Услуги - 245886-2019

28/05/2019    S102

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Програма за техническа помощ за подпомагане на ЕИБ при дейностите по кредитиране чрез посредници за малки и средни инвестиции в хранително-вкусовата промишленост, с интегриране на дребните производители

2019/S 102-245886

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: SG/AS/Consultant Procurement Contract Management Division
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019015.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4862
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Програма за техническа помощ за подпомагане на ЕИБ при дейностите по кредитиране чрез посредници за малки и средни инвестиции в хранително-вкусовата промишленост, с интегриране на дребните производители

Референтен номер: AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
II.1.2)Основен CPV код
66100000 Услуги в областта на банковото и застрахователно дело - FG17
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на тази програма за техническа помощ е да се подпомогне достъпа до финансиране на селскостопанския сектор чрез подобряване на възможността на финансовите институции за достъп, изпълнение и мониторинг на дългосрочни инвестиционни проекти в стойностните вериги в хранително-вкусовата промишленост, за да се интегрират дребните земеделци в съответната стойностна верига.

Взаимосвързана цел, приложима за всички дейности, предвидени в тази програма за техническа помощ, е да се улесни разгръщането на финансирането на ЕИБ по ефективен, отговорен и устойчив начин, в съответствие със стандартите и изискванията на банката, по-конкретно в сферите на допустимост на сектора на хранително-вкусовата промишленост и на екологичната и социалната устойчивост.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 835 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
66000000 Финансови и застрахователни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Кения.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 835 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът може да бъде предмет на удължаване, в случай че технически или други въпроси извън правомощията на избрания доставчик на услуги водят до забавяне на изпълнението на проекта и при условие, че наличността на бюджета го позволява.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 5
Максимален брой: 8
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Платформа за инвестиции за Африка (по-рано известна като Инструмент за инвестиции за Африка) https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено във формуляра за кандидатстване: https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Средният годишен оборот на кандидата за последните 3 години, за които осчетоводяването е приключено, трябва да бъде най-малко 500 000 EUR. Забележка към кандидатите: Моля, уверете се, че във формуляра за кандидатстване (https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm) сте включили действителната година, за която се предоставят данните.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1) Броят на постоянно наетия персонал на кандидата (индивидуално дружество или консорциум), който в момента работи в областите, свързани с тази поръчка (както са описани в Раздел III) на това обявление) трябва да бъде поне 5 души за всяка от последните 3 години (2016, 2017 и 2018 г.). Забележка към кандидатите: Когато кандидатствате, моля, уверете се, че сте включили действителната годината, за която са предоставени данните.

2) Кандидатът (индивидуално дружество или консорциум) е осъществил през последните 5 години (от май 2014 г. до крайния срок за получаването на заявленията, посочен в раздел IV.2.2) на това обявление) поне 3 проекта с минимална стойност от 400 000 EUR или еквивалента им, с дейности, свързани с укрепването на капацитета на финансовите институции в селското стопанство и трябва да докаже, че е участвал в поне 50% от всеки от проектите, които посочва като референтни.

Цялата уместна информация трябва да се подаде във формуляра за кандидатстване https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Както е посочено във връзката, предоставена в раздел I.3) на това обявление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 041-092017
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/07/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 26/07/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Заявленията трябва да се подават като се използва стандартния формуляр за кандидатстване (наличен на следната уеб страница на ЕИБ: http://www.eib.org/about/procurement/technical-assistance.htm), чиито формат и инструкции трябва стриктно да се спазват.

Всякакви допълнителни документи (брошури, писма и т.н.), изпратени заедно със заявление, няма да бъдат взети под внимание.

Тази тръжна процедура е стартирана с „клауза за суспендиране“. Това предполага, че възлагането на поръчката е предмет на подписването на допълнение към споразумението за делегиране между Европейската комисия и ЕИБ, както и предмет на подписването на споразумението за сътрудничество между бенефициера и ЕИБ.

Кандидатите, които проявяват интерес да участват в тази тръжна процедура, трябва да са напълно запознати, че в никакъв случай възлагащият орган няма да бъде отговорен за каквито и да е вреди, включително, но без да се ограничават до, вреди от загуба на приходи/разходи, възникнали за кандидата при изготвянето и подаването на заявлението му, по някакъв начин свързани с отмяната на тръжната процедура на основание на „клаузата за суспендиране“, дори ако възлагащият орган е бил уведомен за вероятността от вреди.

Чрез подаване на заявлението си, кандидатът приема изцяло използването на „клаузата за суспендиране“ в тази тръжна процедура, както и вероятните й последствия.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrunewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2019