Tjenesteydelser - 245736-2019

27/05/2019    S101    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Valby: Offentlig vejtransport

2019/S 101-245736

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Anya Witte
Telefon: +45 51168853
E-mail: awi@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk/

I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ændring af kontrakt om almindelig rutekørsel (A11-II-kontrakt)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60112000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hermed offentliggøres profylaksebekendtgørelse om Trafikselskabet Movias ændring af kontrakt om almindelig rutekørsel (A11-II-kontrakt) indgået med De Blaa Omnibusser A/S. Ændringen består i, at linje 196, 197, 198 og 199 udskiftes med linje 185, hvilket medfører, at A11-II-kontrakten udvides med én driftsbus og udvides med 6 741 køreplantimer. Dette svarer til en udvidelse af antal køreplantimer i A11-II-kontrakten med 10% og en udvidelse med antal driftsbusser på 5,9%. Udvidelsen har en værdi på 15 500 000 DKK, hvilket svarer til 2,41% af den samlede kontraktværdi. Der er ikke tidligere foretaget udvidelser af kontrakten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 644 084 874.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hermed offentliggøres profylaksebekendtgørelse om Trafikselskabet Movias ændring af kontrakt om almindelig rutekørsel (A11-II-kontrakt) indgået med De Blaa Omnibusser A/S. Ændringen består i, at linje 196, 197, 198 og 199 udskiftes med linje 185, hvilket medfører, at A11-II-kontrakten udvides med én driftsbus og udvides med 6 741 køreplantimer. Dette svarer til en udvidelse af antal køreplantimer i A11-II-kontrakten med 10% og en udvidelse med antal driftsbusser på 5,9%. Udvidelsen har en værdi på 15 500 000 DKK, hvilket svarer til 2,41% af den samlede kontraktværdi. Der er ikke tidligere foretaget udvidelser af kontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Den oprindelige kontrakt indgået i 2013 blev udbudt ved et EU-udbud. Kontrakten har ikke tidligere været udvidet. Ændringen skyldes, at Movia kan opnå driftsmæssig optimering og ressourcemæssige fordele ved at linje 184 og 185 fra 2021 placeres i samme A-kontrakt. Ændringen indebærer, at buslinje 185 flyttes fra A4-III-kontrakten til A11-II-kontrakten i 2021. Yderligere vil linje 196, 197, 198 og 199, som på nuværende tidspunkt er placeret i A11-II-kontrakten blive udbudt særskilt i 2021 i stedet for linje 185 og således udgå af A11-II-kontrakten, hvilket medfører, at A-II-kontrakten udvides med én driftsbus og udvides med 6.741 køreplantimer. Både A11-II kontrakten og A11-III kontrakten har De Blaa Omnibusser som operatør. Efter den påtænkte ændring vil linje 185 blive kørt på samme vilkår, som de øvrige linjer i A11-II-kontrakten, dvs. at der afregnes til samme køreplantimeafhængige omkostninger, og at der skal anvendes samme materiel til at udføre driften, ligesom operatøren skal levere samme kvalitetsindeks, som de øvrige linjer i A11-II-kontrakten. Den økonomiske værdi af ændringen alene udgør 2,41% af den samlede kontraktværdi.

Det er Movias vurdering, at ændringen kan foretages uden genudbud, da der ikke er tale om en væsentlig ændring, idet ændringen ikke fører til, at A11-II-kontraktens overordnede karakter ændres, da proportionalitetshensyn tilsiger flytningen af linje185 fremfor genudbud, og da det vurderes, at ingen af de forhold, der i øvrigt taler for væsentlighed, er til stede, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra e.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
De Blaa Omnibusser A/S
73111714
Holte
Danmark
NUTS-kode: DK02

Internetadresse: http://www.deblaaomnibusser.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 15 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over, at ordregiveren i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019