Obras - 24622-2017

Mostrar versión reducida

21/01/2017    S15

Bélgica-Bruselas: Trabajos de construcción

2017/S 015-024622

Anuncio de licitación

Obras

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
Dirección postal: Oude Graanmarkt 63
Localidad: Brussel
Código postal: 1000
País: Bélgica
A la atención de: Bruno Schouwenaars en Elke Van de Walle
Correo electrónico: bruno.schouwenaars@pmv.eu
Teléfono: +32 22295230

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: www.pmv.eu

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: holding en investeringsactiviteiten (vastgoed)
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
Vivienda y servicios para la colectividad
Otros: holding en investeringsactiviteiten (vastgoed)
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: sí

Nombre oficial: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en diverse projectpartners — InnovOcean site
Dirección postal: Wandelaarkaai 7 (ingang: pakhuis 48)
Localidad: Oostende
Código postal: 8400
País: Bélgica

Nombre oficial: Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) — Centrale diensten & directie
Dirección postal: Burgemeester Van Gansberghelaan 92 bus 1
Localidad: Merelbeke
Código postal: 9820
País: Bélgica

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
InnovOcean Campus: realisatie van InnovOcean Campus in Oostende (Design & Build opdracht).
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Obras
Proyecto y ejecución
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Oostende.

Código NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Het VLIZ, haar projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO wensen een nieuwe gemeenschappelijke huisvesting te laten realiseren op de bestaande ILVO-site aan de Ankerstraat 1 te Oostende, en dit via een Design & Build opdracht.
Het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek. Als partner in diverse projecten en netwerken ondersteunt en bevordert het VLIZ de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.
ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek) is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid. ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. De Oostendse vestiging huisvest de onderzoeksdomeinen „Aquatisch milieu en Kwaliteit” en „Visserij en Aquatische productie”
Het Vlaamse Gewest, VLIZ en ILVO hebben ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv (PMV) gemandateerd om in hun naam en voor hun rekening de nodige gunningsprocedure te voeren en als aanbestedende dienst op te treden (hierna genoemd „Aanbestedende Dienst”). PMV zal ten aanzien van derden als lasthebber en als centraal en enig contactpunt optreden.
Deze opdracht heeft betrekking op de realisatie van een kwalitatief project op een nader te bepalen wijze.

VLIZ en ILVO beogen de realisatie van een nieuwbouw onder de benaming „InnovOcean Campus”, met een oppervlakte van ca. 7 000 à 9 000 m2 bruto bovengrondse kantooroppervlakte en aanhorigheden. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de projectsite gelegen aan de huidige ILVO-terreinen aan de Ankerstraat 1 in Oostende. De huidige gebouwen zullen worden gesloopt. Desgevallend kan de opdracht worden uitgebreid met de sloopwerkzaamheden. De gunningsleidraad zal hierover uitsluitsel brengen..

Het programma voor VLIZ en ILVO omvat voornamelijk kantoren, vergaderruimte, ontvangst- en cateringruimte, bibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur, atelierruimte en gebouwgebonden behoeften. Het programma omvat eveneens openlucht (bezoekers) en ondergrondse parkeerruimte alsook fietsenstallingen.
Het te ontwikkelen ILVO-terrein heeft een oppervlakte van ca. 1,2 ha. Er wordt nog onderzocht of het projectgebied — indien nuttig — zou kunnen uitgebreid worden met aanpalende gronden die worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (hierna AWV) van de Vlaamse overheid (ca. 1 ha). De bestaande ILVO-site, gelegen langs de Ankerstraat 1 te Oostende en het aanpalende terrein in eigendom van AWV, gelegen langs de Moreauxlaan, vormen dan samen het projectgebied. Het situeert zich tussen de Vuurtorenwijk, de Wijk OPEX genaamd, en het nieuwe, in herontwikkeling zijnde havengebied Oosteroever van Oostende. Een beperkt gedeelte van dit projectgebied zal worden verkocht aan derden. De opdracht voorziet in een visie op het afzonderen van het gedeelte dat hiervoor in aanmerking komt. De verkoop zelf alsook de private ontwikkeling van dit gedeelte valt buiten de opdracht.
De betrokken organisaties wensen bij voorkeur over het ingericht gebouw te kunnen beschikken midden 2020.
De opdracht omvat een Design en Build (DB) formule bestaande uit:
— Masterplan voor het projectgebied met daarin een visie op het aan derden te verkopen gedeelte

— Het ontwerpen en bouwen van het huisvestingsproject voor ILVO en VLIZ van ca. 7 000 à 9 000 m2 bruto bovengrondse kantooroppervlakte en aanhorigheden.

— Het onderhoud en technisch beheer van de nieuwbouw gedurende een beperkte periode na voorlopige oplevering (enkele jaren).
De gunning van de opdracht bestaat uit:
— Het afsluiten van een promotieovereenkomst tussen de opdrachtgever (zijnde ILVO en VLIZ) en de opdrachtnemer; daarbij dient erop gewezen te worden dat de vastgelegde promotieprijs uitbetaald zal worden aan de opdrachtnemer naarmate de vordering van de werken.
— Het afsluiten van een kortlopend dienstverleningscontract onderhoud en technisch beheer met de opdrachtnemer voor een beperkt aantal jaren na de voorlopige oplevering, en dit op basis van recurrente betalingen.
De opdrachtnemer staat in voor de opmaak van het vergunningsdossier en levert de nodige inspanningen om tot een vergunning te komen.
Het Vlaams Gewest, VLIZ en/of ILVO blijven na de voorlopige oplevering de volle eigenaar van de grond en worden eigenaar van het nieuwbouwproject.
De Aanbestedende Dienst beoogt begin 2018 tot de gunning van onderhavige opdracht over te gaan.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45000000 Trabajos de construcción, 71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección, 50700000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios

II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.3)Información sobre las renovaciones
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
Nader te bepalen tijdens een volgende fase van de aanbestedingsprocedure.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Nader te bepalen tijdens een volgende fase van de aanbestedingsprocedure.
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Samenwerkingsverbanden:
De aanvragen tot deelneming kunnen worden ingediend, hetzij door één enkele onderneming, hetzij door een combinatie van ondernemingen (hierna genoemd: „consortium”) die de vorm aangaan van een tijdelijke handelsvennootschap of een ander samenwerkingsverband. De oprichting van een speciale projectvennootschap (SPV) is niet verplicht.
De onderneming of het consortium van ondernemingen die een aanvraag tot deelneming indient, wordt verder „kandidaat” genoemd.
Wanneer een aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium:
— gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen t.a.v. een kandidaat ook voor alle leden van het consortium. De uitsluiting van een lid van het consortium kan aanleiding geven tot uitsluiting van het gehele consortium;
— zal ieder lid die de aanvraag tot deelneming en, na selectie, de offerte onderschrijft hoofdelijk en solidair jegens de Aanbestedende Dienst verbonden zijn, met uitzondering voor wat betreft de architect als lid van het consortium e.a. conform de bij artikel 6 van de wet van 20.2.1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect voorziene verplichting inzake onafhankelijkheid tussen de architect en de algemene aannemer;
— dient de aanvraag tot deelneming door alle leden van het consortium op rechtsgeldige wijze te worden ondertekend.
Mogelijkheid om zich te beroepen op de kwalificaties van andere entiteiten:
Kandidaten kunnen zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de kandidaat aan de Aanbestedende Dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat de nodige middelen ter beschikking te stellen. Hiertoe wordt een modelverklaring ter beschikking gesteld door de Aanbestedende Dienst.
In het bestek zal nader worden bepaald op welke wijze die entiteiten zich ten persoonlijke titel dienen te engageren.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: no
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Uitsluitingsgronden:
De kandidaat die zich zou bevinden in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 20 §1 en §1/1 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006 en in artikel 61 van het Koninklijk besluit betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15.7.2011, al naar gelang, wordt of kan uitgesloten worden van deelneming aan deze opdracht.
De uitsluitingsgronden betreffen de volgende: wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de Aanbestedende Overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De kandidaat of inschrijver die: 1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het besluit plaatsing overheidsopdrachten van klassieke sectoren van 15 juli 2011; 6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het besluit plaatsing overheidsopdrachten van klassieke sectoren van 15 juli 2011; 7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe.
Verklaring op eer:
Bij hun aanvraag tot deelneming dienen de kandidaten een ondertekende verklaring op eer toe te voegen waarin zij expliciet verklaren zich niet in één van de voormelde uitsluitingsgronden te bevinden en te voldoen aan de voormelde voorschriften. Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt wordt daaromtrent volledige informatie verschaft.
Attesten:
Bovendien dient elke kandidaat te voldoen aan de voorschriften van artikel 62 en 63 van het KB plaatsing van 15.7.2011 en dient hiervoor een R.S.Z.-attest (m.b.t. het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming) evenals een attest van de directe belastingen (m.b.t. de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming) te voegen aan zijn aanvraag tot deelneming waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de vereisten inzake respectievelijk de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid en zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.
Voor niet-Belgische entiteiten: indien attesten beschikbaar zijn in het land van oorsprong die het bewijs leveren van hetgeen gevraagd wordt, dienen zij ingediend te worden. Bij onbeschikbaarheid van de attesten, mag voor dat punt enkel een verklaring op erewoord ingediend worden. Indien een attest beschikbaar is, dient de kandidaat in de verklaring te verwijzen naar het attest.
Andere entiteiten:
Wanneer een kandidaat zich beroept op een andere entiteit, gelden de uitsluitingsgronden ook ten aanzien van deze entiteit(en). Er dient in dat geval eveneens bovenvermelde verklaring op eer evenals bovenvermelde attesten vanwege deze entiteit(en) aan de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. De uitsluiting van dergelijke entiteit kan tot de uitsluiting van de eigenlijke kandidaat aanleiding geven. Indien in de loop van de gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat of een lid van een consortium of een entiteit waarop de kandidaat zich beroept, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door de Aanbestedende Dienst steeds nog tot uitsluiting kunnen worden besloten.
Ter verduidelijking: de bijgevoegde verklaringen en attesten dienen door alle leden van het consortium aangeleverd te worden.
Uniciteit van de aanvraag tot deelneming:
Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een met de rechtspersoon „verbonden onderneming” in de zin van artikel 64 §2 KB Plaatsing van 15.7.2011 — daaronder begrepen groepsvennootschappen van die rechtspersoon mag slechts deel uitmaken van, of als genomineerde onderaannemer, zijnde de onderaannemers op wiens referenties een beroep wordt gedaan met het oog op het voldoen aan de selectie-eisen, of derde entiteit optreden voor, één kandidaat.
De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor de vertrouwelijkheid en de onderlinge onafhankelijkheid van de kandidaten, hun genomineerde onderaannemers en adviseurs na te gaan en zo nodig kandidaten die niet of onvoldoende vertrouwelijkheid kunnen garanderen of onafhankelijk lijken te zijn te weren of, minstens, (bijkomende) garanties met betrekking tot vertrouwelijkheid of onafhankelijkheid van een kandidaat of een genomineerde onderaannemer te eisen. Dergelijke garanties kunnen niet alleen op de kandidaten of hun genomineerde onderaannemers maar eveneens op de juridische of financiële adviseurs van de kandidaten betrekking hebben.
Toelaatbaarheidsvoorwaarden:
Een kandidaat dient minstens te bestaan uit:
1. Een aannemer die voldoet aan de erkenningsreglementering;
2. Een ontwerper zelfstandige, (bureau of associatie), die in België als architect beroepsgerechtigd is, conform de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel van het beroep van architect.
1. De Aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de werken die het voorwerp uitmaken van de onderhavige overheidsopdracht van werken, zijn gerangschikt in categorie D, klasse 8.
Er wordt een attest van erkenning toegevoegd in de categorie D, klasse 8.
Ter staving dat aan de wetgeving met betrekking tot de erkenning zal zijn voldaan, voegt de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming:
— ofwel een attest(en) inzake erkenning m.b.t. de aannemer(s) die de respectievelijke werken zal (zullen)uitvoeren, zoals dit door de bevoegde overheden ter beschikking wordt gesteld;
— ofwel de bewijzen zoals dit wordt vereist door artikel 3 §1, 2° van de wet van 20.3.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Indien een kandidaat zich ter zake beroept op de erkenning van één of meerdere genomineerde onderaannemers moet een verklaring voor elk van hen worden toegevoegd.
2. De ontwerper dient in België als architect beroepsgerechtigd te zijn, conform de wet van 20 .2.1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. Ten bewijze hiervan dient de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming toe te voegen:
(A) Ofwel het bewijs van inschrijving van de ontwerper bij de Belgische Orde van Architecten;
(B) Ofwel een combinatie van (i) een attest waaruit blijkt dat de ontwerper één van de diploma's, certificaten of andere titels bezit, opgenomen in de bijlage van de wet van 20.2.1939, en (ii) een attest dat de ontwerper de desbetreffende werkzaamheden wettig uitoefent in het land waar hij gevestigd is.
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Teneinde dit aan te tonen dient elke kandidaat minstens de volgende documenten te verstrekken:
1. De jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren, zoals neergelegd bij de NBB of bij een gelijkaardige instantie. Indien er zich sinds de laatst neergelegde jaarrekening belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan is tevens vereist: een toelichting over de financiële resultaten en situatie. Ter verduidelijking: de bijgevoegde jaarrekeningen dienen door alle leden van het consortium aangeleverd te worden.
2. Een bewijs van een eigen vermogen van minstens 2 miljoen euro bij sluiting van het de voorbije 3 boekjaren; indien de kandidaat de vorm aanneemt van een samenwerkingsverband, wordt onderhavig criterium beoordeeld op basis van de som van het eigen vermogen van elk lid van het samenwerkingsverband én dient het eigen vermogen van het lid met het hoogste eigen vermogen minstens 1,0 miljoen euro te bedragen bij sluiting van de voorbije 3 boekjaren;
(dit moet kunnen worden afgeleid uit de laatst normaal neergelegde jaarrekening of enig ander document).
3. Een bewijs van gemiddelde geconsolideerde jaaromzet van minstens 20 miljoen euro over de afgelopen drie boekjaren; indien de kandidaat de vorm aanneemt van een samenwerkingsverband, wordt onderhavig criterium beoordeeld op basis van de sommatie van de omzetcijfers van de leden van het samenwerkingsverband én dient de omzet van het lid met de hoogste omzet een gemiddelde geconsolideerde jaaromzet van minstens 10 miljoen euro te hebben gerealiseerd over de afgelopen 3 boekjaren; (dit moet kunnen worden afgeleid uit de laatst normaal neergelegde jaarrekeningen of enig ander document).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: De kandidaat moet aantonen te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder dat zich een financieel risico voordoet voor de Aanbestedende Dienst, namelijk een eigen vermogen van minstens 2 miljoen euro én een gemiddelde geconsolideerde jaaromzet van minstens 20 miljoen over de afgelopen drie boekjaren. In geval van een samenwerkingsverband worden beide criteria beoordeeld op respectievelijk het gesommeerde eigen vermogen en de gesommeerde omzet van de verschillende leden én dient het lid met het hoogste eigen vermogen en de hoogste omzet respectievelijk minimaal een eigen vermogen te hebben van 1,0 miljoen EUR en een gemiddelde geconsolideerde jaaromzet van 10 miljoen euro over de afgelopen boekjaren.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht, inzonderheid inzake de realisatie (zowel ontwerp als bouw) van kantoorgebouwen en laboratoria met betrokkenheid van de eindgebruiker in het bouwproces.
Daartoe is het bewijs vereist van voldoende relevante kennis en ervaring inzake de realisatie van gelijkaardige projecten. Dit dient te worden aangetoond door de voorlegging van referenties en andere documenten van reeds gerealiseerde projecten waaruit relevante kennis en ervaring van de kandidaat voor de uitvoering van onderhavige opdracht blijkt. De toe te voegen referenties aan de aanvraag tot deelneming zijn de volgende:

— minimaal en maximaal twee referenties ontwerpen (ontwerpteam) én twee referenties bouwen (ontwikkelaar/algemene aannemer) van een kantoorgebouw (of gelijkaardige functies) met een duurzaam karakter van > 5 000 m2 met een ondergrondse parking van de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de datum van verzending van het Aankondigingsbericht.

— minimaal en maximaal twee referenties ontwerpen (ontwerpteam) én twee referenties bouwen (ontwikkelaar/algemene aannemer) van een project Design & Build (of project met minstens de componenten Design & Build) / projectmanagementervaring op maat met deelname eindgebruiker in het bouwteam bij de ontwikkeling van projecten, inclusief private ontwikkeling, (via renovatie en / of nieuwbouw) van de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de datum van verzending van het Aankondigingsbericht. Men dient aantoonbaar verantwoordelijk te zijn geweest voor of in een leidinggevende rol in meer of mindere mate betrokken te zijn geweest bij taken zoals dagelijkse leiding van de werkzaamheden, coördinatie tussen en integratie van de in de eis gevraagde disciplines, planning, verslaggeving en rapportage, management risico's / kwaliteit / financieel, ….
Alle voorafgaande referentiefiches moeten minstens de volgende informatie vermelden:
(i) de beschrijving van het referentieproject en het precieze aandeel van de kandidaat bij het uitvoeren/exploiteren van het referentieproject evenals de bijzondere relevantie van het concrete referentieproject voor de voorliggende opdracht (max. 400 woorden);
(ii) de identiteit (naam en adres) van de opdrachtgever (incl. contactgegevens);
(iii) de plaats van de uitvoering;
(iv) de oppervlakte;
(v) de bouwkost;
(vi) het jaar van realisatie;
(vii) de datum van oplevering;
(viii) coördinaten van een verantwoordelijke van de bouwheer of opdrachtgever.
Uit deze voorgelegde referenties dient aldus de relevante kennis en ervaring inzake zowel het ontwerpen (ontwerpteam) als het bouwen (ontwikkelaar/algemene aannemer) van elk van deze onderdelen te blijken. Er dient ook te worden aangetoond dat concept-, ontwerp- en materiaalkeuzes werden overwogen in relatie tot het onderhoud en de latere onderhouds- en lifecyclekost van het gebouw.
Voor alle referenties geldt bovendien dat de projecten moeten zijn uitgevoerd naar tevredenheid van de opdrachtgever. De kandidaten voegen hiertoe de nodige attesten toe afgeleverd en ondertekend door de opdrachtgever. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd, regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en de mate waarin de vooropgestelde planning werd gerespecteerd.
Er geldt geen minimum investeringswaarde voor de projecten die als referentie worden opgegeven, doch de omvang en de relevantie (inhoud) van de opgegeven projecten zal worden in beschouwing genomen bij het evalueren van de aanvragen tot deelneming.
Naast hoger vermelde referenties dienen de kandidaten tevens volgende documenten te voegen aan hun aanvraag tot deelneming:
— de CV's van de leden (max. 7) van het in te zetten projectteam voor deze opdracht, die in het bijzonder ervaring (geschikte opleiding of ruime ervaring, juiste competenties en passende attitude) aantonen inzake expertise in ontwikkeling en bouwen van grootschalige kantoor- en labogebouwen;
— een voorstelling van de vooropgestelde organisatiestructuur met duidelijke opgave van de onderlinge taakverdeling;
— voor elk van de leden van het projectteam een opgave van het aantal jaren relevante persoonlijke beroepservaring voor de gevraagde disciplines.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Zie hoger vermelde minimaal voor te leggen referenties.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado
Ya han sido seleccionados algunos candidatos (cuando proceda, en determinados tipos de procedimientos negociados) no
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
Número previsto de operadores: 4
Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: Er worden — voor zover er voldoende kandidaten zijn wiens aanvraag tot deelneming voldoet aan de uitsluitings-, toelaatbaarheids- en kwalitatieve selectiecriteria — in principe, behoudens een geval van ex aequo, 4 kandidaten geselecteerd en toegelaten tot de gunningfase. Bij ex aequo kan de selectie worden beperkt tot 3, dan wel uitgebreid worden tot 5 of meer kandidaten. Indien het aantal geschikte kandidaten het principiële maximumaantal van 4 te selecteren kandidaten overschrijdt, zal de Aanbestedende Dienst, teneinde het aantal geschikt bevonden kandidaten te beperken tot 4 (onverminderd de mogelijkheid van ex aequo) — een verdere selectie van de geschikt bevonden kandidaten opstellen, waaruit moet blijken welke 4 (behoudens ex aequo) kandidaten het beste beoordeeld worden. Deze verdere selectie (doorselectie) wordt vastgesteld door rekening te houden met de relevantie voor de opdracht en de kwaliteit van de aangebrachte referenties inzake technische bekwaamheid. Het selectiecriterium economische en financiële draagkracht zal enkel dienen om te beoordelen of een kandidaat al dan niet geschikt is om de opdracht uit te voeren en zal niet als criterium worden gebruikt om een verder klassement van de geschikt bevonden kandidaten op te stellen. Van zodra het principiële (behoudens ex aequo) maximum aantal van 4 te selecteren kandidaten wordt bereikt, zal er geen verdere selectie worden opgesteld.
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
Aplicación del procedimiento en fases sucesivas con el fin de reducir gradualmente el número de soluciones que se debatirán o de ofertas que se negociarán sí
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
PMV-InnovOcean Campus-F02_0
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 27.2.2017 - 12:00
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
6.3.2017 - 12:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
neerlandés.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
1. Keuze en motivering gunningswijze: de keuze voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking als gunningswijze is het gevolg van een gemotiveerde beslissing. Deze motivering kan op eenvoudig verzoek bij de Aanbestedende Dienst worden verkregen gedurende de periode voor het opstellen van een aanvraag tot deelneming. Door het indienen van een aanvraag tot deelneming aanvaarden de kandidaten de keuze voor de gunningswijze alsook de motivering van de Aanbestedende Dienst. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij binnen de 15 dagen na ontvangst van de motivering voor de gunningswijze een verzoek tot schorsing in te dienen bij de Raad van State.
2. Alle vragen betreffende deze opdracht kunnen per e-mail worden verzonden aan de contactpersoon vermeld onder rubriek I.1.
3. Geïnteresseerden worden verzocht zich per e-mail te laten registreren bij de contactpersoon vermeld onder rubriek I.1. Alle op datum van 27.2.2017 geregistreerden worden op de hoogte gehouden van de vragen en antwoorden die betreffende deze opdracht worden gesteld en gegeven.
4. De aanvraag tot deelneming moet — in functie van de bovenstaande eisen — verplicht de volgende documenten/ gegevens bevatten:
a) uitleg betreffende de identiteit en desgevallend de samenstelling van de kandidaat (consortium, THV, ...). Een korte beschrijving van elk lid van het consortium moet worden toegevoegd;
b) bewijs van ondertekeningsbevoegdheid;
c) opgave van één uniek aanspreekpersoon met wie de Aanbestedende Dienst de communicatie kan onderhouden;
d) expliciete verklaring(en) op eer + R.S.Z.-attest(en) + attest(en) directe belastingen van de kandidaat (en desgevallend de entiteiten die een kandidaat ondersteunen) inzake uitsluitingsgronden. Een modelverklaring op eer kan worden opgevraagd bij de Aanbestedende Dienst;
e) verklaring van derde-entiteit (incl. eventueel de ontwerper) dat deze zijn middelen en kwalificaties ter beschikking zal stellen voor de uitvoering van de opdracht. Een modelverklaring derde-entiteit kan worden opgevraagd bij de Aanbestedende Dienst;
f) bewijs van erkenning als aannemer (zie rubriek III.2.1);
g) bewijs van beroepsgerechtigheid architect;
h) documenten m.b.t. de financieel-economische draagkracht. Voor de jaarrekeningen volstaat het om deze enkel digitaal aan te leveren;
i) documenten m.b.t. de technische bekwaamheid.
5. De aanvragen tot deelneming dienen ingediend te worden in één origineel papieren exemplaar en 2 USB sticks.
Bij voorkeur zijn, wat het analoge papieren exemplaar betreft, de documenten losbladig gepresenteerd in een ringmap en worden ze voorzien van een doorgaande paginanummering. Tevens worden de documenten en nota's bij voorkeur duidelijk van elkaar in een map gescheiden door een tabblad. Elke map dient dan tevens te worden voorzien van een inhoudsopgave. De inschrijvers worden erop gewezen dat de elektronische tekstbestanden in kopieerbaar Acrobat formaat en alle documenten buiten de tekstbestanden die werden opgebouwd met een specifiek programma zoals Excel, Acces, MSProject, Autocad (niet limitatieve lijst) eveneens in kopieerbaar Acrobat formaat aangeleverd dienen te worden. De gebruikte lettertypes moeten standaard beschikbaar zijn in MS Windows, MS Office en Acrobat).
De aanvraag tot deelneming en alle bijlagen die aan deze aanvraag worden toegevoegd, dienen een voorblad te bevatten dat door alle leden van het consortium wordt gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Alle documenten en nota’s die bij de aanvraag tot deelneming worden gevoegd, zijn opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn aanvraag tot deelneming van heden " InnovOcean Campus Oostende". Bij verzending over de post, die aangetekend moet gebeuren, wordt de definitief gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven waarop deze vermeldingen worden aangebracht.
Bij tegenstrijdigheden tussen analoge en digitale versies van documenten, nota's en tekeningen primeert de analoge op de digitale versie. Op alle documenten dient een identificatie van de Inschrijver aanwezig te zijn.
De aanvraag tot deelneming dient uiterlijk op 6 maart 2017 om 12 uur ingediend te worden op het volgend adres:
PMV,
t.a.v. Bruno Schouwenaars,
Oude Graanmarkt 63,
1000 Brussel.
Met vermelding: Nieuwe huisvesting InnovOcean Campus Oostende.
6. De Aanbestedende Dienst heeft de intentie om vanaf een bepaalde fase aan kandidaten die regelmatige offerte(s) hebben ingediend en aan wie de Opdracht uiteindelijk niet wordt gegund een vergoeding toe te kennen als forfaitaire maximale vergoeding voor de kosten voor het opstellen van de offerte(s).
7. Schematisch en indicatief ziet de gunningsprocedure er als volgt uit:
Selectie van de kandidaten: Maart/april 2017,
Indienen eerste offerte: September 2017,
Indienen BAFO: Januari 2018,
Aanduiden voorkeursbieder: Voorjaar 2018,
Contract close: Voorjaar 2018.
Deze vooropgestelde timing en planning kan evenwel gewijzigd worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op schadevergoeding in hoofde van de kandidaten of deelnemers.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Raad van State
Dirección postal: Wetenschapsstraat 33
Localidad: Brussel
Código postal: 1040
País: Bélgica
Correo electrónico: info@raadvst-consetat.be
Dirección Internet: http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:
— Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen,
— Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Dirección postal: Oude Graanmarkt 63
Localidad: Brussel
Código postal: 1000
País: Bélgica
Correo electrónico: bruno.schouwenaars@pmv.eu
Dirección Internet: http://www.pmv.eu

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17.1.2017