Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Služby - 246700-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

16/07/2016    S136

Česká republika-Praha: Opravy a údržba čerpadel

2016/S 136-246700

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Služby

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 217/42
Obec: Praha 9
PSČ: 190 22
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
K rukám: Martin Houdek
E-mail: zakazky@dpp.cz
Tel.: +420 296193081

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu kupujícího: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Elektronický přístup k informacím: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Hlavní předmět činnosti
Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 1: Údržbářské a opravářské služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha.

Kód NUTS CZ010 Hlavní město Praha

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 7

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 42 000 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

50511000 Opravy a údržba čerpadel, 43134100 Ponorná čerpadla

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
V souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“) požaduje zadavatel poskytnutí jistoty, a to ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platnost záruky musí trvat po celou dobu zadávací lhůty. Blíže viz zadávací dokumentace.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podrobnosti viz zadávací dokumentace, konkrétně příloha 2 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje požadavek, že část plnění spočívající v provádění oprav čerpadel včetně odzkoušení čerpadel po opravě a jejich případné instalace nesmí být plněna subdodavatelem s výjimkou prací elektro v rámci oprav i instalace čerpadel.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence), pokud je v něm uchazeč zapsán, který k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky nesmí být starší 90 dnů;
b) dokladu o oprávnění k podnikání – zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky. Oprávnění musí být vystaveno pro předmět podnikání Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení nebo Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči předloží dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Součástí bude i údaj o výši obratu, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč za poslední 3 účetní období dosáhl celkového obratu týkajícího se obdobného předmětu veřejné zakázky ve výši min. 10 000 000 CZK ročně.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel v souladu s § 56 odst. 2 ZVZ k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje předložení níže uvedených dokladů:
A) seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
ii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
iii. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Uchazeč prokáže splnění tech. kval. předpokladu dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložením osvědčení na plnění obdob. charakteru jako je předmět plnění této VZ, tedy opravy ponorných kalových čerpadel, kdy tato význ. služba dosáhla hodnoty min. 5 CZK bez DPH za rok. Uchazeč předloží min. 3 výše definované význ. zakázky, které poskytl v posl. 3 letech. V seznamu uchazeč vyspecifikuje typy čerpadel vč. uvedení výrobce, které byly předmětem poskyt. služby.
V sezn. výz. služeb musí být ve vztahu ke kaž. význ. službě uvedeny min. násl. údaje: identifikace objednatele, popis plnění, fin. rozsah v CZK bez DPH a doba plnění služby a kont. osoba objed. služby s kont. údaji pro příp. ověření pravdivosti uved. informací zadavatelem. V osvědčení o význ. službě musí být uved. alespoň násl. údaje: identifikace objednatele, popis plnění, název akce, specifikace prov. prací, fin. rozsah, doba a místo plnění služby, informace o tom, zda proved. služby byly provedeny řádně a odborně a kont. osoba přísl. objednatele, u které bude možné poskyt. význ. služby ověřit. Ze sezn. význ. služeb a jednotl. osvědčení o poskyt. význ. služby musí být ve vztahu ke kaž. uved. službě možné bez pochybností posoudit, zda se jedná o význ. službu, jak je defin. zadavatele výše.
Pokračování tech. kvalif.předpokladů je uvedeno v oddíle VI.3) Další informace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 6.9.2016 - 10:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
6.9.2016 - 10:00
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 6.9.2016 - 10:30

Místo

Sídlo zadavatele, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, místnost č. 608

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Za kaž. uchazeče, který doručil nab. ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněn zúčast. se 1 zástupce uchazeče; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost a předložit oprávnění jednat jménem uchazeče, nejde-li o stat. orgán uchazeče nebo jeho člena.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
Pokračování technických kvalifikačních předpokladů z oddílu III.2.3) Technická způsobilost.
B) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, vedoucích zaměstnanců uchazeče, osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, ze kterých bude vyplývat, že tyto osoby mají požadovanou odbornou způsobilost.
Uchazeč prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží dále uvedeným způsobem, že pro plnění veřejné zakázky bude mít k dispozici osoby odpovědné za provádění prací, které jmenovitě uvede. Zhotovitel musí doložit kvalifikaci osob v tomto rozsahu:
b1) alespoň 1 osobu, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti dle § 14 odst. 1 písmeno a) a b) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění; Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) může být plněn prostřednistvím subdodavatele;
b2) alespoň 1 osobu, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení činnosti osob na zařízeních UTZ dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění; Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b2) může být plněn prostřednictvím subdodavatele;
b3) uchazeč předloží potvrzení o proškolení minimálně 2 servisních techniků – např. certifikáty, presenčními listinami, vydanými výrobcem či autorizovaným servisem pro čerpadla Flygt řady 2000, 3000, výrobce Flygt (Švédsko) a čerpadla GFHU řady 80, 100 a 150, GFMU 100, výrobce Sigma Lutín (ČR). V případě, že výrobce nebo autorizovaný servis potvrzení o proškolení servisních techniků nevydává, doloží uchazeč tento kvalifikační předpoklad čestným prohlášením, že je schopen výše uvedené typy čerpadel opravovat, jehož přílohou bude potvrzení výrobce nebo autorizovaného servisu, že takové potvrzení nevydává. Pro každý typ čerpadla musí mít uchazeč k dispozici minimálně 2 techniky a tyto jmenovitě uvést v případném čestném prohlášení. Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b3) nemůže být plněn prostřednictvím subdodavatele.
b4) uchazeč prokáže, že zaměstnanci, kterými prokazuje výše uvedené skutečnosti, jsou jeho vlastními zaměstnanci předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel vylučuje možnost prokázat tuto část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (viz čl. 10, Subdodavatelé). Výjimku tvoří kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) a b2), který může být plněn prostřednictvím subdodavatele. Osoby, kterými uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) a b2), nemusí být vlastními zaměstnanci uchazeče.
Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že 1 osoba může splňovat podmínky ve více anebo ve všech shora uvedených oblastech zároveň.
C) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Uchazeč prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží čestné prohlášení o technickém zajištění podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uvede, že:
a) disponuje technickým vybavením dílen a servisních vozidel od standardního nářaďového vybavení, přes speciální přípravky pro montáž ucpávek, ložisek, stahováky, až po přístroje pro měření elektrických veličin, otáček, vibrací, teploty, tlaku a průtoku;
b) disponuje vybavením (zkušební stolicí) k provádění a je schopen provádět testy čerpadel po provedené opravě. Výstupem ze zkušební stolice je protokol, ve kterém bude uveden Odběr proudu na každé fázi a Průtok v litrech za sekundu v závislosti na výšce vodního sloupce;
c) je schopen v případě potřeby realizovat opravu čerpadla výměnným způsobem kus za kus, pokud nelze opravit čerpadlo ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů;
d) má pro uvedené typy čerpadel dostatek náhradních dílů v požadovaném sortimentu, aby byl schopný realizovat plnění předmětu VZ ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů;
e) k opravám čerpadel používá výhradně originální náhradní díly;
f) disponuje, nebo je schopen zajistit vhodné prostředky k vykládce, nakládce a přepravě čerpadel;
g) opravy menšího rozsahu je schopen realizovat v místě provozu čerpadel včetně zajištění napojení čerpadel na příslušné výtlaky a zapojení do rozváděče.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ.
Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 18.8.2016 od 9:00 hodin. Bližší informace k prohlídce místa plnění jsou uvedeny v čl. 9. zadávací dokumentace.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11.7.2016