrożenia - prawo opcji opis pkt 11.II SIWZ.

Dodatkowe kody CPV zamówienia 50232200-2, 34942200-4, 34996100-6, 352620000-8.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: cena ofertowa / Lyginamasis svoris: 55
Sąnaudos - Vardas: poprawa warunków ruchu / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: wsparcie operacyjne / Lyginamasis svoris: 5
Sąnaudos - Vardas: eksperyment mikrosymulacyjny w zakresie rozszerzonym - punktowanym / Lyginamasis svoris: 5
Sąnaudos - Vardas: opis techniczny oferowanego rozwiązania / Lyginamasis svoris: 15
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 55 798 858.63 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 20
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Części II pkt 11.II SIWZ. Prawo opcji polega na świadczeniu usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I tj. wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Ciąg dalszy prawa opcji opisany w sekcji II.2.14 ogłoszenia.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji jednorazowo w trakcie realizacji Etapu I, jednak nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Etapu II. W celu skorzystania z prawa opcji Zam. przekaże Wyk. ośw. w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 1 mies.przed rozpoczęciem Etapu II.

Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wnieść wadium w wys. 830 000 PLN.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności spełniający wymagania w zakresie poniższych wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.); III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów j.w. składa dokumenty/oświadczenia wymienione w ogłoszeniu SEKCJA VI.3 pkt 8 (pkt 52 i 53 SIWZ)

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 1 .posiadał minimalny roczny obrót w wysokości 20 000 000 PLN; 2. dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wys. 15 000 000 PLN.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: a) dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia b) niezbędnych dokumentów w celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, że stosunek łączący firmę którą reprezentuję z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych. 3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki (szczegółowy opis warunków pkt 15.2 SIWZ) j.n I. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty: 1. Co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu) i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem / System Sterowania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców, obejmującego łącznie wszystkie wymienione elementy określone w pkt 15.2.1.1 SIWZ: 2. Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej dla systemu dynamicznej informacji parkingowej, obejmującej monitorowanie zajętości miejsc parkingowych na terenie miasta w ramach rozwiązania posiadającego cechy wym. w pkt. 15.2.1.2 SIWZ 3 Co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zarządzaniem ruchem drogowym w obszarach bezpośredniego styku systemów miejskich i Dróg Krajowych, w tym w szczególności zawierającej elementy wym. w pkt 15.2.1.3 SIWZ II. Dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego szczegółowo opisane w pkt 15.2.2.1- pkt 15.2.2.14 SIWZ tj.: 1. Kierownikiem Projektu, 2 Projektantem technologii ITS, 3. Inżynierem ruchu, 4. Projektantem ds. symulacji ruchu, 5. Projektantem ds. systemu nadzoru wizyjnego, 6. Specjalistą ds. automatyki, 7. Inżynierem projektem infrastruktury sieciowej, 8. Projektantem ds. elektrycznych, 9. Projektantem ds. telekomunikacji, 10. Projektantem ds. ogólnobudowlanych, 11. Kierownikiem robot elektrycznych, 12. Kierownikiem robót teletechnicznych, 13. Specjalistą ds. integracji oprogramowania, 14. Głównym Analitykiem architektury IT.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

I. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3 SIWZ). Instrukcja dotycząca Eksperymentu mikrosymulacyjnego - pkt. 47 SIWZ b) opis tj: Opis techniczny oferowanych rozwiązań systemowych dla ITS Katowice, zgodnie z wymogami - pkt. 47 SIW.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/07/2018
Vietos laikas: 08:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 19/10/2018
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/07/2018
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, pok 365.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1.Wyk., w terminie 3 dni od dnia przekazania info. na str. internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. wraz z ofertą wykonawca winien złożyć: 1) Wypełniony JEDZ 2) dowód wniesienia wadium 3) formularz cenowy 4)Model - Eksperyment mikrosymulacyjny, zgodnie z wymaganiami - załącznika nr 6 do SIWZ, 5) Opis techniczny oferowanych rozwiązań systemowych dla ITS Katowice pkt 47 SIWZ. 6) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika i dołączają pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Oświadczenie wykonawca składa w formie JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym K.E. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, JEDZ należy przesłać na adres email: Oswiadczenia.JEDZ@katowice.eu. 5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy. 8. Wykonawca który ma siedzibę/ miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w sekcji III.1.1.II.1) - składa inf. z odpowiedniego rejestru albo inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę/miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; Dok. - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł. ofert, W sekcji III.1.1.II.2)–4) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubez. społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami/ grzywnami, w szczególności uzyskał zwolnienie/odroczenie/ rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyk. decyzji właściwego organu. Dok - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem ter. skł. ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszo upadłości. Dok. wystawiony - 6 m-cy przed upływem ter. skł. Ofert.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Nie dotyczy
Miestas: Nie dotyczy
Šalis: Lenkija

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zamówienie objęte Etapem I będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Etap II - sposób finansowania zależny od decyzji zamawiającego.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/06/2018