Építési beruházás - 246578-2022

10/05/2022    S90

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 090-246578

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárosi Tamás
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12069733
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Hivatkozási szám: EKR001458262021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Városmajor utca 70. szám alatti Új Diagnosztikai Központjának kiviteli terveinek készítésére és kivitelezésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 577 990 590.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45215130 Klinika építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Kivitelezés: Budapest belterület 6844, 6847 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok, és a megrendelői követelményekben meghatározott kapcsolódó ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A saroktelekre tervezett épület a Semmelweis Egyetem (orvostudományi) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának új képalkotó diagnosztikai épülete, amely 2 pinceszint+földszint+4 emelet szintekből áll. A leendő új épület egy hídon keresztül összeköttetésbe kerül a Klinika már meglévő épületéhez.

Tervezett épületek, átalakítások kiviteli terveinek elkészítése és generálkivitelezése:

Városmajor u. 70. sz. alatti új épület alapterülete: nettó 4489,88 m2

- raktár-öltöző szint: 833,22 m2,

- mélygarázs szint: 763,99 m2,

- intervenciós-képalkotó szintek: 1781,2 m2, 2 db MR helyiség, 1 db CT helyiség

- hídszint: 594,9 m2,

- oktatószint: 516,57 m2, meglévő

Városmajor utca 68. sz. alatti meglévő épületben átalakítással érintett terület: nettó 638 m2.

Acsády utca helyreállítással érintett területe: 645 m2

Kiviteli tervek készítése:

Városmajor utca 70. szám alatti új épület építése kiviteli terveinek elkészítése építési engedélyezési és jóváhagyási tervdokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Mérnöki Kamarának a tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata és a Magyar Építész Kamarának a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzata alapján, valamint BIM modellben,

Városmajor utca 68. sz alatti meglévő épület átalakítása és az Acsády utca helyreállítása kiviteli terveinek elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Mérnöki Kamarának a tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata és a Magyar Építész Kamarának a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzata alapján, valamint BIM modellben

Építési munkák (főbb adatok):

Városmajor u. 70. sz. alatti új épület:

- pincetömb kiemelése: 10600 m3

- réselés: 355 m2

- vasbeton alaplemez: 802 m3

- helyszíni beton- és vasbeton munka: 3800 m3

- homlokzati állvány: 1500 m2

- fa tetőszerkezet fém fedéssel: 630 m2

- teherhordó falazat 635 m3

- válaszfalak: 531 m2

- vakolások: 3690 m2

- gipszkarton szerkezetek: 3401 m2

- álmennyezetek: 2736 m2

- hideg- és melegburkolatok: 10237 m2

- kiszellőztetett tégla homlokzati burkolatok: 1436 m2

- belső nyílászárók:450 m2

- tűzgátló ajtók: 1440 m2

- kültéri nyílászárók: 165 m2

- portálszerkezetek, függönyfalak: 455 m2

- talajnedvesség elleni szigetelés: 2274 m2

- lapostető szigetelése: 834 m2

- 3 db személyfelvonó

- hőellátás távvezetékről a meglévő épületből biztosítva

- légkondicionáló berendezések: 2 db 158,9KW68/13//50/55 C/35 C folyadékhűtő

- szellőztető berendezések1 db 19000 m3/h légkezelő általános szellőzés, 1 db 6470 m3/h légkezelő általános szellőzés, 1 db 14000 m3/h steril klíma, 1 db 1 db bejárati légkezelő befúvás 3800 m3/h

- erősáramú és gyengeáramú rendszerek kiépítése, beléptető rendszer, nővérhívó rendszer, CCTV, strukturált hálózat, tűzjelző rendszer

- orvosi gázrendszer kiépítése, oxigén, altatógáz, sűrített levegő, vákuum

- külső közhasználatú felületek felújítása: 270 m2, 22 m3 aszfalt felület építése alépítménnyel, szegélyekkel, víznyelőkkel

Az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (Gazdaság-újraindítási Akcióterv) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli.

3) A 2-4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

4) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamon naptári napot ért. A teljesítési határidő tekintetében a szerződéstervezet az irányadó.

5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

6) Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M3) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

7) Ajánlatkérő egységes jóváhagyási és engedélyezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A tervezés-kivitelezés folyamata már önmagában kizárja a részekre bontás lehetőségét, egy egységes kiviteli terv készül és ez alapján valósul meg a kivitelezés, melyek egyes részei már a tervezési szakaszban megindulhatnak.

Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes (azonos) kivitelezési szemlélet (gyakorlat) hiányának okán negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.

A közbeszerzés tárgyaként megjelölt építési beruházás egyetlen műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot. A beruházás részekre bontása műszakilag nem indokolt, tekintettel arra, hogy az egyes szakági munkarészek és építőipari kivitelezési munkafolyamatok is egymással összefüggő egységet képeznek.

Ugyancsak lényeges szempont, hogy ugyanazon felvonulási és munkaterületen egyidejűleg több, egymástól független kivitelező csak a megfelelő műszaki koordináció mellett tudna munkát végezni, amely jelentős többletköltséggel jár. Ugyancsak többletköltséggel jár (azaz magasabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot eredményez) azon a tény is, hogy a járulékos költségek (különösen a felvonulási létesítmények, őrzés-védelem biztosítása) valamennyi kivitelező esetében külön-külön merülnének fel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 235-615347
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 577 990 590.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

műszaki irányítás, műszaki szaktanácsadói feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

A nyertes ajánlattevő:Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1112 Budapest Németvölgyi Út 146.,adószám:11266101-2-44

További ajánlattevő:LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12,adószám:25098367-2-43

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2022