W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 246700-2016

Wyświetl widok skrócony

16/07/2016    S136

Republika Czeska-Praga: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2016/S 136-246700

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Krajowy numer identyfikacyjny: 00005886
Adres pocztowy: Sokolovská 217/42
Miejscowość: Praha 9
Kod pocztowy: 190 22
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Osoba do kontaktów: Martin Houdek
E-mail: zakazky@dpp.cz
Tel.: +420 296193081

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.dpp.cz/

Adres profilu nabywcy: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Dostęp elektroniczny do informacji: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Hlavní město Praha.

Kod NUTS CZ010 Hlavní město Praha

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach: 7

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 42 000 000 CZK
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Předmětem veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, 43134100 Pompy zanurzeniowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
V souladu s § 67 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“) požaduje zadavatel poskytnutí jistoty, a to ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Platnost záruky musí trvat po celou dobu zadávací lhůty. Blíže viz zadávací dokumentace.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Podrobnosti viz zadávací dokumentace, konkrétně příloha 2 zadávací dokumentace – závazný návrh smlouvy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje požadavek, že část plnění spočívající v provádění oprav čerpadel včetně odzkoušení čerpadel po opravě a jejich případné instalace nesmí být plněna subdodavatelem s výjimkou prací elektro v rámci oprav i instalace čerpadel.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiné obdobné evidence), pokud je v něm uchazeč zapsán, který k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky nesmí být starší 90 dnů;
b) dokladu o oprávnění k podnikání – zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky. Oprávnění musí být vystaveno pro předmět podnikání Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení nebo Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uchazeči předloží dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Součástí bude i údaj o výši obratu, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč za poslední 3 účetní období dosáhl celkového obratu týkajícího se obdobného předmětu veřejné zakázky ve výši min. 10 000 000 CZK ročně.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zadavatel v souladu s § 56 odst. 2 ZVZ k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje předložení níže uvedených dokladů:
A) seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
i. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
ii. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
iii. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Uchazeč prokáže splnění tech. kval. předpokladu dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložením osvědčení na plnění obdob. charakteru jako je předmět plnění této VZ, tedy opravy ponorných kalových čerpadel, kdy tato význ. služba dosáhla hodnoty min. 5 CZK bez DPH za rok. Uchazeč předloží min. 3 výše definované význ. zakázky, které poskytl v posl. 3 letech. V seznamu uchazeč vyspecifikuje typy čerpadel vč. uvedení výrobce, které byly předmětem poskyt. služby.
V sezn. výz. služeb musí být ve vztahu ke kaž. význ. službě uvedeny min. násl. údaje: identifikace objednatele, popis plnění, fin. rozsah v CZK bez DPH a doba plnění služby a kont. osoba objed. služby s kont. údaji pro příp. ověření pravdivosti uved. informací zadavatelem. V osvědčení o význ. službě musí být uved. alespoň násl. údaje: identifikace objednatele, popis plnění, název akce, specifikace prov. prací, fin. rozsah, doba a místo plnění služby, informace o tom, zda proved. služby byly provedeny řádně a odborně a kont. osoba přísl. objednatele, u které bude možné poskyt. význ. služby ověřit. Ze sezn. význ. služeb a jednotl. osvědčení o poskyt. význ. služby musí být ve vztahu ke kaž. uved. službě možné bez pochybností posoudit, zda se jedná o význ. službu, jak je defin. zadavatele výše.
Pokračování tech. kvalif.předpokladů je uvedeno v oddíle VI.3) Další informace.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.9.2016 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.9.2016 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
czeski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 180 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.9.2016 - 10:30

Miejscowość

Sídlo zadavatele, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, místnost č. 608

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Za kaž. uchazeče, který doručil nab. ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněn zúčast. se 1 zástupce uchazeče; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost a předložit oprávnění jednat jménem uchazeče, nejde-li o stat. orgán uchazeče nebo jeho člena.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Pokračování technických kvalifikačních předpokladů z oddílu III.2.3) Technická způsobilost.
B) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče, vedoucích zaměstnanců uchazeče, osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, ze kterých bude vyplývat, že tyto osoby mají požadovanou odbornou způsobilost.
Uchazeč prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží dále uvedeným způsobem, že pro plnění veřejné zakázky bude mít k dispozici osoby odpovědné za provádění prací, které jmenovitě uvede. Zhotovitel musí doložit kvalifikaci osob v tomto rozsahu:
b1) alespoň 1 osobu, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti dle § 14 odst. 1 písmeno a) a b) vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění; Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) může být plněn prostřednistvím subdodavatele;
b2) alespoň 1 osobu, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení činnosti osob na zařízeních UTZ dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění; Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b2) může být plněn prostřednictvím subdodavatele;
b3) uchazeč předloží potvrzení o proškolení minimálně 2 servisních techniků – např. certifikáty, presenčními listinami, vydanými výrobcem či autorizovaným servisem pro čerpadla Flygt řady 2000, 3000, výrobce Flygt (Švédsko) a čerpadla GFHU řady 80, 100 a 150, GFMU 100, výrobce Sigma Lutín (ČR). V případě, že výrobce nebo autorizovaný servis potvrzení o proškolení servisních techniků nevydává, doloží uchazeč tento kvalifikační předpoklad čestným prohlášením, že je schopen výše uvedené typy čerpadel opravovat, jehož přílohou bude potvrzení výrobce nebo autorizovaného servisu, že takové potvrzení nevydává. Pro každý typ čerpadla musí mít uchazeč k dispozici minimálně 2 techniky a tyto jmenovitě uvést v případném čestném prohlášení. Tento kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b3) nemůže být plněn prostřednictvím subdodavatele.
b4) uchazeč prokáže, že zaměstnanci, kterými prokazuje výše uvedené skutečnosti, jsou jeho vlastními zaměstnanci předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel vylučuje možnost prokázat tuto část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (viz čl. 10, Subdodavatelé). Výjimku tvoří kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) a b2), který může být plněn prostřednictvím subdodavatele. Osoby, kterými uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklad uvedený v bodě b1) a b2), nemusí být vlastními zaměstnanci uchazeče.
Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že 1 osoba může splňovat podmínky ve více anebo ve všech shora uvedených oblastech zároveň.
C) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Uchazeč prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud doloží čestné prohlášení o technickém zajištění podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uvede, že:
a) disponuje technickým vybavením dílen a servisních vozidel od standardního nářaďového vybavení, přes speciální přípravky pro montáž ucpávek, ložisek, stahováky, až po přístroje pro měření elektrických veličin, otáček, vibrací, teploty, tlaku a průtoku;
b) disponuje vybavením (zkušební stolicí) k provádění a je schopen provádět testy čerpadel po provedené opravě. Výstupem ze zkušební stolice je protokol, ve kterém bude uveden Odběr proudu na každé fázi a Průtok v litrech za sekundu v závislosti na výšce vodního sloupce;
c) je schopen v případě potřeby realizovat opravu čerpadla výměnným způsobem kus za kus, pokud nelze opravit čerpadlo ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů;
d) má pro uvedené typy čerpadel dostatek náhradních dílů v požadovaném sortimentu, aby byl schopný realizovat plnění předmětu VZ ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů;
e) k opravám čerpadel používá výhradně originální náhradní díly;
f) disponuje, nebo je schopen zajistit vhodné prostředky k vykládce, nakládce a přepravě čerpadel;
g) opravy menšího rozsahu je schopen realizovat v místě provozu čerpadel včetně zajištění napojení čerpadel na příslušné výtlaky a zapojení do rozváděče.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 odst. 5 ZVZ.
Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 18.8.2016 od 9:00 hodin. Bližší informace k prohlídce místa plnění jsou uvedeny v čl. 9. zadávací dokumentace.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Faks: +420 542167115
Adres internetowy: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: tř. Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Faks: +420 542167115
Adres internetowy: http://www.uohs.cz

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.7.2016