Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 246341-2021

Submission deadline has been amended by:  319380-2021
17/05/2021    S94

Magyarország-Székesfehérvár: Ipari gázok

2021/S 094-246341

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15360025207
Postai cím: Seregélyesi út 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Telefon: +36 22535500
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.fmkorhaz.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184542021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184542021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi gázok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000184542021
II.1.2)Fő CPV-kód
24110000 Ipari gázok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Orvosi gázok beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24111300 Hélium
24111900 Oxigén
24112100 Szén-dioxid
24112200 Nitrogén-oxidok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

8060 Mór Kórház utca 21

8083 Csákvár Kastélypark 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megnevezés: Palackos egészségügyi, orvosi gázok, ipari és különleges gázok Térfogat [kg] [m3] Palack nyomás [bar] Palack űrtartalom [liter] Évente cserélendő mennyiség [db/év]

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 0,4 200 2 1619

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 0,4 200 2 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1 200 5 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 1 200 5 1

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1,5 150 10 1761

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 2 200 10 1561

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 3,5-4 200 20 34

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 6 150 40 1118

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 7,5 150 50 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 10 200 50 110

Orvosi dinitrogén-oxid, altatógáz 7,5 - - - 2

Szén-dioxid orvosi 10 - - - 50

Szén-dioxid orvosi 30 - - - 11

Szén-dioxid élelmezési 20 - - - 16

Széndioxid Merülőcsöves palackban Biogon C 20 - - - 6

Szintetikus levegő egészségügyi - 1,5-2 150-200 10 1

Szintetikus levegő egészségügyi - 10 200 50 63

Disszugáz 2-2,8 - - - 4

Disszugáz 6-7,5 - - - 2

Nitrogén 4.6 - 2 200 10 1

Nitrogén 4.6 - 4 200 20 2

Argon 4,6 - 1,6 150 10 2

Hélium 4,6 - 9,1 200 50 7

Hélium 4,6 - 1,8 200 10 17

Összesen: 6 417 db/év

Ajánlatkérő nem rendelkezik elegendő saját tulajdonú palackkal. Szállítónak Ajánlatkérő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Ajánlatkérő bérleti díjat fizet.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz. mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Ajánlatkérő tulajdonában állnak a táblázatban felsorolt palackok, melyre nem fizet bérleti díjat.

Megnevezés: Saját palack készlet Székesfehérvár Térfogat Palack nyomás (bar) Mennyiség (db)

Liter m3

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 40 79

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 27 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 14 90

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 2 18

A szállítások határidejére vonatkozó előírások:

A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a

Megrendelések függvényében.

Vészhelyzet esetén a szállítás ideje, palackos gázok esetén max. 8 óra, a megrendeléstől számítva. (e-mail vagy telefonos bejelentés). Vészhelyzeti szállítás heti minimum 1 alkalom.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Nyertes ajánlattevő feladata a palackok és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges használatának rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken, valamint a műszaki tartalomban foglalt követelmények teljesítése továbbá a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen, de nem kizárólag tárolóegységek folyamatos, üzembiztos működésének biztosítása. A teljesítési helyszínenkénti mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A töltetáraknak az esetleges bérleti díjon kívül a töltettel és szállítással kapcsolatos összes járulékos költséget tartalmaznia kell.

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

Ajánlatkérő a Szerződés szerinti keretmennyiség 80 %-át vállalja megrendelni a Szerződés hatálya alatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az intézményfenntartó hozzájárulásával további 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik.

Ajánlatkérő valamennyi tétel vonatkozásában a megjelölt mennyiség 80 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének nevében külön EEKD-t kell benyújtania a kijelölt ajánlattevőnek.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján)

M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be azeljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap)legjelentősebborvosi gáz szállításainak ismertetését.

Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább akövetkező adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya,

— valamint mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat/teljesítéseket veszi figyelembe.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább:

M.1.

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 4 800 db mennyiségben palackos egészségügyi és/vagy orvosi gázok és/vagy ipari gázok és/vagy különleges gázok szállítására vonatkozó referenciával, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.

Az M1. alkalmassági követelmény legfeljebb két szerződéssel teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződések és a kifizetések pénzneme: HUF.

AK előleget nem biztosít, a részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 3 %-a/óra, alapja a késedelmesen teljesített termékekre eső nettó ellenérték teljes összege.

Vészhelyzet esetén a 8 órát meghaladó késedelme esetén AK jogosult érdekmúlásra alapítottan a késedelemmel érintett egyedi szállítástól elállni és a kapcsolódó meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Egyedi szállítás meghiúsulása: Amennyiben AK valamely egyedi megrendeléstől Nyertes AT szerződésszegése okán eláll, úgy a meghiúsult nettó ellenérték 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetendő.

Amennyiben AT a vészhelyzet esetén megrendelt termékek szállításával késedelembe esik, azaz a határidőt túllépi, minden megkezdett óra után a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 8 %-ának megfizetésére köteles.

A teljes szerződésmeghiúsulása: a meghiúsulási kötbér mértéke 30 %, számításának alapja a meghiúsulással érintett teljes nettó ellenérték. AK a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes AT-höz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes AT köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az AK igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes AT jótállási kötelezettséget vállal az adott termék vonatkozásában, annak átadásától számított 12 hónapra.

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése szerint, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/06/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15-17. §-ainak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, erre tekintettel korábban három részben írta ki az orvosi gáz beszerzését. A tárgyi eljárás a korábbi eljárás eredménytelen részének újraindítása. A beszerzés további részekre bontása ellentétes lenne a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvével.

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jónás Lucia Eszter, lajstromszáma: 01113, Dr. Kékesi Andrea, lajstromszám: 00208

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

3. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

4. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu

5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a, valamint a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

6. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

9. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

11. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is) az EKR-ben megadott űrlapon.

12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

13. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

15. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

16. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

17. Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek vonatkozásában a 2005. évi XCV. törvény és 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott érvényes engedéllyel, vagy ezzel egyenértékű engedélyt/tanúsítványt.

18. Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek leírását és/vagy katalógusát.

19. A legalacsonyabb ár értékelési szempontja a 16/2012.(II.16.) Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.

20. Valamennyi megajánlott termék vonatkozásában Ajánlattevő csatolja azon dokumentumot, amely igazolja, hogy a megajánlott termék megfelel a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv szerinti Ph.Hg.VIII. minőségi előírásnak, valamint csatolni szükséges a megajánlott egészségügyi gázok forgalomba hozatali engedélyét (törzskönyv). A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.

21. A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

22. Az ajánlat részeként kérjük a palackozott gázokhoz a Betegtájékoztatót benyújtani.

23. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

24. IV.2.6) pontban szereplő adat: 30 nap

25. Az elektronikusan benyújtott számlákra vonatkozóan a Kbt. 27/A. § irányadó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2021