Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Lucrări - 246633-2015

Afișează vizualizare compactă

15/07/2015    S134

Franţa-Strasbourg: Lucrări de reparaţii pentru diverse defecţiuni – Acoperişul, parcările şi curtea din faţă ale clădirii Louise Weiss (Strasbourg)

2015/S 134-246633

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
În atenția: Unităţii pentru contracte şi achiziţii publice
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Telefon: +33 388172478

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=927

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Lucrări de reparaţii pentru diverse defecţiuni – Acoperişul, parcările şi curtea din faţă ale clădirii Louise Weiss (Strasbourg).
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Strasbourg, Franţa.

Cod NUTS FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul acestui contract va fi împărţit în 3 servicii. Primul se referă la tratarea crăpăturilor din dalele parcărilor situate în infrastructura clădirii Weiss. Aceste lucrări vor cuprinde tratarea rezistentă la foc a dalelor. Al doilea serviciu vizează refacerea etanşeităţii acoperişului clădirii Weiss (clădire deschisă publicului) şi înlocuirea structurii de susţinere a carcasei emergente a hemiciclului. Al treilea serviciu trebuie să aibă ca rezultat înlocuirea îmbrăcăminţii din piatră a ediculelor din curtea din faţă a clădirii Weiss.
Aceste 3 servicii sunt împărţite în loturi diferite în funcţie de intervenţia diferitelor categorii de profesii:
lotul 1: drumuri şi servicii (VRD);
lotul 2: lucrări structurale – reparaţii;
lotul 3: şarpantă, etanşeitate, zincare, placare;
lotul 4: tâmplărie metalică;
lotul 5: îmbrăcăminte din piatră;
lotul 6: finisări ale zugrăvelii pardoselilor şi plafoanelor;
lotul 7: energie electrică – iluminat.
Toate lucrările trebuie executate simultan şi sunt înscrise în planificarea generală a operaţiunilor.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Executare punctuală a lucrărilor de la primirea ordinului de serviciu, în termen de 12 luni (cu excepţia intemperiilor corespunzător justificate prin orice mijloc şi aprobate de Parlamentul European).
Valoarea estimată fără TVA: 3 778 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Drumuri şi servicii (VRD)
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 58 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Lucrări structurale – reparaţii
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 331 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 3 Denumire: Şarpantă, etanşeitate, zincare, placare
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 225 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 4 Denumire: Tâmplărie metalică
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 200 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 5 Denumire: Îmbrăcăminte din piatră
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 330 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 6 Denumire: Finisări ale zugrăvelii pardoselilor şi plafoanelor
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 485 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 7 Denumire: Energie electrică – iluminat
1)Descriere succintă
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000 Lucrări de construcţii

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 149 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se solicită.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Modalităţi de facturare:
— facturile se vor întocmi pe baza rapoartelor periodice de progres elaborate în ultima zi a unei perioade date, detaliind volumul lucrărilor realizate în această perioadă şi calculate cu ajutorul devizului cantitativ şi al preţurilor stabilite de contractant în ofertă. Aceste perioade trebuie să fie de cel puţin 1 lună;
— aceste rapoarte de progres trebuie aprobate în prealabil de Parlamentul European şi trebuie anexate la factură;
— pentru ultima plată, factura va fi întocmită pe baza decontului final şi a raportului de progres aprobat în prealabil de Parlamentul European.
Cererile de plată vor fi redactate de contractant după cum urmează:
* plăţi intermediare:
pentru a fi valabile, cererile de plată intermediare trebuie să fie însoţite de:
— un raport de progres întocmit în conformitate cu instrucţiunile din contract şi din anexele la acesta;
— facturile corespunzătoare indicând raportul (rapoartele) de progres la care se referă, numărul de referinţă al contractului şi următoarea referinţă: 06A70/2015/M025.
Valoarea totală a acestor plăţi intermediare nu poate depăşi 80 % din valoarea totală specificată la articolul I.3.2 din contract, iar acestea vor fi efectuate pe baza rapoartelor de progres aprobate în prealabil de Parlamentul European;
* plata soldului:
pentru a fi valabilă, cererea contractantului de plată a soldului trebuie să fie însoţită de:
— raportul de progres final şi decontul final, întocmite în conformitate cu instrucţiunile din contract şi din anexele la acesta;
— facturile corespunzătoare în care se indică rapoartele de progres la care se referă, precum şi decontul final, numărul de referinţă al contractului şi/sau al lucrărilor la care se referă, precum şi următoarea referinţă: 06A70-2015-M025;
— o copie a raportului de recepţie finală, după retragerea rezervelor.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea clauzele administrative.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Parlamentul European solicită ofertanţilor să deţină autorizaţiile administrative necesare pentru derularea activităţilor care fac obiectul contractului în conformitate cu legislaţia naţională.
Prin urmare, aceştia trebuie să prezinte 1 sau mai multe documente justificative ca dovadă a acestei autorizări pentru ei înşişi şi, dacă este cazul, pentru toţi membrii grupului şi toţi subcontractanţii propuşi.
Parlamentul European va accepta următoarele documente justificative:
— un extras din registrul comerţului sau al profesiilor;
— o declaraţie sub jurământ sau un certificat de apartenenţă la o organizaţie specifică;
— un certificat de înscriere în registrul TVA;
— alte documente oficiale echivalente acceptabile de Parlamentul European.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: pentru a îndeplini criteriile de selecţie, ofertanţii trebuie să dispună de autorizaţiile necesare şi de capacitate economică şi financiară suficientă pentru a executa contractul în conformitate cu dispoziţiile contractuale, ţinând cont de valoarea şi obiectul acestuia. Pentru a îndeplini criteriile de selecţie, ofertanţii pot să se bazeze pe capacităţile unor terţi, inclusiv subcontractanţi sau, dacă este cazul, membri ai unui grup de operatori economici (consorţiu).
Capacitatea economică şi financiară a ofertanţilor va fi evaluată în conformitate cu următoarele criterii:
— o cifră de afaceri anuală medie de:
• 500 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 1;
• 1 000 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 2;
• 4 000 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 3;
• 1 000 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 4;
• 2 000 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 5;
• 4 500 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 6;
• 1 000 000 EUR, fără impozite, pentru lotul 7,
pentru ultimele 3 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise;
— asigurare împotriva riscurilor profesionale: toate companiile (toate loturile împreună) vor trebui să prezinte dovezi ale încheierii unei poliţe de asigurare valabile de răspundere civilă. În plus, companiile care depun oferte pentru lotul 2 sau 3 vor trebui să prezinte dovezi ale încheierii unei poliţe de asigurare care să acopere garanţia decenală aplicabilă structurilor care fac obiectul lucrărilor vizate de această invitaţie la licitaţie.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): capacitatea financiară şi economică va fi evaluată pe baza informaţiilor din următoarele documente care trebuie prezentate de ofertanţi:
— o copie a situaţiilor financiare complete (bilanţ, cont de profit şi pierdere, tabel cu fluxurile de numerar şi anexe) publicate în raportul anual şi auditate sau, în lipsa acestei obligaţii, certificate cu exactitate şi cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, pentru cel puţin ultimele 3 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise;
— în cazul în care aceste informaţii nu rezultă din situaţiile financiare, o defalcare a cifrei de afaceri care să indice cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul acestui contract;
— dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale şi a garanţiei decenale (loturile 2 şi 3).
Dacă documentele menţionate mai sus au fost deja depuse în cadrul unei alte proceduri de achiziţii a Parlamentului European şi dacă acestea nu au fost emise de mai mult de 1 an şi sunt încă valabile (tot la ultima închidere contabilă), nu mai trebuie furnizate din nou. În acest caz, a se menţiona acest lucru prin furnizarea referinţei procedurii, în directorul electronic adecvat (a se vedea clauzele administrative).
În cazul în care ofertantul se află în imposibilitatea de a furniza mijloacele justificative solicitate, acesta îşi poate demonstra capacitatea economică şi financiară prin orice alt mijloc echivalent pe care Parlamentul European îl consideră corespunzător şi suficient.
Acesta se poate baza pe capacităţile financiare şi economice ale altor entităţi, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze Parlamentului European că va dispune de resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin prezentarea unui angajament din partea respectivelor entităţi de a pune resursele respective la dispoziţia sa, cu o descriere clară a procedurilor implicate de punerea la dispoziţie a respectivelor resurse. În acest caz, Parlamentul European are dreptul să refuze oferta depusă în cazul în care are îndoieli cu privire la angajamentul terţei părţi sau la capacităţile financiare şi economice ale acesteia. Dacă este cazul, Parlamentul European poate solicita (ca o condiţie pentru atribuirea contractului) ca ofertantul şi respectivele entităţi să fie responsabile individual şi solidar pentru executarea contractului.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertantul trebuie să dispună de capacitate tehnică şi profesională suficientă, precum şi de experienţă în domeniul contractului, pentru a executa contractul conform dispoziţiilor contractuale, ţinând cont de valoarea şi obiectul acestuia.
Mai precis, pentru contractul care face obiectul acestei invitaţii la licitaţie, Parlamentul European solicită ofertanţilor să dispună de următoarele capacităţi tehnice şi profesionale:
* pentru toate loturile:
— cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul de activitate care face obiectul lotului pentru care compania depune oferta;
— certificate privind calificarea profesională a companiei sau orice altă dovadă a calificării în raport cu obiectul lucrărilor din cadrul lotului în cauză (Qualibat etc.);
* pentru loturile 2, 3 şi 6:
— resurse umane şi materiale care să permită realizarea studiilor de execuţie şi a lucrărilor care fac obiectul lotului în cauză. Acest criteriu va implica o echipă alcătuită din cel puţin 6 persoane specializate în domeniul în cauză care va include:
— cel puţin 1 inginer de studiu cu peste 5 ani de experienţă legată de operaţiunea care face obiectul lotului în cauză;
— cel puţin 2 conducători de lucrări cu peste 5 ani de experienţă în domeniul legat de operaţiunea care face obiectul lotului în cauză;
— cel puţin 3 tehnicieni sau lucrători calificaţi cu 5 ani de experienţă în domeniul legat de operaţiunea care face obiectul lotului în cauză;
— prezentarea a 3 referinţe legate de lucrări similare executate în ultimii 3 ani înainte de publicarea prezentului anunţ de participare, atestate printr-o scurtă prezentare şi un certificat de bună execuţie emis de client;
* pentru loturile 1, 4, 5 şi 7:
— demonstrarea capacităţii de a pune la dispoziţie o echipă de execuţie alcătuită din cel puţin 6 persoane cu minimum 3 ani de experienţă şi ale căror calificări profesionale sunt legate de obiectul lotului în cauză;
— prezentarea a 3 referinţe legate de lucrări similare executate în ultimii 3 ani înainte de publicarea prezentului anunţ de participare, atestate printr-o scurtă prezentare şi un certificat de bună execuţie emis de client.
Fără a aduce atingere criteriilor enumerate mai sus, Parlamentul European îşi rezervă dreptul de a evalua capacitatea efectivă a ofertanţilor de a gestiona executarea contractului, având în vedere natura, amploarea şi riscurile aferente, şi, în acest scop, de a solicita orice altă dovadă considerată necesară pentru evaluarea acestei capacităţi efective şi, dacă este cazul, de a nu selecta ofertantul, prin decizie motivată, fără ca acesta din urmă să aibă dreptul la vreo compensaţie financiară.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
capacitatea tehnică şi profesională va fi evaluată pe baza informaţiilor din următoarele documente:
— detalii privind calificările academice şi profesionale ale fiecăreia dintre cele 6 persoane care alcătuiesc echipele identificate mai sus;
— prezentarea unei liste de 3 referinţe de lucrări executate în ultimii 3 ani înainte de publicarea prezentului anunţ de participare, cu detalii privind valoarea, data şi locul de executare ale acestora; lista lucrărilor trebuie să fie legată de lotul pentru care se depune oferta şi trebuie însoţită de certificate de bună execuţie care să precizeze că aceste lucrări au fost finalizate corespunzător şi cu profesionalism;
— un certificat de calificare profesională sau echivalent corespunzător lotului care face obiectul ofertei.
Mai precis, companiile trebuie să furnizeze următoarele certificate:
— lotul 1: Qualibat sau echivalent (1341) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului;
— lotul 2: Qualibat sau echivalent (2282) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului. Calificarea de tip 2112 sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului va trebui, de asemenea, demonstrat fie de compania însăşi, fie prin asociere de competenţe (subcontractare sau grup);
— lotul 3: Qualibat sau echivalent (2342) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului. Calificarea de tip 3212 sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului va trebui, de asemenea, demonstrat fie de compania însăşi, fie prin asociere de competenţe (subcontractare sau grup);
— lotul 4: Qualibat sau echivalent (3521) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului;
— lotul 5: Qualibat sau echivalent (6422) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului;
— lotul 6: Qualibat sau echivalent (6112) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului;
— lotul 7: Qualifelec sau echivalent (E2) sau echivalentul din ţara de origine a ofertantului.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06A70/2015/M025.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.9.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 1.10.2015
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: ofertanţii pot solicita o copie a procesului-verbal al deschiderii ofertelor.
Aceştia pot participa la deschidere. Poate participa maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Pentru a pregăti o legitimaţie de acces, ofertanţii sunt rugaţi să trimită prin e-mail la adresa indicată în invitaţia la licitaţie (cu 2 zile lucrătoare înainte de deschidere) numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii reprezentantului. Reprezentantul trebuie să deţină un act de identitate valabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Parlamentul European va organiza o vizită pe teren între 27 şi 30.7.2015 la sediul său din Strasbourg. În această perioadă se va organiza câte o vizită pe teren pentru fiecare lot. Pot participa maximum 2 reprezentanţi din partea fiecărei companii.

Pentru a pregăti o legitimaţie de acces, operatorii economici trebuie să comunice prin e-mail la adresa: inlo.ao-str@europarl.europa.eu până la 23.7.2015 cel târziu, numele companiei lor şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii participanţilor. Reprezentanţii trebuie să deţină un act de identitate valabil.

După acreditarea fiecărui reprezentant, Parlamentul European va preciza fiecărui operator economic procedurile de acces şi locul şi ora întâlnirii. Această întâlnire este obligatorie. Modificarea datei şi orei comunicate de Parlamentul European nu este posibilă.
Parlamentul European va întocmi un proces-verbal la sfârşitul vizitei pe teren, care va fi anexat la documentul care furnizează informaţiile suplimentare de mai jos. Eventualele cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de operatorii economici şi nu vor fi rambursate de Parlamentul European.
Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai operatorilor economici care participă li se va permite să depună oferte. Participarea la vizita pe teren va fi dovedită prin semnarea listei de prezenţă de către reprezentant (reprezentanţi).
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Țară: Luxemburg

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
3.7.2015