Dostawy - 245693-2014

Wyświetl widok skrócony

19/07/2014    S137

Polska-Rzeszów: Materiały medyczne

2014/S 137-245693

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Rycerska 2
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Czurczak, Ewelina Szymańska
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Tel.: +48 178611421-380
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa jednorazowych produktów medycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ul. Rycerska 2.

Kod NUTS PL325 Rzeszowski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych produktów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
żele i papier do USG, EKG;ostrza wymienne; szczoteczki cytologiczne; pojemniki
na odpady medyczne, na zużyte igły, na preparaty operacyjne; kaczki; baseny;worki na wymiociny;pisak skórny
identyfikatory dla pacjenta
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
rurki dooskrzelowe; rurki intubacyjne; rurki tracheostomijne; prowadnice do trudnych intubacji
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Cewniki do odsysania; Thorax; zgłębniki żołądkowe, dojelitowe; przyrządy do podawania żywienia dojelitowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
strzykawki; igły; aparaty do pobierania leków; stazy bezlateksowe; opaski uciskowe, przyrząd do przetaczania
krwi, katerer
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
kaniule; koreczki do wenflonów; kraniki trójdrożne, zastawi dostępu bezigłowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Staplery, ładunki do staplerów; trokary; klipsownice
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
maty podłogowe
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
rękawice diagnostyczne; chirurgiczne, sekcyjne, do cytostatyków
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
worki, pojemniki do moczu;cewniki Tiemann, Nelaton, Foley, zatyczki do cewników
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
wkłady workowe; pojemniki do wkładów; dreny łączące; zestawy do drenażu klatki piersiowej; dreny do
zestawów
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
szwy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
pończochy przeciwzakrzepowe; osłonki do termometru; wieszaki do worków; łączniki do drenów Y i proste;
zaciskacze do drenów; kanki do odsysania; pojemniki do próbek śluzu
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
zestaw do drenażu klatki piersiowej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
wymiennik ciepła i wilgoci, maski anestezjologiczne, obwód oddechowy, nebulizatory, laryngoskop, pojemniki do tlenoterapii
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
probówki biochemiczne; morfologiczne; koagulacyjne; OB; igły motylkowe na posiew; igły do ww. probówek;
łączniki do wkłuć żylnych
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
pensety chirurgiczne; nożyczki chirurgiczne; imadła; kleszczyki anatomiczne
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
kaniula nosowa
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do toalety jamy ustnej, myjki do toalety pacjenta, czepki do mycia głowy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
igła do biopsji i ustnik jednorazowy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
klipsownice i klipsy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
ostrze jednorazowe do strzygarki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
laryngoskop i łyżki do laryngoskopu
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
retrakcyjne obłożenie rany, przyrządy laparoskopowe
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
worki do ssaka Medela
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Kleszczyki laparoskopowe, elektroda do elektrokoagulacji i czyści do elektrokoagulacji
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
wkłucie do tętnicy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa jednorazowych produktów medycznych
1)Krótki opis
Zestaw do pomiaru inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000 Materiały medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 900,00 zł Zadanie nr 15 – 600,00 zł
Zadanie nr 2 – 2 900,00 zł Zadanie nr 16 – 100,00 zł
Zadanie nr 3 – 800,00 zł Zadanie nr 17 – 200,00 zł
Zadanie nr 4 – 2 100,00 zł Zadanie nr 18 – 200,00 zł
Zadanie nr 5 – 1 400,00 zł Zadanie nr 19 – 3 600,00 zł
Zadanie nr 6 – 10 800,00 zł Zadanie nr 20 – 100,00 zł
Zadanie nr 7 – 100,00 zł Zadanie nr 21 – 600,00 zł
Zadanie nr 8 – 900,00 zł Zadanie nr 22 – 200,00 zł
Zadanie nr 9 – 100,00 zł Zadanie nr 23 – 100,00 zł
Zadanie nr 10 – 800,00 zł Zadanie nr 24 – 600,00 zł
Zadanie nr 11 – 2 100,00 zł Zadanie nr 25 – 300,00 zł
Zadanie nr 12 – 1 100,00 zł Zadanie nr 26 – 200,00 zł
Zadanie nr 13 – 300,00 zł Zadanie nr 27 – 400,00 zł
Zadanie nr 14 – 2 400,00 zł Zadanie nr 28 – 300,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Rzeszowie
Nr: 81 1500 1100 1216 5000 8371 0000.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium-Przetarg na jednorazowe produkty medyczne–nr sprawy DTA 240/16/14”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium.
W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w terminie 60 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury, płatne przelewem na konto
Wykonawcy
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie - spełniający warunki określone w ustawie oraz w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ), złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach dwóch odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż:
550 000,00 zł – dla zadania nr 6
150 000,00 zł – dla zadania nr 2, 19
105 000,00 zł – dla zadania nr 4, 11, 14
50 000,00 zł – dla zadania nr 5, 12
30 000,00 zł – dla zadania nr 1, 3, 8, 10, 24
20 000,00 zł – dla zadania nr 15, 21, 27
10 000,00 zł – dla zadania nr 13, 18, 25, 28
5 000,00 zł – dla zadania nr 16, 17, 22, 26
1 000,00 zł – dla zadania nr 7, 9,
600,00 zł – dla zadania nr 20.
brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ)
2.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej – celem oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ) złoży:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału odbędzie się na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku każdy z warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 – 2.4. rozdziału V SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
W przypadku warunku określonego w ust. 3 niniejszego rozdziału każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować jego spełnienie.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania:
pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia;
ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom wg wyboru Wykonawcy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.
2. Złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach dwóch odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż:
550 000,00 zł – dla zadania nr 6
150 000,00 zł – dla zadania nr 2, 19
105 000,00 zł – dla zadania nr 4, 11, 14
50 000,00 zł – dla zadania nr 5, 12
30 000,00 zł – dla zadania nr 1, 3, 8, 10, 24
20 000,00 zł – dla zadania nr 15, 21, 27
10 000,00 zł – dla zadania nr 13, 18, 25, 28
5 000,00 zł – dla zadania nr 16, 17, 22, 26
1 000,00 zł – dla zadania nr 7, 9,
600,00 zł – dla zadania nr 20.
brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest obowiązany przedłożyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ).
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane:
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, lub
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 48 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału:
3.1. Punkt 1.2 - 1.4. i pkt.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Punkt 1.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. lit. a) i c) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. lit.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ustępu 4 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DTA 240/16/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Miejscowość:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: LIPIEC 2015
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – dla każdego zadania osobny!
2. Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - dla każdego zadania osobny!
3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1.2 rozdziału VII SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Oświadczenie iż oferowane wyroby posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania:
a) dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 107 poz. 679 ze zm.) i posiadają deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności, potwierdzający spełnienie wymagań, wydany przez jednostkę notyfikowaną - jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów;
b) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
7. Potwierdzenie, że Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w pkt. 6 na każde żądanie zamawiającego, a w przypadku podpisania umowy z pierwszą dostawą.
8. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.7.2014