Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 246633-2015

Prikaži smanjeni prikaz

15/07/2015    S134

Francuska-Strasbourg: Radovi popravka razne štete — krov, parkirališta i predvorja zgrade Louise Weis u Strasbourgu

2015/S 134-246633

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje i javnu nabavu
E-pošta: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Telefon: +33 388172478

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://europarl.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Daljnje podatke daje:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
E-pošta: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
E-pošta: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Radovi popravka razne štete — krov, parkirališta i predvorja zgrade Louise Weis (Strasbourg)
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Strasbourg, Francuska.

NUTS kod FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj ugovora bit će podijeljen na 3 usluge. Prvi se odnosi na tretiranje pukotina u pločama na parkiralištima koja se nalaze u infrastrukturi zgrade Weiss. Radovi će obuhvaćati vatrootporno tretiranje ploča. Drugi obuhvaća ponovnu hidroizolaciju krova na zgradi Weiss (zgrada javnog pristupa) u zamjenu potporne strukture ljuske plenarne sale koja se nalazi iznad zemlje. Treći mora voditi do zamjene kamena pričvršćenog spojnicama na kioscima predvorja zgrade Weiss.
Ove su 3 usluge podijeljene u zasebne grupe ovisno o različitim uključenim trgovinama:
grupa 1: ceste i službe (VRD);
grupa 2: strukturni radovi — popravci;
grupa 3: krovni okvir, hidroizolacija, obrub i oluka, obloge;
grupa 4: metalna stolarija;
grupa 5: kamen pričvršćen spojnicama;
grupa 6: završna obrada poda i stropa bojom;
grupa 7: električna energija — osvjetljenje.
Sav rad bit će odrađen istovremeno, unutar općeg rasporeda aktivnosti.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za samo jedna grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Pravodobno izvođenje radova od zaprimanja uputa, unutar razdoblja od 12 mjeseci (isključujući nepovoljne vremenske uvjete propisno opravdane bilo kojim sredstvima koje odobri Europski parlament).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 778 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Ceste i službe (VRD)
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 58 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Strukturni radovi — popravci
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 331 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Krovni okvir, hidrolizolacija, obrub i oluka, obloge
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 225 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Metalna stolarija
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 200 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Kamen pričvršćen spojnicama
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 330 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Završna obrada poda i stropa bojom
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 485 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Električna energija — osvjetljenje
1)Kratak opis
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 149 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ne zahtijevaju se.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Postupci ispostavljanja računa:
— računi se temelje na periodičnim izvješćima o napretku, sastavljaju se posljednjeg dana navedenog razdoblja uz navođenje količine izvršenih radova u to vrijeme te se računaju uporabom troškovnika i cijena koje je naveo izvršitelj u ponudi. Takva razdoblja moraju trajati najmanje 1 mjesec,
— izvješća o napretku prethodno mora odobriti Europski parlament te se moraju priložiti uz račun,
— za završno plaćanje račun se sastavlja na temelju završnog detaljnog računa i izvješća o napretku koji je prethodno odobrio Europski parlament.
Zahtjeve za isplatu sastavit će izvoditelj kako slijedi:
* međuplaćanja:
kako bi vrijedili, zahtjevi za međuplaćanje moraju biti popraćeni:
— izvješćem o napretku sastavljenim u skladu s uputama iz ugovora i njegovih priloga,
— odgovarajućim računima koji pokazuju izvješće o napretku na koje se odnose, broj ugovora i sljedeću referencu: 06A70/2015/M025.
Ukupna vrijednost tih privremenih plaćanja ne smije prelaziti 80 % ukupne vrijednosti dane u članku I.3.2. ugovora te ona moraju biti izvršena na temelju izvješća o napretku koje je prethodno odobrio Europski parlament;
* plaćanje ostatka:
kako bi vrijedio, izvoditeljev zahtjev za isplatom mora biti popraćen:
— završnim izvješćem o napretku i završnim detaljnim računom sastavljenim u skladu s odredbama iz ugovora i njegovih priloga,
— odgovarajućim računima u kojim se navodi izvješće o napretku na koje se odnose, kao i završni detaljni računi, referentni broj ugovora i/ili rad na koji se odnose, kao i sljedeće upute: 06A70-2015-M025,
— preslika izvješća o završnom izvješću nakon povlačenja rezervacija.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi administrativne odredbe.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Europski parlament zahtijeva od ponuditelja posjedovanje upravnih dozvola nužnih za vršenje aktivnosti obuhvaćenih ugovorom u skladu s nacionalnim zakonom.
Stoga mora dostaviti 1 ili više pratećih dokumenata koji služe kao dokaz ovlaštenja, za sebe i, kad je to primjereno, za sve članove zajednice i sve predložene podizvoditelje.
Europski parlament prihvaća sljedeću dokumentaciju s dokazima:
— izvadak iz trgovačkog ili obrtnog registra,
— izjavu danu pod prisegom ili potvrdu koja prikazuje članstvo određene organizacije,
— certifikat upisa u registar obveznika PDV-a ili
— drugi jednakovrijedno službeni dokument koji Europski parlament prihvaća.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: radi ispunjavanja uvjeta sposobnosti, ponuditelji moraju imati potrebno ovlaštenje i dostane ekonomske i financijske sposobnosti za izvršavanje ugovora u skladu s odredbama iz ugovora, uzimajući u obzir njegovu vrijednost i opseg. Radi ispunjavanja uvjeta sposobnosti, ponuditelji se mogu osloniti na sposobnosti trećih strana, uključujući, gdje je to primjereno, sve članove zajednice gospodarskih subjekata (konzorcij).
Ekonomska i financijska sposobnost ocjenjuje se u skladu sa sljedećim kriterijima:
— prosječni godišnji promet:
• 500 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 1;
• 1 000 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 2;
• 4 000 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 3;
• 1 000 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 4;
• 2 000 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 5;
• 4 500 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 6;
• 1 000 000 EUR, bez PDV-a, za grupu 7,
tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni,
— osiguranje od profesionalnog rizika: sva poduzeća (sve grupe kombinirane) morat će dostaviti dokaze o posjedovanju police osiguranja od građanske odgovornosti. Dodatno, poduzeća koja se nadmeću za grupe 2 ili 3 morat će dostaviti dokaz o posjedovanju police osiguranja koja pokriva desetogodišnje jamstvo primjenjivo na konstrukcije uključene u rad obuhvaćen ovim pozivom na nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: financijska i ekonomska sposobnost ocijenit će se na temelju informacija koje ponuditelji prilažu u sljedećim dokumentima:
— presliku potpunih financijskih isprava (bilance, računa dobiti i gubitka, pregled tijeka novca i priloge) izdanih u godišnjem izvješću i revidiranih ili, ako revizija nije obvezna, koje je ponuditeljev zastupnik propisno i iskreno ovjerio, za najmanje posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni,
— ako ovi podaci nisu u financijskim izvješćima, prikaz prometa koji pokazuje promet u području aktivnosti u vezi s ovim ugovorom,
— dokaz o valjanom osiguranju od profesionalnog rizika i desetogodišnjem jamstvu (grupe 2 i 3).
Ako su prethodno spomenuti dokumenti već dostavljeni u sklopu drugog postupka javne nabave Europskog parlamenta i ako nisu stariji od 1 godine i dalje su važeći (uvijek se odnose na posljednje zaključene račune), nema potrebe za ponovnim dostavljanjem. U tom slučaju, molimo navedite isto upućivanjem na postupak, u odgovarajućem elektronskom katalogu (vidi administrativne odredbe).
Ako ponuditelj nije u stanju dostaviti tražene dokaze, svoju ekonomsku i financijsku sposobnost može dokazivati na druge načine koje Europski parlament smatra prikladnim i dostatnim.
On se može oslanjati na financijske i ekonomske sposobnosti drugih tijela, neovisno o pravnoj prirodi veze između njega i spomenutih tijela. U tom je slučaju dužan Europskom parlamentu dostaviti dokaz da će na raspolaganju imati sredstva potrebna za izvršavanja ugovora, tako što će se, primjerice, spomenuta tijela obavezati da će mu ta sredstva staviti na raspolaganje, uz jasan opis postupaka kojima su sredstva stavljena na raspolaganje. U tom slučaju Europski parlament ima pravo odbiti podnesenu ponudu ako sumnja u obvezu treće strane ili u njezine financijske i ekonomske sposobnosti. Europski parlament prema potrebi može zatražiti (kao uvjet sklapanja ugovora) da ponuditelj i ta druga tijela snose solidarnu odgovornost za provedbu ugovora.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
ponuditelj mora imati dostatnu tehničku i stručnu sposobnost, kao i iskustvo u području ugovora, za izvršavanje ugovora u skladu s odredbama iz ugovora, uzimajući u obzir njegovu vrijednost i opseg.
Za ugovor iz ovog poziva na nadmetanje Europski parlament od ponuditelja posebno zahtijeva sljedeću tehničku i profesionalnu sposobnost:
* za sve grupe:
— najmanje 5 godina iskustva u području aktivnosti obuhvaćene grupom za koju poduzeće dostavlja ponudu,
— profesionalni certifikat poduzeća ili bilo koji drugi dokaz o kvalifikaciji, povezan s predmetom radova predmetne grupe (Qualibat, itd.);
* za grupe 2, 3 i 6:
— ljudski i materijalni resursi koji omogućuju detaljno planiranje koje treba biti izvršeno, kao i svi radovi obuhvaćeni predmetnom grupom. Ovaj kriterij obuhvaća tim od najmanje 6 ljudi specijaliziranih za ovo predmetno područje, obuhvaćajući:
— najmanje 1 inženjera s više od 5 godina iskustva povezanih s radom predmetne grupe,
— najmanje 2 nadzornika lokacije s više od 5 godina iskustva u području povezanom s radom predmetne grupe,
— najmanje 3 tehničara ili kvalificirana radnika s više od 5 godina iskustva u području povezanom s radom predmetne grupe,
— podnošenje 3 upute za slične radove izvršene tijekom 3 godine prije objave ovog poziva na nadmetanje, kako je dokazano kratkom prezentacijom i potvrdom o zadovoljavajućoj izvedbi koju je izdao klijent;
* za grupe 1, 4, 5 i 7:
— dokazivanje sposobnosti pružanja tima od najmanje 6 ljudi s najmanje 3 godine iskustva, a čije su stručne kvalifikacije povezane s predmetom relevantne grupe,
— podnošenje 3 upute za slične radove izvršene tijekom 3 godine prije objave ovog poziva na nadmetanje, kako je dokazano kratkom prezentacijom i potvrdom o zadovoljavajućoj izvedbi koju je izdao klijent.
Neovisno o prethodno navedenim kriterijima, Europski parlament zadržava pravo ocjenjivanja učinkovite sposobnosti ponuditelja za upravljanje izvršavanjem ugovora, uzimajući u obzir njegovu prirodu, opseg i povezane rizike te stoga i pravo traženja bilo kojeg dokaza koji se smatra potrebnim za ocjenjivanje takve učinkovite sposobnosti i, gdje je to primjereno, ne odabiranja ponuditelja obrazloženom odlukom, ne dajući potonjem pravo na novčanu naknadu.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
tehnička i stručna sposobnost procijenit će se na osnovi informacija iz sljedećih dokumenata:
— detalji o akademskim i profesionalnim kvalifikacijama za svaku od 6 osoba u timu kako je prethodno određeno,
— podnošenje popisa s 3 upute na radove izvršene tijekom 3 godine prije objave ovog poziva na nadmetanje, s detaljima o njihovim vrijednostima, datumima kada su izvršeni; popis radova mora biti povezan s grupom za koju se dostavlja ponuda i mora biti popraćen potvrdama o zadovoljavajućoj izvedbi u kojoj se navodi jesu li radovi propisno izvršeni prema dobrom profesionalnom standardu,
— potvrda o profesionalnoj kvalifikaciji ili jednakovrijedna koja odgovara grupi u ponudi.
Posebice poduzeća moraju dostaviti sljedeće dokumente:
— grupa 1: Qualibat ili jednakovrijedan (1341), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla.
— grupa 2: Qualibat ili jednakovrijedan (2282), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla. Kvalifikacija tipa 2112 ili jednakovrijedna u ponuditeljevoj zemlji podrijetla također će morati biti dokazana ili od strane samog poduzeća ili udruženjem vještina (podizvođenje ili zajednica),
— grupa 3: Qualibat ili jednakovrijedan (2342), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla. Kvalifikacija tipa 3212 ili jednakovrijedna u ponuditeljevoj zemlji podrijetla također će morati biti dokazana ili od strane samog poduzeća ili udruženjem vještina (podizvođenje ili zajednica),
— grupa 4: Qualibat ili jednakovrijedan (3521), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla.
— grupa 5: Qualibat ili jednakovrijedan (6422), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla,
— grupa 6: Qualibat ili jednakovrijedan (6112), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla,
— grupa 7: Qualifelec ili jednakovrijedan (E2), ili jednakovrijedan u ponuditeljevoj zemlji podrijetla.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
06A70/2015/M025.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.9.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 180 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 1.10.2015
Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: od ponuditelja može biti zatražena preslika zapisnika sa sjednice otvaranja.
Oni mogu prisustvovati otvaranju. Može prisustvovati najviše 1 predstavnik po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo vas da elektroničkom poštom na adresu navedenu u pozivu na nadmetanje (2 radna dana prije otvaranja) dostavite naziv vašeg poduzeća, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja vašeg zastupnika. Potonji moraju imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Europski parlament organizirat će posjet lokaciji između 27. i 30.7.2015 u prostorijama u Strasbourgu. Održat će se jedan posjet po grupi tijekom tog razdoblja. Prisustvovati mogu najviše 2 predstavnika po ponuditelju.

Radi pripreme iskaznice za ulazak, gospodarski subjekti trebaju e-poštom na: inlo.ao-str@europarl.europa.eu najkasnije do 23.7.2015 dostaviti naziv svog poduzeća, radno mjesto, broj osobne iskaznice i datum rođenja sudionika. Predstavnici moraju imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Kada svi predstavnici budu ovlašteni, Europski će parlament gospodarskom subjektu pružiti postupke pristupa i lokaciju i vrijeme sastanka. Sastanak je obvezan. Nije moguća izmjena datuma i vremena koje notificira Europski parlament.
Europski parlament će sastaviti izvješće na kraju posjete lokaciji koje će biti priloženo uz dokument kojim se pružaju dodatne informacije u nastavku. Sve putne troškove povezane s posjetom lokaciji snose gospodarski subjekti te ih Europski parlament neće nadoknaditi.
Prisustvovanje posjetu lokaciji je obvezno: samo oni koji gospodarski subjekti koji prisustvuju posjetu lokaciji, moći će dostaviti ponudu. Sudjelovanje u posjetu lokaciji bit će dokazano potpisom predstavnika na popis sudionika.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

VI.5)Datum slanja ove objave:
3.7.2015