Leveringen - 246418-2019

28/05/2019    S102

Verenigd Koninkrijk-Starbeck: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 102-246418

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NYnet Ltd
Postadres: 80 High Street
Plaats: Starbeck
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Postcode: HG2 7LW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Katie Longstaff
E-mail: Katie.Longstaff@northyorks.gov.uk
Telefoon: +44 1609536831
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nynet.co.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.nynet.co.uk/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Connectivity and broadband services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN3b Equipment Purchasing and Support Services

Referentienummer: DN402885
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2019