Varor - 246542-2019

28/05/2019    S102

Sverige-Mora: Datorrelaterad utrustning

2019/S 102-246542

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mora Kommun
Nationellt registreringsnummer: 2120002213
Postadress: Upphandlingsenheten
Ort: Mora
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 792 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Johanna Hamberg
E-post: johanna.hamberg@mora.se
Telefon: +46 25026173

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/106559229.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/106559229.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/106559229.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster

Referensnummer: MK UH 2019/00053
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30230000 Datorrelaterad utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Mora kommuns Inköpscentral inbjuder anbudsgivare att lämna anbud avseende Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30200000 Datorer och datamateriel
30213100 Bärbara datorer
72250000 System- och stödtjänster
72253000 Helpdesk- och stödtjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar UM:s behov av en partner som kan leverera tjänster inom skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster och tillbehör inom nedan områden.

Produkter och tjänster som omfattas av avtalet är:

— Pedagogiskt stöd och skolutveckling

— Digitala verktyg och tillbehör

— Supportorganisation för digitala verktyg

UM skall kunna köpa andra produkter, tjänster och tillbehör än specificerat om så önskas.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till förlängning med plus ett (1) år totalt.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Nordsamiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 16:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2019