Diensten - 24625-2018

19/01/2018    S13

België-Brussel: Evaluatieonderzoek naar de instrumenten die van toepassing zijn op staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden

2018/S 013-024625

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: rue de la Loi /Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Mr Tassos Haniotis
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: landbouw en plattelandsontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evaluatieonderzoek naar de instrumenten die van toepassing zijn op staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden

Referentienummer: AGRI-2017-EVAL-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Evaluatieonderzoek ter analyse van de impact op de interne markt van bepaalde staatssteunmaatregelen in de landbouw- en bosbouwsector. Er wordt in het bijzonder gekeken naar aspecten van de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde voor de EU van de relevante maatregel(en).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 418 525.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77100000 Diensten voor de landbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE31 Prov. Brabant Wallon
Voornaamste plaats van uitvoering:

de levering zal doorgaans plaatsvinden in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst sluiten met 1 enkele contractant gedurende een periode van 11 maanden met het oog op de uitvoering van een evaluatieonderzoek naar de instrumenten die van toepassing zijn op staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 124-251236
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AGRI-2017-0330
Benaming:

Evaluatieonderzoek naar de instrumenten die van toepassing zijn op staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aide à la décision economique - ADE
Postadres: rue de Clairvaux, 40 bte 101
Plaats: Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE31 Prov. Brabant Wallon
Postcode: 1348
Land: België
E-mail: ade@ade.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 525.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 53 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep. Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/01/2018