Leveringen - 245784-2020

27/05/2020    S102

Tsjechië-Most: Onderwijsuitrusting

2020/S 102-245784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statutární město Most
Nationaal identificatienummer: 00266094
Postadres: Radniční 1/2
Plaats: Most
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 434 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. František Jirásek
E-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
Telefoon: +420 476448233

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mesto-most.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě

Referentienummer: 90022020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162000 Onderwijsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Část 1 - stavební část

Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Část 2 - vybavení učeben

Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole Obránců míru 2944 v Mostě.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 379 718.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě - část 1 - stavební část

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200 Schoolgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Základní škola v ulici Obránců míru 2944 v Mostě.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování odborných učeben pro výuku informačních technologií a přírodních věd. Ve stávajících učebnách dojde k demontáži podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů a k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku. Nově budou v učebnách instalovány podlahové krytiny a bude provedena nová výmalba. Pro zajištění bezbariérového přístupu do školy bude instalována ke stávajícímu vstupnímu schodišti do areálu rampa. Rampy budou rovněž zřízeny do 3 stávajících pavilonů školy, kde jsou u hlavních vstupů schody. V pavilonech B a D bude v 1. NP vybudováno bezbariérové sociální zařízení. Dále budou provedeny venkovní úpravy zahrnující mimo jiné úpravu zeleně a výsadbu dřevin.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004208

II.2.14)Nadere inlichtingen

Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s realizací projektu s názvem „Vybudování dvou odborných učeben na 11. ZŠ Most pro podporu rozvoje ICT, přírodovědné a jazykové gramotnosti“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004208, na který byla schválena finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 47.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě - část 2 - vybavení učeben

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000 Onderwijsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Základní škola v ulici Obránců míru 2944 v Mostě.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole Obránců míru 2944 v Mostě. Učebny přírodních věd a informačních technologií budou vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením. V rámci zajištění plné funkčnosti objektu školy dojde k dodávce a instalaci metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky v každém přípojném místě, rovněž bude vytvořena stabilní „učitelská“ síť a kapacitní “žákovská“ WiFi síť.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004208

II.2.14)Nadere inlichtingen

Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s realizací projektu s názvem „Vybudování dvou odborných učeben na 11. ZŠ Most pro podporu rozvoje ICT, přírodovědné a jazykové gramotnosti“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004208, na který byla schválena finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 47.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-086973
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 90022020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě - část 1 - stavební část

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ipsen, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 28752082
Postadres: Ke Kostelu 66
Plaats: Most
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 434 01
Land: Tsjechië
E-mail: prager@ipsensro.cz
Telefoon: +420 774199955

Internetadres: www.ipsensro.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 591 330.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 551 419.59 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Osvětlovací zařízení a svítidla, slaboproudé a silnoproudé rozvody.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 90022020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě - část 2 - vybavení učeben

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AV Media, a.s.
Nationaal identificatienummer: 48108375
Postadres: Pražská 1335/63
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
E-mail: josef.burda@avmedia.cz
Telefoon: +420 724437804

Internetadres: www.avmedia.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 788 388.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 568 181.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 605 726.00 CZK
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Montáže, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/05/2020