Dostawy - 246622-2019

28/05/2019    S102    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Grecja-Papagoy: Autobusy transportu publicznego

2019/S 102-246622

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ypoyrgeio Ypodomon kai Metaforon
Adres pocztowy: Anastaseos 2 kai Tsigante
Miejscowość: Papagoy
Kod NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
Kod pocztowy: 101 91
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Ath. Koytsonikas
E-mail: a.koutsonikas@yme.gov.gr
Tel.: +30 2131308917
Faks: +30 2131308392

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.yme.gov.gr

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.promitheus.gov.gr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Υποδομές και μεταφορές

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ανανέωση στόλου αστικών λεωφορείων, με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:

— 100 αρθρωτών λεωφορείων 18m με πετρελαιοκινητήρα· τμήμα 1,

— 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m, με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130 (σύνολο 330)· τμήμα 2,

— 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130 (σύνολο 320)· τμήμα 3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 371 850 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων 18m — Αριθμός τμήματος: 1.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121200 Autobusy z przyczepą
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL3 ATTIKΗ
Kod NUTS: EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Οι μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

II.2.4)Opis zamówienia:

Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων 18m, εκτιμώμενης αξίας 31 250 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 20 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 11 250 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την επισκευή και συντήρηση.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 31 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 204
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΕ 2019ΣΕ38000000 της ΣΑΕ 380). Δεν υφίσταται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Π. 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m, με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου, εκτιμώμενης αξίας 92 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL3 ATTIKΗ
Kod NUTS: EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

II.2.4)Opis zamówienia:

«Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m, με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου», εκτιμώμενης αξίας 92 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 74 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 18 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την επισκευή και συντήρηση, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 130, εκτιμώμενης αξίας 59 800 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 48 100 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 11 700 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την επισκευή και συντήρηση, δηλαδή, σύνολο 330 λεωφορείων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 151 800 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 151 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 204
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης 130 λεωφορείων, εκτιμώμενης αξίας 59 800 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΕ 2019ΣΕ38000000 της ΣΑΕ 380). Δεν υφίσταται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Π. 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m και παρελκομένων αυτών, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 130 μετά των παρελκομένων τους.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144910 Autobusy elektryczne
50113000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL3 ATTIKΗ
Kod NUTS: EL5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

II.2.4)Opis zamówienia:

«Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m και παρελκομένων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών)», εκτιμώμενης αξίας 112 100 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 95 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 17 100 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την επισκευή και συντήρηση, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 130 μετά των παρελκομένων αυτών, εκτιμώμενης αξίας 76 700 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 65 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 11 700 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την επισκευή και συντήρηση, δηλαδή, σύνολο 320 λεωφορείων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 188 800 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 188 800 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 204
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 130 μετά των παρελκομένων αυτών, εκτιμώμενης αξίας 76 700 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, ήτοι 65 000 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % για την προμήθεια και 11 700 000,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %, για την επισκευή και συντήρηση.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΕ 2019ΣΕ38000000 της ΣΑΕ 380). Δεν υφίσταται ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την οριστική ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Π. 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Grecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου.

Οι αναγκαίες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο τεύχος της διακήρυξης της σύμβασης.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Miejscowość: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Państwo: Grecja
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr

Adres internetowy: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Adres pocztowy: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Miejscowość: Παπάγου
Kod pocztowy: 101 91
Państwo: Grecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2019