Palvelut - 245886-2019

28/05/2019    S102

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Teknisen tuen ohjelma EIP:n välittämän pienten ja keskikokoisten maatalous- ja elintarvikealan ja myös pienviljelijöihin kohdistuvien investointien lainoitusta varten

2019/S 102-245886

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: SG/AS/Consultant Procurement Contract Management Division
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019015.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4862
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Teknisen tuen ohjelma EIP:n välittämän pienten ja keskikokoisten maatalous- ja elintarvikealan ja myös pienviljelijöihin kohdistuvien investointien lainoitusta varten

Viitenumero: AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66100000 Pankki- ja sijoituspalvelut - FG17
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän teknisen tuen ohjelman yleistavoitteena on maatalousalan rahoituksen saannin tukeminen parantamalla rahoituslaitosten kykyä arvioida, toteuttaa ja valvoa sellaisia pitkän tähtäimen investointihankkeita maatalous- ja elintarvikealan arvoketjuihin, jotka tähtäävät pienviljelijöiden saamiseen mukaan näihin arvoketjuihin.

Kaikkien tämän teknisen tuen ohjelman puitteissa suunniteltujen toimien yhteisenä tavoitteena on helpottaa EIP:n rahoituksen käyttöä tehokkaalla, vastuullisella ja kestävällä tavalla pankin normien ja vaatimusten mukaisesti eritoten maatalous- ja elintarvikealan mukaan ottoa sekä ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyttä ajatellen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 835 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
66000000 Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kenia.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 835 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa, mikäli hankkeen toteutus viivästyy tarjouskilpailun voittaneesta sopimusosapuolesta riippumattomasta teknisestä tai muusta syystä ja mikäli jatkolle löytyy rahoitus budjetista.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 5
enimmäismäärä: 8
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Afrikan investointialusta (aiemmin Afrikan investointiväline) https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hakijan keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon on oltava vähintään 500 000 EUR 3:n viimeisen tilinpäätösvuoden ajalta. Huomautus hakijoille: hakemuslomaketta (https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm) täytettäessä ilmoittakaa tietojen tosiasiallinen vuosi.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

1) hakijan (yksittäisen yhtiön koko konsortion) tämänhetkisen vakinaisen sopimukseen liittyvillä (tämän ilmoituksen osassa III kuvatuilla) aloilla työskentelevän henkilökunnan määrän tulee olla vähintään 5 kunakin kolmena viime vuonna (2016, 2017, 2018). Huomautus hakijoille: ilmoittakaa aina hakemuksessanne se tosiasiallinen vuosi, jolta tiedot toimitetaan,

2) hakija (yksittäinen yhtiö tai koko konsortio) on toteuttanut viimeisten 5 vuoden (toukokuusta 2014 aina tämän ilmoituksen kohdassa IV.2.2 ilmoitettuun hakemusten vastaanottamisen määräaikaan saakka) ainakin 3 hanketta, joiden vähimmäisarvo on 400 000 EUR tai vastaava summa muussa valuutassa ja jotka liittyvät maatalouden rahoituslaitosten valmiuksien vahvistamiseen. Hakijan tulisi osoittaa, että sen osuus kustakin referenssihankkeesta oli vähintään 50 prosenttia.

Kaikki asiaankuuluvat tiedot tulee mainita hakemus lomakkeessa, joka löytyy osoitteesta https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

tiedot löytyvät tämän ilmoituksen kohdassa I.3) olevasta linkistä.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 041-092017
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/07/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 26/07/2019
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Hakemukset tulee jättää käyttämällä vakiohakemuslomaketta (joka on saatavilla seuraavalta EIP:n verkkosivustolta: http://www.eib.org/about/procurement/technical-assistance.htm). Lomakkeen muotoa ja siinä annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hakemusten mukana toimitettuja ylimääräisiä asiakirjoja (esitteitä, kirjeitä jne.) ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntömenettelyn alkaessa siinä on lykkäävä ehto. Tästä seuraa se, että sopimuksen tekeminen riippuu Euroopan komission ja EIP:n välisen delegointisopimuksen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta sekä edunsaajan ja EIP:n välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta.

Tähän tarjouspyyntömenettelyyn osallistumaan kiinnostuneiden tulee olla täysin selvillä siitä, että hankintaviranomainen ei ole missään tapauksessa vastuussa minkään vahingon korvaamisesta (pois suljettuja ovat siis rajoituksetta sellaisten voiton menetysten / kulujen korvaukset, jotka ovat aiheutuneet hakijalle tämän laatiessa ja jättäessä hakemustaan, tai sellaiset, jotka liittyvät hankintamenettelyn peruuttamiseen lykkäysehdon takia siinäkin tapauksessa, että hankintaviranomaista olisi varoitettu korvausten mahdollisuudesta).

Jättämällä hakemuksensa hakija hyväksyy lykkäysehdon täysimittaisen käytön tässä tarjousmenettelyssä sekä myös sen mahdolliset seuraamukset.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrunewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2019