Leveringen - 246418-2019

28/05/2019    S102

Verenigd Koninkrijk-Starbeck: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 102-246418

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NYnet Ltd
Postadres: 80 High Street
Plaats: Starbeck
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Postcode: HG2 7LW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Katie Longstaff
E-mail: Katie.Longstaff@northyorks.gov.uk
Telefoon: +44 1609536831
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nynet.co.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.nynet.co.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.yortender.co.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.yortender.co.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Connectivity and broadband services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN3b Equipment Purchasing and Support Services

Referentienummer: DN402885
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority wishes to award a contract for WAN3b Support Services and Equipment Purchasing. The Contract is for a one-off purchase of Cisco Smartnet Direct Support for existing equipment as well as ongoing purchases of IT hardware. The Contract will be for a period of 5 years, commencing 10.7.2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to award a contract for WAN3b Support Services and Equipment Purchasing. The Contract is for a one-off purchase of Cisco Smartnet Direct Support for existing equipment as well as ongoing purchases of IT hardware. The Contract will be for a period of 5 years, commencing 10.7.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Procurement and Contract Management, North Yorkshire County Council, County Hall, Northallerton, DL7 8AD.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

An independent member of the Procurement and Contract Management section will verify the tenders through our e-tendering system (YORtender).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

To access the tender documents you must register your organisation details on the YORtender (ProContract) system at https://procontract.due-north.com/Login/ by creating a username, password and company profile.

To view details of this opportunity click on the Find Opportunities icon within the Opportunities section. Select North Yorkshire County Council from the Organisations drop down in the filter section and click Update. The Opportunity should then be displayed on the page. Alternatively use the Find Opportunities icon and

— change the All Data drop down to Reference Number in the search drop down,

— enter the contract ID: DN402885,

— click Go, and the details of this contract should be displayed.

Once you have selected the Opportunity by clicking on the project title, you will need to express your interest by clicking the Register Interest In This Opportunity button. This will then allow you to download any documentation required, complete and upload the documents to the system. This must be done in advance of the deadline date.

If you require further information, guidance or support using YORtender (ProContract) please visit the supplier help centre: https://supplierhelp.due-north.com/

If you have specific system issues please log a support call using the following link: http://proactis.kayako.com/procontractv3/Core/Default/Index

Alternatively you can log your call by emailing ProContractSuppliers@proactis.com. For critical and time-sensitive issues (requiring resolution within 60 minutes) please call 0330 005 0352.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of England and Wales
Postadres: Strand
Plaats: City of Westminster
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

North Yorkshire County Council shall in accordance with the Public Contracts (Amendment) Regulations 2015, incorporate a minimum 10 day standstill period commencing at the point that information on the intention to award the contract is sent to tenderers.

The Council shall, as soon as possible after the decision has been made, inform the tenderers and candidates of its decision and shall do so by notice in writing by the most rapid means of communication practicable.

Should additional information be required, please contact the person cited in paragraph I.1) of this form. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved, Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No 6) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England and Wales).

Any such action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen. Where a contract has not been entered into the Court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. Following the 10 day standstill period, if no further debriefing has been requested, the Court may only award damages once the contract has been entered into.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2019